admin

Procedure starten (dagvaardingsprocedure)

Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van de rechter nodig is, is een gerechtelijke procedure een mogelijk de volgende stap. Haut Legal Advocaten kan …

Procedure starten (dagvaardingsprocedure) Lees meer »

Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften

Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften. Kunt u daarvoor uw accountant of belastingadviseur aansprakelijk stellen en de schade verhalen. Het antwoord op deze vraag is ja. Tot de schade behoort dan tevens de door de adviseur aan u in rekening gebrachte honoraria. U geeft opdracht aan een accountant of belastingadviseur om uw boekhouding en …

Belastingclaim vanwege fouten in boekhouding en belastingaangiften Lees meer »

Fiscale gevolgen van crediteurenakkoord

Een onderneming in financiële moeilijkheden kan proberen om door middel van een akkoord haar schulden te saneren. De schuldeisers zullen onder omstandigheden een gedeelte van hun vorderingen kwijtschelden. In beginsel leidt dit tot fiscale winst bij de schuldenaar, omdat de schuldenlast afneemt. Deze fiscale winst is vrijgesteld als aan drie voorwaarden wordt voldaan: er moet …

Fiscale gevolgen van crediteurenakkoord Lees meer »

De exceptio plurium litis consortium

de heer mr. V.H.B. Kruit en mevrouw C.A.A. de Bruijn 1. Inleiding Wie vreest dat in de procedure onvoldoende rekening wordt gehouden met zijn of haar belang, kan zich in die procedure voegen of tussenkomen. Op grond van artikel 217 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: ’Rv’) kan voeging en tussenkomst worden gevorderd door ieder die …

De exceptio plurium litis consortium Lees meer »

Waardering onderneming bij echtscheiding

Bij de afwikkeling van een echtscheiding zal in veel gevallen ook de waarde van de onderneming bepaald moeten worden. Beide echtgenoten kunnen recht hebben op de helft van de waarde van de onderneming. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld valt de onderneming bij echtscheiding automatisch binnen de gemeenschap van goederen. Zijn er wel huwelijkse …

Waardering onderneming bij echtscheiding Lees meer »

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u? Op 11 december 2019 heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De indieners hebben hierbij de intentie uitgesproken om de wet met ingang van 1 januari 2020 in te laten gaan, na goedkeuring in de Eerste …

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer Lees meer »

Beslag en faillissement, gelijktrekken regelingen civiele en faillissement executie

1. Inleiding Zoals ongetwijfeld al is gebleken uit de andere bijdragen in dit compendium, is het beslag een allesbehalve makkelijk te temmen leerstuk. Het beslag heeft zich nooit ontwikkeld tot een rechtsfiguur van eenvoud of overzichtelijkheid, maar biedt steeds weer nieuwe te nemen hordes en knelpunten. Ook in de confrontatie van het civiel (conservatoir) beslag …

Beslag en faillissement, gelijktrekken regelingen civiele en faillissement executie Lees meer »

De gevolgen van beslaglegging na faillissement van de schuldenaar c.q. beslagdebiteur

Conservatoir- en executoriaal beslag kunnen op een aantal manieren worden doorkruist. Bijvoorbeeld als een curator na een faillissement van de schulde naar ten tonele verschijnt. In dit overzichtsartïkel worden de gevolgen van een faillissement van deschuldenaar besproken vanuit het perspectiefvan de beslaglegger en de curator. Aan de hand van de huidige stand van zaken in …

De gevolgen van beslaglegging na faillissement van de schuldenaar c.q. beslagdebiteur Lees meer »

Extra korting op de opzegtermijn als gevolg van de WWZ?

Zoals in eerdere artikelen al aangegeven zal een werkgever na 1 juli aanstaande niet meer kunnen kiezen via welke procedure een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Deze vrije keuze is er tot 1 juli nog wel. Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) welke route er gevolgd moet worden. Leuke bijkomstigheid voor de werkgever …

Extra korting op de opzegtermijn als gevolg van de WWZ? Lees meer »

Juridisch en fiscaal advies voor ondernemers met belastingschulden

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden om ondernemers met belastingschulden aan te pakken. Een betalingsregeling wordt in veel gevallen niet geaccepteerd. Ook wordt er al snel overgegaan tot het opleggen van boetes, beslaglegging en executieverkoop. De continuïteit van uw onderneming kan hierdoor in gevaar komen. Juridische en fiscale bijstand is dan ook van groot belang. Siebert …

Juridisch en fiscaal advies voor ondernemers met belastingschulden Lees meer »

Met goede begeleiding van faillissement naar de schuldsanering

Aan een natuurlijk persoon die in staat van faillissement verkeert kan onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid geboden worden om het faillissement om te laten zetten in een wettelijke schuldsaneringsregeling. De voordelen van een WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) ten opzichte van een faillissement spreken voor zich: anders dan na faillissement, waarbij de restschuld nog …

Met goede begeleiding van faillissement naar de schuldsanering Lees meer »

Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden

Een bestuurder van een vennootschap kan onder voorwaarden aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de vennootschap. In dit artikel leest u wanneer u als bestuurder aansprakelijk kunt zijn en wat u kunt doen om deze aansprakelijkheid te voorkomen.   Melden betalingsonmacht Om aansprakelijkheid te voorkomen is het bijzonder belangrijk dat tijdig melding wordt gedaan van …

Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden Lees meer »

Faillissement detailhandel: Voorkom het

Het aantal faillissementen in de detailhandel is de laatste jaren gestaag toegenomen. Ook voor 2015 staan de lichten nog op rood en bestaat de verwachting/vrees dat het aantal faillissementen in de detailhandel verder zal toenemen. Ook winkeliers zien in dat, ondanks de korte opleving in december, begin 2015 hun bank voor de deur zal staan en …

Faillissement detailhandel: Voorkom het Lees meer »

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid, per 1 januari of 1 juli 2015?

Het nieuwe jaar is inmiddels al begonnen en wij merken hier op kantoor dat het voor veel mensen nog steeds erg onduidelijk is welke wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht nou wel al zijn ingegaan en welke nog niet. In een aantal artikelen op onze website zal een overzicht worden gegeven van de diverse …

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid, per 1 januari of 1 juli 2015? Lees meer »

De Transitievergoeding: hoe, wat en wanneer?

De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels van kracht. Op grond van deze wet zal per 1 juli a.s. de kantonrechtersformule komen te vervallen en daarvoor in de plaats wordt de transitievergoeding geïntroduceerd. Maar wat houdt deze transitievergoeding nou eigenlijk in? In dit artikel zal deze toch al snel naderende wijziging uitgebreid aan de orde …

De Transitievergoeding: hoe, wat en wanneer? Lees meer »

Winst van B.V. van belang voor berekenen alimentatie DGA

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2014 bepaald dat bij het berekenen van de verschuldigde alimentatie rekening gehouden dient te worden met de winst van de B.V. van een Directeur Groot Aandeelhouder (hierna: DGA). Een DGA is een ondernemer die bij het verrichten van werkzaamheden gebruikt maakt van een vennootschap, meestal een Besloten Vennootschap …

Winst van B.V. van belang voor berekenen alimentatie DGA Lees meer »

Fiscaal verzet tegen dwangbevel

Een belastingschuldige kan op grond van art. 17 IW in verzet komen tegen de tenuitvoerlegging (of het voornemen daartoe) van een dwangbevel (hierna fiscaal verzet te noemen) indien tegen deze tenuitvoerlegging gegronde bezwaren bestaan. Voorbeeld van mogelijk bezwaren zijn: gemaakte vormfouten, de tenuitvoerlegging van een per post betekend dwangbevel is ten onrechte niet voorafgegaan door …

Fiscaal verzet tegen dwangbevel Lees meer »

Masterclass "Risico’s voorkomen en belastingen besparen" II

Masterclass Risico’s voorkomen en belastingen besparen Na het succes van de vorige masterclass organiseert Siebert & Becker in samenwerking met  zelfstandigeprofessional.com een tweede masterclass voor de zelfstandige professional met een eenmanszaak of BV. Zelfstandige professionals lopen tegen een groot aantal fiscale en juridische problemen aan. Onder het motto “voorkomen is beter dan betalen” organiseert Siebert …

Masterclass "Risico’s voorkomen en belastingen besparen" II Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid: Wanneer gaat welk onderdeel in?

  WET WERK EN ZEKERHEID: WANNEER GAAT WELK ONDERDEEL IN? Dat de Wet Werk en Zekerheid is aangenomen door de eerste kamer zal u niet zijn ontgaan. Maar wij merken dat nog veel onduidelijkheid bestaat over de inhoud van de uiteindelijk aangenomen wet en ook de verschillende ingangsdata zijn onduidelijk. In de media zijn diverse …

Wet Werk en Zekerheid: Wanneer gaat welk onderdeel in? Lees meer »

Geen vast dienstverband na aanpassen duur 3e tijdelijk contract

Op grond van de ketenregeling uit het huidige artikel 7:668a BW wordt een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar geldt dit ook voor een arbeidsovereenkomst die met toestemming van de betreffende werknemer in duur verlengd wordt voordat deze is geëindigd? Een voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Nederland heeft …

Geen vast dienstverband na aanpassen duur 3e tijdelijk contract Lees meer »

Nieuw: Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

Nieuw: Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid  Werkgevers hebben een tewerkstellingsvergunning nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), anders mogen deze werknemers hier niet werken. Vanaf 1 april 2014 kan deze vergunning in combinatie met een verblijfsvergunning worden aangevraagd (Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid; GVVA). Dit in navolging van een Europese …

Nieuw: Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid Lees meer »

Afstand doen van huwelijksgemeenschap voorkomt onder voorwaarden aansprakelijkheid en draagplicht voor schulden van echtgenoot

Afstand doen van huwelijksgemeenschap voorkomt onder voorwaarden aansprakelijkheid en draagplicht voor schulden van echtgenoot Tijdens en na het huwelijk is het belangrijk de begrippen aansprakelijkheid, draagplicht en verhaalbaarheid te onderscheiden. De echtgenoot die aansprakelijk is, kan aangesproken worden tot het verrichten van een prestatie. Wanneer bijvoorbeeld een goed wordt gekocht voor een bepaalde prijs, is …

Afstand doen van huwelijksgemeenschap voorkomt onder voorwaarden aansprakelijkheid en draagplicht voor schulden van echtgenoot Lees meer »

Wijzigingen per 1 juli 2014 op grond van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Wijzigingen per 1 juli 2014 op grond van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid. De nadere behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste kamer staat op dit moment gepland op 8 april a.s. Inmiddels is door verschillende …

Wijzigingen per 1 juli 2014 op grond van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Lees meer »

De oplossing voor de aangiftestress van 1 april

De oplossing voor de aangiftestress van 1 april: Siebert & Becker Belastingkundigen en ZPservice regelen uitstel en geven deskundig advies 1 april nadert met rassen schreden. Voor veel  ZZP’ers en DGA’ers is dit een stressvolle periode. De schoenendozen en broekzakken moeten weer geleegd worden voor alle bonnen en facturen om de aangifte inkomstenbelasting in te …

De oplossing voor de aangiftestress van 1 april Lees meer »

De wijzigingen van het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Wij krijgen op kantoor veel vragen binnen over het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid en de aanstaande en te verwachten wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. Door de regering en in de media worden diverse data geroepen. Per 1 juli 2014 verandert zo bijvoorbeeld het een en ander met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde …

De wijzigingen van het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Lees meer »

De Informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast

De informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast bij belastingaanslagen. Hierdoor zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat de aanslag die de inspecteur oplegt onjuist is. Dit leidt tot grote bewijstechnische problemen. De omkering van de bewijslast bij uitreiking van een informatiebeschikking door de inspecteur kan voorkomen worden door tijdig bezwaar en/of beroep aan te tekenen. …

De Informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast Lees meer »

Toch ontslagbescherming na opzegging door werknemer

Artikel 7:667 lid 4 BW betreft een codificatie van de zogenoemde Ragetlie-regel. Met deze regel heeft de wetgever de situatie willen regelen dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt en binnen drie maanden wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Die tweede overeenkomst eindigt dan (toch) niet vanzelf, tenzij de eerste is geëindigd door …

Toch ontslagbescherming na opzegging door werknemer Lees meer »

Jaarstukken te laat? Bestuurdersaansprakelijkheid?

Binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar moeten de jaarstukken van een rechtspersoon zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij de meeste vennootschappen loopt een boekjaar gelijk met een kalenderjaar wat betekent dat de jaarstukken over 2012 uiterlijk op 31 januari gedeponeerd hadden moeten zijn. Dat was afgelopen vrijdag. Hoe erg is het …

Jaarstukken te laat? Bestuurdersaansprakelijkheid? Lees meer »

Vergoeding na ontslag via het UWV?

Vergoeding na ontslag via het UWV? Werkgevers kloppen steeds vaker aan bij het UWV in plaats van bij de kantonrechter voor het ontslag van een of meerdere werknemers om zo kosten te besparen. Het UWV bepaalt namelijk alleen of het dienstverband opgezegd mag worden en doet verder geen uitspraak of hier wel of niet een …

Vergoeding na ontslag via het UWV? Lees meer »

De gevolgen van echtscheiding voor toekomstige hypotheekrenteaftrek

De gevolgen van een echtscheiding voor de toekomstige hypotheekrenteaftrek kunnen groot zijn. Soms wordt na echtscheiding het huis aan één van de partners toegedeeld in andere gevallen wordt het woonhuis verkocht. De fiscale gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek worden hieronder uiteengezet. Na echtscheiding kan het recht op hypotheekrenteaftrek door de bijleenregeling onder omstandigheden blijvend worden beperkt. Wat …

De gevolgen van echtscheiding voor toekomstige hypotheekrenteaftrek Lees meer »

Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding? Vergeet niet tussentijds af te rekenen

Bent u ondernemer of DGA of partner van een ondernemer of DGA en getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Voorkom problemen bij faillissement en echtscheiding door tussentijdse verrekening. Ongeveer 25% van de mensen die getrouwd zijn hebben huwelijkse voorwaarden laten opmaken met een periodiek verrekenbeding. Deze gehuwden hadden bij het aangaan van hun huwelijk …

Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding? Vergeet niet tussentijds af te rekenen Lees meer »

Fiscale spelregels gebruikelijk loon DGA; betaal niet teveel loonbelasting

Fiscale spelregels gebruikelijk loon DGA Op 26 september 2013 heeft het Hof Amsterdam zich uitgelaten over de gebruikelijk loonregeling en meer specifiek de afroommethode. Naar aanleiding daarvan kunnen er fiscale spelregels voor het gebruikelijk loon van een DGA worden vastgesteld. Voorkomen moet worden dat teveel loonbelasting wordt betaald. Wat is de gebruikelijk loonregeling De gebruikelijk loon regeling geldt …

Fiscale spelregels gebruikelijk loon DGA; betaal niet teveel loonbelasting Lees meer »

Fiscale gevolgen van een crediteurenakkoord

Een onderneming in financiële moeilijkheden kan proberen om door middel van een akkoord haar schulden te saneren. De schuldeisers zullen onder omstandigheden een gedeelte van hun vorderingen kwijtschelden. In beginsel leidt dit tot fiscale winst bij de schuldenaar, omdat de schuldenlast afneemt. De fiscale gevolgen van een crediteurenakkoord moeten niet onderschat worden Deze fiscale winst …

Fiscale gevolgen van een crediteurenakkoord Lees meer »

ZZP’ers in een cooperatie – Haut Legal & Tax regelt de juridische zaken!

In een artikel in de Volkskrant van 30 november 2013 wordt het succes van het bijeenbrengen van ontslagen werknemers van KPN in een coöperatie omschreven. Haut Legal & Tax advocaten heeft de werknemers zowel begeleid bij de afwikkeling van hun dienstverband met KPN, en heeft tevens de juridische en fiscale werkzaamheden verricht voor het werken …

ZZP’ers in een cooperatie – Haut Legal & Tax regelt de juridische zaken! Lees meer »

Verrekening en faillissement

Verrekening en faillissement In ons Burgerlijk Wetboek staat in artikel 6:127 e.v. wanneer en op welke wijze tot verrekening van  vorderingen die partijen over en weer op elkaar hebben, mag worden overgegaan. De vorderingen worden met andere woorden tegen elkaar weggestreept. Buiten faillissement geldt als vereiste dat partijen over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar …

Verrekening en faillissement Lees meer »

Target gehaald toch geen bonus

Onlangs heeft de kantonrechter Amsterdam geoordeeld over de vraag of de financiële positie van een onderneming kan rechtvaardigen dat een werkgever weigert een bonus aan een werknemer uit te keren, terwijl deze werknemer wel de vereiste (omzet)target had gehaald. In deze zaak betrof het een werknemer die sinds 2008 in dienst was bij een ICT …

Target gehaald toch geen bonus Lees meer »

Het samenwerkingsverband

ZZP’er Kees Janssen steekt veel tijd in zijn onderneming. Opdrachten binnenhalen, opdrachten uitvoeren, het bijhouden van een goede administratie en zijn website. Kees heeft geen personeel dat hem ondersteunt bij al deze taken. Zonder zijn vriendin Pien, was Kees nergens. Ze verzet enorm veel werk en daarom is Kees benieuwd naar de mogelijkheden om Pien een vergoeding te …

Het samenwerkingsverband Lees meer »

Bestuurder aansprakelijk bij te late publicatie jaarrekening

Bij faillissement van een B.V. zal de curator onderzoeken of de bestuurder aansprakelijk is wegens onbehoorlijke taakvervulling. Op grond van artikel 2:248 lid 2 jo. artikel 2.394 BW wordt het te laat publiceren van de jaarrekening gezien als onbehoorlijke taakvervulling en wordt deze onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Wanneer …

Bestuurder aansprakelijk bij te late publicatie jaarrekening Lees meer »

Faillisementsbescherming voor fiscaal gefaciliteerde bancaire lijfrente

Vanaf 1 oktober 2012 zijn bancaire lijfrente beschermt bij een faillissement. Hiermee hebben ondernemers die failliet gaan de zekerheid dat hun pensioen niet verloren gaat. Deze bescherming geldt alleen voor de fiscaal gefaciliteerde bancaire lijfrentes. Wat is een bancaire lijfrente Voor ondernemers is het belangrijk om te sparen voor een pensioen. Anders dan werknemers moeten …

Faillisementsbescherming voor fiscaal gefaciliteerde bancaire lijfrente Lees meer »

Doorstart en de opvolgend werkgever

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap bij een doorstartende werkgever als de arbeidsovereenkomst van de opvolgend werkgever met de werknemer wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer eist. Tevens moet er tussen de doorstartende werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat ook de doorstartende werkgever inzicht heeft in de competenties van de …

Doorstart en de opvolgend werkgever Lees meer »

Ziekmelding na mededeling ontslag: opzegverbod?

Een werkgever mag een zieke werknemer niet zomaar ontslaan. Voor zieke werknemers geldt namelijk een wettelijk opzegverbod.  Dit opzegverbod geldt ook in het geval de werkgever de ontslagprocedure bij het UWV heeft doorlopen.  Maar wat als de werknemer zich ziek meldt nadat hij hoort dat zijn werkgever voor hem bij het UWV een ontslagaanvraag heeft …

Ziekmelding na mededeling ontslag: opzegverbod? Lees meer »

Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag wordt veelal gelegd om daarmee het verhaal voor uw vordering gedurende de looptijd van een gerechtelijke procedure veilig te stellen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leidt conservatoir beslag niet direct tot betaling. Daarvoor heeft u eerst een vonnis (ook wel genoemd een titel) nodig. Het vastleggen van de afspraken in een notariële akte …

Conservatoir beslag leggen Lees meer »

Corporate Governance Coöperaties

De Nationale Cooperatieve Raad (“NCR”) heeft voor coöperaties – ondernemingen in verenigingsverband – een eigen corporate governance code opgesteld. De NCR-code heeft tot doel coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren. De coöperatie wijkt qua doel en organisatie sterk af van de kapitaalvennootschappen zoals de besloten en naamloze vennootschap. Om die reden is de …

Corporate Governance Coöperaties Lees meer »

Conflictbemiddeling of mediation

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek …

Conflictbemiddeling of mediation Lees meer »

Onderneming overhevelen naar uw kinderen

U heeft jarenlang hard gewerkt en een mooi bedrijf opgebouwd. U denkt niet of nauwelijks na over het overdragen van uw onderneming. Liever houdt u zich bezig met de dagelijkse gang van zaken, logisch want daar ligt uw hart. Toch is het goed om stil te staan bij het overdragen van uw bedrijf; daar zijn namelijk …

Onderneming overhevelen naar uw kinderen Lees meer »

Gouden Handdruk

Wat te doen met een hoge ontslagvergoeding? Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden: A. Uitkering ineens, rechtstreeks aan jou Je werkgever betaalt aan jou de Gouden Handdruk onder inhouding van loonheffing. De ontslagvergoeding wordt in het jaar van uitkering progressief belast voor de Inkomstenbelasting ; deze komt bovenop het overige inkomen. Houd er rekening mee dat …

Gouden Handdruk Lees meer »

Algemene Informatie Faillissement

U bent bestuurder van een gefailleerde rechtspersoon, bijvoorbeeld een B.V. of een Stichting. In dit document, opgesteld door de Vereniging van Insolventierecht advocaten kunt u algemene informatie over een faillissement vinden, zoals: Wat houdt een faillissement Taken en bevoegdheden van de curator Hoger beroep of Verzet Rechten en verplichtingen voor u als bestuurder tijdens faillissement Eventuele sancties …

Algemene Informatie Faillissement Lees meer »

Huwelijkse voorwaarden: Een straf of een zegen?

Als ondernemer heeft u waarschijnlijk gekozen voor huwelijkse voorwaarden. Verstandig, omdat op die manier het vermogen van uw partner (de niet-ondernemer) veilig is. In de meeste huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. En daar zit nu net het probleem. De meeste huwelijkse voorwaarden verdwijnen na de bruiloft in een diepe la en de jaarlijkse …

Huwelijkse voorwaarden: Een straf of een zegen? Lees meer »

Overuren toch uitbetalen, ondanks beding in arbeidsovereenkomst

Regelmatig wordt in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat overuren geacht worden opgenomen te zijn in het salaris. Dit betekent echter niet dat nooit overuren hoeven te worden uitbetaald. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch blijkt dat als de overuren buitenproportioneel zijn, de werkgever deze moet uitbetalen ondanks de afspraken in de arbeidsovereenkomst. …

Overuren toch uitbetalen, ondanks beding in arbeidsovereenkomst Lees meer »

Werkgever aansprakelijk voor letsel ontstaan door speelse ‘duw collega’

Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor zaken welke buiten zijn invloed gebeuren Dit blijkt uit een onlangs gewezen vonnis van de rechtbank te Rotterdam (Rb Rotterdam 13-6-2012, RAR 2012/130). In die zaak ging het om een metselaar, in loondienst, werkzaam op een renovatieproject . Zijn werkgever had voor dit renovatieproject tevens personeel van een …

Werkgever aansprakelijk voor letsel ontstaan door speelse ‘duw collega’ Lees meer »

Nalatenschap beneficiair aanvaarden als executeur!?

Een nalatenschap wordt (gelukkig) vrijwel altijd beneficiair aanvaard. Dat voorkomt namelijk de mogelijkheid dat u als erfgenaam met uw eigen vermogen aansprakelijk bent als de schulden omvangrijker blijken dan de bezittingen. Nadeel van het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap is dat eventuele schuldeisers moeten worden opgeroepen en in sommige situaties advertenties moeten worden geplaatst in …

Nalatenschap beneficiair aanvaarden als executeur!? Lees meer »

Voorkom opzegging krediet!

Vanwege de kredietcrisis worden ondernemers geconfronteerd met verscherpt toezicht door banken. Bij banken bestaat simpelweg minder bereidheid om extra krediet te verlenen als ondernemers hier om vragen. In het ergste geval gaan banken over tot opzegging en beëindiging van de kredietfaciliteit. Altijd dient u advies in te winnen indien u geconfronteerd wordt met een opzegging van …

Voorkom opzegging krediet! Lees meer »

Optimalisering fiscale structuur DGA; eenmanszaak of BV of een combinatie van deze twee

Elke succesvolle ondernemer ontkomt er niet aan. Een discussie met zijn of haar belastingadviseur of het al dan niet voordelig is om de onderneming voor eigen rekening en risico te voeren (de zogenaamde eenmanszaak) dan wel voor rekening en risico van een BV. Voorop staat bij deze afweging het juridische aspect van de aansprakelijkheid. Loopt …

Optimalisering fiscale structuur DGA; eenmanszaak of BV of een combinatie van deze twee Lees meer »

Product ‘Crisis 2012’

Siebert & Becker introduceert het product ‘Crisis 2012’. Een betaalbaar product voor bedrijven in zwaar weer bestaande uit een inventarisatie en een stappenplan. Daarvoor worden geen uurtarieven van 250 euro + doorberekend, maar geldt een vaste prijs van 1450 euro waarvoor wij twee dagen uittrekken om samen met u een eerste stap te zetten bij het keren van het tij. Update 2020: De rechtsvoorganger van …

Product ‘Crisis 2012’ Lees meer »

Zorgplicht werkgever ook voor zzp’er

Ook zzp-ers kunnen een opdrachtgever aansprakelijk stellen als ze tijdens hun werk schade lijden. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat opdrachtgevers een zorgplicht hebben voor zzp’ers die alleen werken, mits deze werkzaamheden verricht worden ‘in een met werknemer vergelijkbare positie’. In deze zaak krijgt een zzp-er tijdens het werk een ernstig ongeluk: zijn been …

Zorgplicht werkgever ook voor zzp’er Lees meer »

Geen inzage in het medisch dossier van de werknemer

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (‘EHRM’) heeft recentelijk een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond of een werkgever al dan niet recht heeft op inzage in het medisch dossier van een werknemer bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt In deze zaak stelde de werknemer dat hij arbeidsongeschikt was geworden …

Geen inzage in het medisch dossier van de werknemer Lees meer »

Groene auto’s met investeringsaftrek

Hoezo wordt de zakenauto aangepakt door de Kundus coalitie? Voor de groene. rijders blijven er nog voldoende voordelen over. Een elektrische auto van tegen de € 30.000, met een btw van ca. € 5.000, vergt slechts een netto investering van ca. € 7.500. De berekening volgt hieronder. Vooral ZZP’ers kunnen met een elektrische auto, naast …

Groene auto’s met investeringsaftrek Lees meer »

Aftrekbare kosten voor startende ZZP’er

Bij de start van een onderneming mogen de reeds eerder privé aangekochte bedrijfsmiddelen (Computers, buro, kasten, gereedschap etc.) in de boekhouding worden opgenomen tegen de waarde in het economisch verkeer. Door middel van afschrijving van deze posten komen deze kosten alsnog ten laste van het resultaat van de onderneming. Een ZZP’er heeft er dus belang bij …

Aftrekbare kosten voor startende ZZP’er Lees meer »

Het retentierecht – een sterk recht voor een ieder!

Het retentierecht – een sterk recht voor een ieder! Een faillissement van een bedrijf heeft voor veel betrokken partijen aanzienlijke gevolgen. Voor schuldeisers speelt veelal de vraag op welke wijze zij hun verlies kunnen beperken. Een mogelijkheid daarvoor is het uitoefenen van het retentierecht. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed …

Het retentierecht – een sterk recht voor een ieder! Lees meer »

Soms toch ontslagvergunning nodig bij ontslag ZZP-er

Niet alleen voor werknemers is een ontslagvergunning vereist wil een werkgever tot ontslag overgaan, ook voor ZZP-ers kan dat het geval zijn. Volgens het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) moet ook een ontslagvergunning worden aangevraagd wanneer er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar wel van een arbeidsverhouding. Als het gaat om een ZZP-er die zijn …

Soms toch ontslagvergunning nodig bij ontslag ZZP-er Lees meer »

Maximale vergoeding buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012

Bij besluit van 5 april 2012 (gepubliceerd in Staatsblad 2012, 150) is een wet vastgesteld die de incassokosten van geldvorderingen normeert. De wijziging treedt op 1 juli 2012 in werking. Onduidelijkheid hoogte van de incassokosten De nieuwe wet moet voorkomen dat onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de incassokosten en moet geschillen daarover beperken. Er …

Maximale vergoeding buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012 Lees meer »

Wijziging Wmco (Wet melding collectief ontslag) per 1 maart 2012

Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden en aan de bevoegde overheidsinstantie (in casu UWV Werkbedrijf). Het doel van deze meldplicht is dat de vakbonden …

Wijziging Wmco (Wet melding collectief ontslag) per 1 maart 2012 Lees meer »

Wijziging vakantiewetgeving

Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen zieke en niet-zieke werknemers. Vervaltermijn In de wetgeving tot 1 januari 2012 was …

Wijziging vakantiewetgeving Lees meer »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten