HAUT Legal & Tax advocaten

janthijn

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 3: Veelvuldig ziekteverzuim

Vrijwel elke onderneming krijgt er mee te maken: zieke werknemers. Maar wat als de werknemer zich veelvuldig ziekmeldt en dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de onderneming? Mag de arbeidsovereenkomst worden ontbonden met een werknemer die veelvuldig ziek is? In dit artikel bespreken wij de derde ontslaggrond: ontslag vanwege veelvuldig ziekteverzuim. Een ontbindingsverzoek kan gebaseerd worden …

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 3: Veelvuldig ziekteverzuim Lees verder »

Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap?

Wanneer er bij een echtscheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, merken wij in onze praktijk dat er vrijwel altijd een voorkeur van partijen bestaat om de zorg voor de kinderen voort te zetten in een co-ouderschap. In de praktijk leidt dat ertoe dat de kinderen elke week ‘wisselen’ tussen de verblijfplaatsen van hun beide ouders of …

Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap? Lees verder »

Verdeling of verrekening van lijfrentepolissen bij echtscheiding: wat is wijsheid?

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en er moet bij echtscheiding een boedel verdeeld worden, dan is de verdeling van de lijfrentepolissen niet het makkelijkste vermogensbestanddeel dat verdeeld dient te worden. Het kent een hele rits haken en ogen, omdat er niet alleen huwelijksvermogensrechtelijke aspecten spelen maar ook verschillende belastingrechtelijke aspecten. Het begint …

Verdeling of verrekening van lijfrentepolissen bij echtscheiding: wat is wijsheid? Lees verder »

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 2: Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

De tweede ontslaggrond die we gaan bespreken in onze reeks ontslaggronden is het ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Is een werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. In beginsel geldt er een opzegverbod tijdens ziekte, dit komt echter te vervallen na 104 weken. In beginsel mag de werkgever …

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 2: Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid Lees verder »

Eigen geld steken in de woning: krijgt u uw investering bij scheiding altijd terug?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: niet altijd! Het komt in relaties vaak voor, of het nou gaat om gehuwden, geregistreerde partners of ongehuwd samenwoners, dat er privévermogen wordt aangesproken voor gemeenschappelijke doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld geld zijn dat u uit een erfenis onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen. Lekker makkelijk en niets …

Eigen geld steken in de woning: krijgt u uw investering bij scheiding altijd terug? Lees verder »

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag, niet het leukste onderwerp, maar het ondernemersleven kan niet altijd over rozen gaan. Soms heb je als ondernemer geen keus en zijn de financiële of bedrijfseconomische omstandigheden van een onderneming zodanig dat het noodzakelijk is om de onderneming te reorganiseren of te beëindigen. Het beëindigen of reorganiseren van een onderneming kan onder meer …

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag Lees verder »

Vergoedingsrechten en verjaring bij (ongehuwde) samenwoners

Niet iedere relatie hoeft te resulteren in een huwelijk; sterker nog: Nederland telt een miljoen ongehuwd samenwonende paren en dat aantal stijgt elk jaar. In onze familierechtpraktijk krijgen wij naast verzoeken om echtscheidingen af te wikkelen ook geregeld vragen over de financiële consequenties van het verbreken van de ongehuwde relatie. In dit artikel wordt besproken …

Vergoedingsrechten en verjaring bij (ongehuwde) samenwoners Lees verder »

Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie!

In de aankomende jaren zal de alimentatiepraktijk een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zoals we eerder hebben geschreven is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie inmiddels doorgedrongen tot de Eerste Kamer, wat vanaf 2020 een aanzienlijke matiging van de duur van de partneralimentatie zou kunnen betekenen. Maar ook fiscaalrechtelijk is er reeds een belangrijke wijziging aangenomen: de sociale …

Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie! Lees verder »

Klachtplicht en verjaringstermijn bij koopovereenkomsten

Indien u als koper van mening bent dat een gekochte zaak niet aan de overeenkomst beantwoord is het van groot belang dat u op tijd klaagt bij de verkoper. Wellicht wilt u dat de verkoper de zaak herstelt, een vervangende zaak levert of wenst u een schadevergoeding te ontvangen. Het niet op tijd klagen kan …

Klachtplicht en verjaringstermijn bij koopovereenkomsten Lees verder »

Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen

De afwikkeling van een gemeenschap van goederen of een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden is altijd maatwerk. Er moet een analyse gemaakt worden van welke goederen en vermogensbestanddelen er gemeenschappelijk aanwezig zijn. Op basis daarvan spreekt u in een convenant of via de rechter af op welke manier er een verdeling zal plaatsvinden. Het is …

Het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding is hoog spel spelen Lees verder »

Reeks Ontslaggronden: ‘Niet 8, maar 9 ontslaggronden!’

Onstlaggronden De wet kent een gesloten stelsel van ontslaggronden. Een werkgever moet zich dus op een van deze gronden beroepen indien hij ontslag voor een werknemer wenst. De wet noemt verder per ontslaggrond een aantal vereisten waar het UWV of de kantonrechter aan moet toetsen. Als niet aan die vereisten is voldaan, kan het UWV …

Reeks Ontslaggronden: ‘Niet 8, maar 9 ontslaggronden!’ Lees verder »

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?

Het is vandaag de dag heel gemakkelijk om met mobiele apparaten (smartphones, tablets, laptops) gesprekken op te nemen. Bijvoorbeeld gesprekken met de werkgever, collega’s of cliënten. Werkgevers kunnen hierdoor geconfronteerd worden met ongewenste openbaarmaking van opnames. In de praktijk zien we dat deze extra functies van de mobiele apparaten veelvuldig worden gebruikt. Het komt dan ook geregeld …

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat? Lees verder »

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u?

Op 11 december 2018 heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De indieners hebben hierbij de intentie uitgesproken om de wet met ingang van 1 januari 2020 in te laten gaan. Uiteraard moet het wetsvoorstel wel eerst nog worden goedgekeurd in de Eerste Kamer. Welke gevolgen heeft de mogelijke …

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u? Lees verder »

Voorlopige voorziening – de procedure ex art. 223 Rv

Kunt u niet langer uw alimentatie betalen en dreigt u in financiële problemen te raken indien de alimentatie niet met spoed wordt verminderd? Gaat het tijdelijk of blijvend slecht met uw onderneming waardoor u de alimentatie niet kunt betalen? U kunt met hulp van een advocaat een spoedprocedure starten bij de rechtbank op grond van …

Voorlopige voorziening – de procedure ex art. 223 Rv Lees verder »

De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure kan zeer ingrijpend zijn en lang duren. Het kan dan ook van groot belang zijn dat er een voorlopige regeling tot stand komt bij uw echtscheiding. Er moeten immers veel zaken geregeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling van de goederen, de zorg voor de kinderen, de verschuldigde alimentatie en de …

De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding Lees verder »

Aftrekposten alimentatieberekening ondernemer

Het opstellen van een alimentatieberekening van een ondernemer vergt maatwerk. Uit deze berekening dient te volgen welk inkomen de ondernemer redelijkerwijs kan verwerven en hoeveel draagkracht de ondernemer heeft om een bijdrage te betalen aan de ex-partner. De financiële situatie van de onderneming moet zorgvuldig beoordeeld worden. Voorkomen moet worden dat de ondernemer te veel …

Aftrekposten alimentatieberekening ondernemer Lees verder »

Schulden hebben invloed op verplichting om alimentatie te betalen

Indien u een geschil heeft over de hoogte van (partner)alimentatie is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met uw schulden. Door deze schulden zult u immers rente en aflossingen moeten betalen. Hierdoor is per saldo minder inkomen beschikbaar voor het betalen van alimentatie. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden zal de alimentatie op …

Schulden hebben invloed op verplichting om alimentatie te betalen Lees verder »

Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot

Wanneer een bank een krediet verstrekt aan een BV vraagt zij vaak tot zekerheid van terugbetaling een borgtocht van de bestuurder/aandeelhouder. De DGA zal veelal bereid zijn deze zekerheid te geven, aangezien zijn onderneming anders geen krediet zal ontvangen. De aansprakelijkheid van de borg is vaak gemaximeerd tot een in de akte van borgtocht genoemd …

Borgtocht en de toestemming van de echtgenoot Lees verder »

Belastingdienst mag niet direct beslag leggen na intrekken uitstel van betaling

De Belastingdienst mag na het intrekken van een betalingsregeling niet direct een dwangbevel uitvaardigen of beslag leggen. De Belastingdienst (Ontvanger) zal u eerst uitdrukkelijk moet wijzen op een eerder verstuurde aanmaning en u opnieuw een redelijke termijn moeten geven om de belastingschulden te betalen. Ook moet de Ontvanger opnieuw nadrukkelijk wijzen op de gevolgen van …

Belastingdienst mag niet direct beslag leggen na intrekken uitstel van betaling Lees verder »

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte? pas op!

Een werknemer kan al sinds 1 oktober 2006 instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn aanspraak op een WW-uitkering. Wel moet de vaststellingsovereenkomst waarin dit ontslag geregeld is aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar hoe zit dit voor een werknemer die ziek is ten tijde van het ontslag …

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte? pas op! Lees verder »

Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht valt uiteen in huur van woonruimte en bedrijfsruimte, maar valt onder de laatste nog eens uiteen in het huurrecht voor middenstandsbedrijven en het huurrecht voor overige bedrijfsruimte, beide met verschillende regelgeving. In dit artikel wordt nader uiteengezet wat de verschillen zijn in de typen bedrijfsruimte alsook de verschillen in de regelgeving. Middenstandsbedrijfsruimte Middenstandsbedrijfsruimte wordt …

Huurrecht bedrijfsruimte Lees verder »

Wet werk & zekerheid in de praktijk: de aanzegverplichting

Een van de wijzigingen van de Wet Werk & Zekerheid is de met deze wet ingevoerde aanzegverplichting. De werkgever is vanaf 1 januari 2015 verplicht om uiterlijk 1 maand voor het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd (met een duur van 6 maanden of langer) de werknemer schriftelijk te informeren over de voortzetting van …

Wet werk & zekerheid in de praktijk: de aanzegverplichting Lees verder »

Opzeggronden voor verhuurder woonruimte

Door de grote bescherming voor huurders heeft de verhuurder niet veel mogelijkheden om de huurovereenkomst van woonruimte op te zeggen. Op grond van artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan de verhuurder hiervoor de volgende limitatieve opzeggingsgronden gebruiken: wanprestatie, de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik, wijziging van het huurcontract, een geldend bestemmingsplan en een …

Opzeggronden voor verhuurder woonruimte Lees verder »

Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens

Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW is het mogelijk een beslissing van een rechter over partner- en kinderalimentatie op verzoek te laten wijzigen of in te trekken indien achteraf blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Dit wetsartikel biedt de mogelijkheid om beschikkingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan (definitief …

Aanpassing of intrekking alimentatie met terugwerkende kracht mogelijk bij onjuiste gegevens Lees verder »

Vrije advocaatkeuze!

We hebben er eerder op onze website al een bericht aan gewijd, maar toch lijkt het erop dat nog steeds niet veel mensen weten dat je indien je een rechtsbijstandverzekering hebt niet altijd gebonden bent aan de door de rechtsbijstandsverzekeraar toegewezen jurist. Het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) heeft alweer enige tijd geleden (7 …

Vrije advocaatkeuze! Lees verder »

Bekendheid met faillissement en onverschuldigde betaling in faillissement

Derden worden als hoofdregel, ondanks goede trouw, niet beschermd tegen onbekendheid met een faillissement. Ten aanzien van betaling van een geldbedrag aan de failliet is beslissend of het faillissement al openbaar is gemaakt. Hiermee wordt bedoeld de bekendmaking van het faillissement in het Centraal Insolventieregister (zie https://insolventies.rechtspraak.nl). Het is aan de curator om te bewijzen …

Bekendheid met faillissement en onverschuldigde betaling in faillissement Lees verder »

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie

Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (ook betalingen voor kinderalimentatie) per 1 januari 2015 vervallen. Hierdoor mocht de kinderalimentatieverplichting vanaf 1 januari 2015 als schuld worden meegenomen in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast was het niet noodzakelijk om bij de ontvanger van de kinderalimentatie …

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie Lees verder »

Nieuw beleid over boetes bij te laat indienen belastingaangiften

Wanneer de aangifte van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan de Belastingdienst forse verzuimboetes opleggen (tot maximaal € 5.278,-). Er is vanaf april 2014 echter nieuw beleid van de Belastingdienst waarop een beroep kan worden gedaan en waardoor de boetes flink gematigd kunnen worden. In april 2014 zijn afspraken gepubliceerd welke gemaakt …

Nieuw beleid over boetes bij te laat indienen belastingaangiften Lees verder »

Voorkom vergrijpboete bij foutieve voorlopige aanslag

Het bewust indienen van foutieve aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan leiden tot hoge boetes (tot wel 100% van belastingbedrag). Doordat de Belastingdienst feitelijk verkeerd wordt geïnformeerd worden foutieve aanslagen opgelegd en loopt de Belastingdienst belastinginkomsten mis. Vanaf 1 januari 2014 kan daarnaast ook een vergrijpboete worden opgelegd indien door opzettelijk verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens …

Voorkom vergrijpboete bij foutieve voorlopige aanslag Lees verder »

Partneralimentatie

De afwikkeling van een echtscheiding is vaak een complexe procedure. Onderdeel van deze procedure is het vaststellen van de kinder- en partneralimentatie. In dit artikel zal worden ingegaan op de partneralimentatie. Gedurende het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten een wederkerige onderhoudsverplichting op grond van artikel 1:81 en artikel 1:84 BW. Na echtscheiding ontstaat een alimentatieverplichting …

Partneralimentatie Lees verder »

Rechtspersoon niet aansprakelijk voor betaling aan de fiscus

Mag een rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 40 Invorderingswet voor betaling van de verschuldigde vennootschapsbelasting (met rente en kosten)? Deze vraag staat centraal in de uitspraak van het Gerechtshof in de zaak van 20 februari 2014. De feiten en omstandigheden van de zaak De fiscus is de eiser in deze zaak en …

Rechtspersoon niet aansprakelijk voor betaling aan de fiscus Lees verder »

Verjaring van belastingschulden

Net als iedere andere schuld kan ook een belastingschuld verjaren. Na deze verjaring kan de Belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. Het is dan ook belangrijk om te beoordelen wanneer een belastingschuld verjaard is. Verjaringsregeling De verjaringstermijn is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de Invorderingswet. Uit artikel 4:104 lid 1 AWB volgt …

Verjaring van belastingschulden Lees verder »

Wet Werk en Zekerheid in de praktijk: het concurrentiebeding

Een van de wijzigingen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid met zich heeft meegebracht is de regel dat een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Deze wijziging is ingegaan per 1 januari 2015. Afwijken van deze regel is enkel mogelijk indien uit de bij het beding opgenomen …

Wet Werk en Zekerheid in de praktijk: het concurrentiebeding Lees verder »

Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen

Bij een echtscheiding bestaat nogal eens, terecht of onterecht, de vrees dat goederen (bijvoorbeeld waardevolle spullen zoals een kostbaar schilderij) worden vervreemd door de (ex)partner. Hierdoor kunnen (emotioneel) waardevolle goederen aan de verdeling in het kader van de echtscheiding ontrokken worden. Dit is uiteraard onwenselijk. Om te voorkomen dat goederen vervreemd worden door de (ex)partner …

Echtscheiding en beslaglegging; voorkom verduistering van goederen Lees verder »

De snelle manier van procederen

Er zijn meerdere manieren om te procederen. De verzoekschriftprocedure en de dagvaardingsprocedure zijn de meest bekende vormen. Een veelal duurdere variant is arbitrage.  Naast deze rechtsingangen is er een iets minder bekende manier om bij de kantonrechter te procederen. Deze rechtsingang is te vinden in artikel 96 Rechtsvordering (Rv). Dit artikel luidt als volgt:  ‘In …

De snelle manier van procederen Lees verder »

Leden van coöperatie en ondernemerschap

Coöperaties als samenwerkingsverbanden voor ondernemers zijn een hot item. Rechtbank Gelderland heeft zich onlangs uitgesproken over het ondernemerschap van de leden van een coöperatie. Het betrof in deze zaak een fiscaal dienstverlener die advies- en administratieve diensten leverde via een coöperatie, waar hij zelf lid van was. In deze zaak was niet in geschil dat de …

Leden van coöperatie en ondernemerschap Lees verder »

Toerekening van kosten

Indien een schuldenaar zijn of haar rekeningen onbetaald laat, bestaat het risico dat de schuldeiser zijn/haar vordering uit handen geeft. Als gevolg hiervan zal de schuldenaar ook voor de buitengerechtelijke kosten en de rente worden aangesproken. Op het moment dat de schuldenaar een bedrag betaalt (veelal aan de deurwaarder of op de derdenrekening van een …

Toerekening van kosten Lees verder »

Teruggebeld worden?
HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten