BEGRIPPENLIJST

A.

Deelname van een maatschappelijk kapitaal in een BV/NV.

Het starten van een procedure bij de rechter.

 

Als de werkgever de aanzegging  vergeet, dan heeft dat geen gevolgen voor het al dan niet eindigen van de arbeidsovereenkomst. De sanctie op het niet-nakomen van de aanzegverplichting is het betalen van een vergoeding door de werkgever aan de werknemer. Dit wordt de aanzegvergoeding genoemd. Deze vergoeding bedraagt één maandsalaris als de werkgever niet heeft aangezegd en een vergoeding naar rato als de werkgever te laat heeft aangezegd. Betaalt de werkgever niet, dan moet de werknemer binnen deze twee maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen om betaling af te dwingen, dit is een vervaltermijn.

 
 

De aanzegverplichting houdt in dat de werkgever zijn werknemer uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk moet laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil verlengen. De sanctie op het niet-nakomen van de aanzegverplichting is het betalen van een aanzegvergoeding door de werkgever aan de werknemer.

 

Advocaten (ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd) geven juridisch advies en treden op voor cliënten wanneer deze bij een rechtszaak betrokken zijn. Ook verlenen zij rechtsbijstand. Bij sommige procedures is het verplicht om je door een advocaat te laten bijstaan.

Elke advocaat heeft een rechtenstudie afgerond en moet in de eerste drie jaar van zijn carrière de beroepsopleiding van de Nederlandse orde van Advocaten afronden. Op advocaten is de Advocatenwet van toepassing en zij moeten zich houden aan de Gedragsregels voor Advocaten om te waarborgen dat zij het advocatenvak met voldoende integriteit uitoefenen.

Een van de belangrijkste fundamentele regels is dat advocaten verplicht zijn zich te houden aan hun beroepsgeheim. Dat houdt in dat zij vertrouwelijke informatie van hun cliënten niet zonder toestemming mogen delen met derden. Hierdoor kan een cliënt er onvoorwaardelijk op vertrouwen dat alles wat deze zijn advocaat toevertrouwd, tussen hen blijft. Met het beroepsgeheim wordt ook voorkomen dat een advocaat kan worden gedwongen om in een procedure tegen zijn (voormalig) cliënten te getuigen.

Dagvaarding waarmee hoger beroep wordt ingesteld.

 

De partij die hoger beroep instelt.

 
 

Wat is de arbeidsomstandighedenwet (arbowet)?
De arbeidsomstandighedenwet, ook wel arbowet genoemd, is een wet die de gezondheid en veiligheid voor werknemers regelt. Op 1 juli 2017 is deze voor het laatst vernieuwd. Het is een kaderwet, wat inhoudt dat het algemene regels bevat waarbinnen de concrete bedrijfsregels moeten blijven. Het belangrijkste dat de arbowet regelt, is dat de werkgever uiteindelijk verantwoordelijk is voor de werknemer. Dit lees je bijvoorbeeld terug in de verplichting om veilige hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Toch heeft de werknemer ook de verplichting zijn eigen veiligheid en gezondheid niet op het spel te zetten. Zo moeten werknemers die veilige hulpmiddelen wel juist gebruiken.

Wanneer je ziek bent, of om andere redenen je normale arbeid niet kunt verrichten ben je arbeidsongeschikt. De gevolgen hiervan hangen af van de specifieke situatie.

Wanneer je net ziek bent geworden is het zaak om dit zo snel mogelijk te melden bij je werkgever. Meestal moet de werkgever je doorbetalen tijdens kortdurige ziekte. Je werkgever is ook verantwoordelijk voor je re-integratie.
Als je geen werkgever hebt kun je in sommige gevallen een ziektewet-uitkering krijgen van het UWV.

De loonbetalingsplicht van werkgevers duurt twee jaar. Om het inkomstenverlies hierna op te vangen kun je aanspraak maken op een WIA-uitkering. Deze valt uiteen in twee soorten: WGA voor zieken die in de toekomst weer kunnen werken en IVA voor zieken die blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Het UWV voorziet in een handig stappenplan om te bepalen waar je aanspraak op maakt.

Uitgangspunt is dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur is. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de uitzondering en geldt daarom alleen als een werkgever en een werknemer dat uitdrukkelijk met elkaar overeenkomen. Het overeenkomen van een bepaalde tijd kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

De duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden uitgedrukt in jaren, maanden, weken of zelfs in dagen of uren. Ook kan de duur worden gekoppeld aan de looptijd van een bepaald project, aan bepaalde tijdelijke werkzaamheden of bijvoorbeeld aan de vervanging van een werknemer die afwezig is in verband met zwangerschapsverlof of ziekte.

Alleen als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan zes maanden duurt, mag een proeftijd worden overeengekomen. Voor een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag dat niet.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan op verschillende manieren eindigen, maar eindigt normaliter van rechtswege op de datum waarop de bepaalde tijd verstrijkt of op de datum waarop het project, de tijdelijke werkzaamheden of de vervanging eindigt.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waar geen einddatum aan is gekoppeld. Alle andere vormen zijn uitzonderingen op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De arbeidsovereenkomst kan, behoudens instemming, ontslag met wederzijds goedvindenproeftijdontslag en ontslag op staande voet, slechts worden opgezegd op de door de wet genoemde gronden.

De voorwaarden die zijn afgesproken met je werkgever heten arbeidsvoorwaarden. Deze zijn onder te verdelen in primaire en secundaire voorwaarden.
De primaire arbeidsvoorwaarden bevatten de kernafspraken omtrent de arbeidsverhouding. Denk hierbij aan salaris, werktijden, vakantiedagen en contractduur.
Alle randvoorwaarden en beloningen die bovenop het loon komen vallen onder de secundaire arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over verlofdagen, reiskosten, bonussen en pensioenregelingen.

De primaire arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. De secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen in de arbeidsovereenkomst, of in een cao staan.
Tot slot bestaan er nog flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierbij heb je zelf de keuze van welke voorwaarden je gebruik wil maken. Een voorbeeld hiervan is het als verlof opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen.

Uitspraak van het Gerechtshof of Hoge Raad.

 

B.

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de bank en een begunstigde partij. In deze overeenkomst staat de bank garant voor een bedrag dat de wederpartij van de begunstigde partij, oftewel de aanvrager van de bankgarantie, is gehouden te betalen aan de begunstigde partij. Indien het om het leveren van een prestatie gaat staat de bank garant voor vergoeding van de geleden schade als de wederpartij zijn verplichting niet nakomt. De bank dient op eerste (schriftelijke) verzoek van de begunstigde partij het in de overeenkomst opgenomen bedrag aan de begunstigde partij te voldoen. Hierdoor ontstaat tevens op dat moment een financiële verplichting tussen de wederpartij en de bank. De bekendste bankgarantie is degene die is opgenomen in meeste koopovereenkomsten voor huizen. De bank staat dan garant als de koper zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst niet nakomt; dit ter vervanging van de waarborgsom. Een soortgelijke vorm is de huurgarantie; deze ziet op de betaling van huurtermijnen. Als een huurder de huur niet betaalt, kan de verhuurder op dat moment de bankgarantie inroepen.

De wet kent geen bepalingen of regels omtrent de bankgarantie, waardoor deze volledig zelf in te vullen is in de betreffende overeenkomst.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een rechtspersoon waarvan het kapitaal in aandelen verdeeld is die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan namelijk op naam.

De BV verschilt niet veel van de naamloze vennootschap (NV). Zo zijn aandeelhouders in een NV ook niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, die het bedrag dat zij aan aandelenkapitaal hebben volgestort overstijgen. Een belangrijk verschil is dat de aandelen van de nv in beginsel wel vrij overdraagbaar zijn.

Overigens is de beperkte overdraagbaarheid van bv-aandelen niet meer wettelijk verplicht. De statuten van een bv hoeven sinds de invoering van de flex-bv geen aanbiedingsregeling of blokkeringsregeling meer te bevatten. In de praktijk houdt de blokkeringsregeling bij een BV in dat de zittende aandeelhouders het toetreden van een nieuwe aandeelhouder dienen goed te keuren; ook als deze de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt. De statuten van een NV kunnen daarnaast ook een dergelijke blokkeringsregeling bevatten.Het bestuur dient tevens in een aandeelhoudersregister bij te houden welke (rechts)personen voor welk bedrag en met hoeveel aandelen in het kapitaal van de BV deelnemen.

 

Is de uitreiking van gerechtelijke stukken door een deurwaarder.

 

Naast de mogelijkheid van verkrijgende verjaring, kan de eigendom van een goed ook worden verkregen door middel van bevrijdende verjaring. De cumulatieve criteria hiervoor staan in artikel 3:105 en 106 BW:

– Bezit van de grond ten tijde van het aflopen van verjaringstermijn van 20 jaar.
– Goede trouw is niet vereist, maar er mag geen sprake zijn van kwade trouw.
– De verjaringstermijn van 20 jaar is verlopen.

Bij bevrijdende verjaring wordt de bezitter ten tijde van het aflopen van het verjaringstermijn van rechtswege de eigenaar. Onafgebroken bezit is dus niet vereist. Wat er is gebeurd tijdens de verjaringstermijn van 20 jaar doet niet ter zake. Ook belangrijk is dat goede trouw niet is vereist. Bevrijdende verjaring is dus mogelijk ook indien de bezitter redelijkerwijs kon weten dat het goed aan iemand anders toebehoorde. Dit strekt echter niet tot kwade trouw. Bevrijdende verjaring is niet mogelijk wanneer de bezitter wist dat het goed aan iemand anders toebehoorde.

De verplichting tot het leveren van bewijs in een procedure.

 

C.

Is een collectieve arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst tussen organisatie(s) van werkgevers en organisatie(s) van werknemers waarin de arbeidsvoorwaarden worden geregeld.

In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter.

 
Het bevel van de rechter om partijen persoonlijk te laten verschijnen voor de rechter, meestal om tot een schikking te komen of om nadere uitleg te ontvangen in een civiele procedure.
Het verweer van de gedaagde partij op de dagvaarding.
In een echtscheidingsconvenant worden afspraken vastgelegd over de gevolgen van de echtscheiding. Ex-partners die in onderling overleg afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de alimentatie, verdeling van de gemeenschap en de kinderen, kunnen deze afspraken door onze gespecialiseerde advocaten laten vastleggen. Het is dan niet meer nodig om op de zitting van de rechtbank te verschijnen. In veruit de meeste gevallen zal de rechtbank dan beslissen conform de afspraken die zijn gemaakt. Het is daarbij mogelijk om gezamenlijk ons kantoor te benaderen of alleen, waarna we in overleg met de andere partij proberen een overeenstemming te bereiken.
Crediteur is een ander woord voor schuldeiser. Dit kan een persoon of een onderneming zijn. Een crediteur is dus iemand aan wie je nog iets verschuldigd bent. Meestal is dit een bedrag voor openstaande facturen.

D.

De dagvaarding is een vorm van een exploot. Middels een dagvaarding wordt een gedaagde opgeroepen om in rechte te verschijnen in een procedure. Het is een schriftelijk stuk dat officieel moet worden overhandigd aan de ontvanger, dit heet betekening. Deze betekening geschiedt in beginsel door een gerechtsdeurwaarder en nooit digitaal. In uitzonderlijke gevallen kan de dagvaarding ook per aangetekende of gewone post worden verzonden. Belangrijk is dat een dagvaarding niet geweigerd kan worden, bij een weigering is er alsnog een kans gegeven kennis te nemen van de dagvaarding. Dit is al voldoende voor betekening. In een civiele dagvaarding staat onder andere wanneer de gedaagde moet verschijnen, de eisen of de vordering en op welke gronden hij zijn eis baseert. Als gedaagde geen acht slaat op de dagvaarding en niet in rechte verschijnt in de procedure wordt hij of zij bij verstek veelal veroordeeld in de proceskosten en wordt de vordering van de eiser door de rechter toegezegd, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Debiteur is een ander woord voor schuldenaar. Dit kan een persoon of een onderneming zijn. Een debiteur is dus iemand waarvan je nog iets tegoed krijgt. Meestal is dit een bedrag voor openstaande facturen. Als betaling uitblijft kan een betaalherinnering worden gestuurd. Als wederom betaling uitblijft, kan een incassobureau of advocaat worden ingeschakeld. Zij proberen dan voor jou de vordering te innen.

 

Dit is een bijzonder rechtsmiddel dat een persoon kan aanwenden wanneer hij meent benadeeld te zijn door een uitspraak die tussen andere partijen is uitgesproken.

 

Bezichtiging door de rechter op de plek waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is.

 

Winstuitkering op aandelen.

 

Het bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die door de rechter is opgelegd.

 

Wettelijke regels die altijd gelden ook al hebben partijen onderling een andere regeling afgesproken.

 
 
 

E.

Degene die een civiele dagvaardingsprocedure begint.

 

Tenuitvoerlegging van een uitspraak/vonnis, arrest of beschikking met behulp van een deurwaarder.

 
 
 
 

Een afschrift van een rechterlijke uitspraak, zodat de deurwaarder de uitspraak/vonnis, arrest of beschikking ten uitvoer kan leggen.

 
 
 
 
 
Een exploot is een schriftelijke beschrijving van de ambtelijke handeling van de gerechtsdeurwaarder. Een veelvoorkomend voorbeeld is de betekening, oftewel het officieel overhandigen, van een belangrijk schriftelijk stuk zoals een dagvaarding. Een exploot bevat in ieder geval de tijd, datum en locatie van de ambtelijke handeling en een beschrijving van de ontvanger. Een deurwaardersexploot is een authentieke akte. Dit houdt in dat de echtheid, inhoud en strekking van het exploot vaststaat en niet in twijfel kan worden getrokken. Dit laatste vormt ook de meerwaarde van een exploot ten opzichte van een aangetekende brief

F.

Wanneer een schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan een schuldeiser, onder voorwaarden, het faillissement aanvragen van die schuldenaar. Dit wordt de faillissementsaanvraag genoemd. 

Lees meer

 

G.

Degene tegen wie de eis of vordering wordt gericht in de dagvaardingsprocedure.

Een geheimhoudingsverklaring is een verklaring dat informatie niet wordt doorgespeeld aan derde partijen. Dit komt vaak voor bij arbeidscontracten, investeerders en bedrijfsovernames. Zo worden door een geheimhoudingsverklaring in een arbeidscontract werknemers verboden om bedrijfsinformatie te lekken. In de verklaring staat veelal ook hoelang deze geldt en welke boete staat op het schenden van de geheimhoudingsplicht.

Andere termen hiervoor zijn geheimhoudingsovereenkomst- beding- of contract, non-closure agreement (NDA), confidentiality agreement, proprietary information agreement of secrecy agreement. 

Iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure.
Kosten die betaald moeten worden aan de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad bij de start van een procedure.

H.

Rechtshandelingen die men mag verrichten zonder toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger.

Als de opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd is met artikel 7:669 lid 3 sub a BW, waarin de vereisten voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zijn opgenomen of in strijd is met artikel 7:669 lid 3 sub b BW, waarin de vereisten voor een ontslag wegens langdurige ziekte zijn opgenomen, dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om het dienstverband te herstellen.

Herstel van het dienstverband kan ook worden verzocht bij de rechter als de werkgever het arbeidscontract heeft opgezegd waarvoor hij de toestemming van het UWV niet nodig heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de huishoudelijke hulp (artikel 7:671 lid 1 sub d BW) of na opzegging van een werknemer in het onderwijs wegens handelen of nalaten dat onverenigbaar is met de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van die instelling (artikel 7:671 lid 1 sub h BW).

Hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad kijkt of de lagere rechter bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast. De Hoge Raad kijkt niet meer naar de feiten.
Het behandelen van de zaak opnieuw, maar dan door een hogere rechter.
In een akte van huwelijkse voorwaarden leggen (aanstaand) partners verschillende afspraken vast over onder andere de verdeling van inkomsten en gemeenschappelijke bezittingen tijdens en na hun huwelijk. Geregistreerde partners kunnen dit tevens laten vastleggen in partnerschapsvoorwaarden.Het uitgangspunt bij huwelijkse voorwaarden is dat wordt afgeweken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Vaak houdt dit in dat beide partners hun eigen vermogen behouden en dat tijdens het huwelijk opgebouwd vermogen ook gescheiden blijft. Hetzelfde geldt in principe voor schulden, tenzij de partners gemeenschappelijk een schuld aangaan.Verder zijn vaste onderdelen van huwelijkse voorwaarden dat er een regeling wordt getroffen met betrekking tot de kosten van de huishouding (bijvoorbeeld boodschappen, huur, hypotheek, premies verzekeringen etc.), de verdeling van de salarissen (met een verrekenbeding) en de pensioenen. Elke akte van huwelijkse voorwaarden is anders en in principe kunnen partijen zelf invulling geven aan wat zij in de akte willen laten opnemen.Indien je een onderneming hebt waar slechts jij het risico voor draagt, is het vaak verstandig om een scheiding van vermogens overeen te komen. Wel is het dan mogelijk om inkomens te verdelen door middel van een verrekenbeding. Deze moet echter wel nagekomen worden, omdat anders het risico bestaat dat bij echtscheiding het vermogen alsnog door tweeën gedeeld moet worden. Het is ook een optie om in het geheel niet te verrekenen en de inkomens en vermogens dus volledig gescheiden te houden.

I.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te komen. De ingebrekestelling heeft als doel om de wederpartij nog één laatste kans te geven om zijn verplichtingen/afspraken na te komen. Deze ingebrekestelling moet schriftelijk gedaan worden. Indien de schuldenaar na de ingebrekestelling nog steeds niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen/afspraken dan is hij in verzuim.
Een inkomensverklaring is een specificatie van belastinggegevens. Deze kun je opvragen bij de belastingdienst. Deze verklaring kun je gebruiken om je inkomen aan te tonen. Een inkomensverklaring kan nodig zijn voor rechtshandelingen waarbij een werkgeversverklaring is vereist, maar je deze niet kunt verkrijgen.
De ontvanger van partneralimentatie heeft een actieve inspanningsverplichting om zo veel als mogelijk in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het gerechtshof Den Haag heeft in 2016 bepaald dat de alimentatiebetaler het recht heeft om periodiek te toetsen of de alimentatie nog wel voldoet aan de wettelijke maatstaven. Het niet voldoen aan de inspanningsverplichting kan ertoe leiden dat de partneralimentatie wordt verlaagd door het bepalen van een fictief inkomen, of zelfs het eindigen van de alimentatieverplichting. Lees meer op: link alimentatieontvanger moet zelf aan de bak!

Een intentieverklaring is een verklaring van de werkgever waarbij hij aangeeft voornemens te hebben om jou vast in dienst te nemen. Een intentieverklaring maakt deel uit van je werkgeversverklaring in het geval je geen vast contract hebt.
Belangrijk is wel dat een intentieverklaring niet bindend is. Je kunt je hier niet op beroepen in het geval je werkgever toch de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Het dient enkel om de bestendigheid van je inkomen aan te tonen.

K.

Behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en zaken onder de € 25.000,- behandelt.
Tijdelijke dienstverbanden die elkaar opvolgen, worden een ‘keten’ genoemd. De ketenregeling bepaalt wanneer een keten van dienstverbanden automatisch wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd en dus ook hoeveel tijdelijke dienstverbanden een werkgever maximaal kan aangaan als hij géén vast contract wil geven.Sinds de WAB geldt dat een werknemer een vast contract heeft als hij meer dan drie tijdelijke contracten heeft gekregen of dat de keten een periode van 36 maanden overschrijdt. Als er tussen de contracten meer dan zes maanden tijd zit, wordt de keten doorbroken en begin je opnieuw met tellen.
Procedure om in spoedeisende civiele zaken snel een beslissing van de rechtbank te krijgen.
Huwelijksvoorwaarden waarbij de vermogens geheel gescheiden zijn.

L.

Het beginsel dat het overheidsoptreden gebaseerd is op een bevoegdheid uit de wet voortvloeit.
Deel van de nalatenschap waar de kinderen altijd recht op hebben.
Wat is loonsanctie? Tijdens de 104 weken van arbeidsongeschiktheid (wachttijd) dient werkgever en werknemer er alles aan doen, zodat werknemer kan re-integreren. In beginsel dient de re-integratie gericht te zijn op terugkeer in het eigen werk. Indien dit niet mogelijk is, moet worden gekeken naar een re-integratie bij een andere werkgever.Alvorens een werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen, zal het UWV controleren of de werkgever zich heeft gehouden aan de re-integratieverplichtingen. Indien het UWV van mening is dat werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, dan kan het UWV besluiten om de wachttijd met maximaal 52 weken te verlengen. De werkgever is dan verplicht om ten minste 70% van het loon door te blijven betalen. Dit wordt een loonsanctie genoemd.Heeft u ondersteuning nodig bij een loonsanctie? Onze advocaten met het expertisegebied Werkgever en werknemer staan voor u klaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.

M.

Een rechtshandeling waarvoor de medewerking van twee of meer partijen vereist is.
De schriftelijke reactie van de wederpartij in een hoger beroepszaak op de inhoud van de appeldagvaarding en memorie van grieven.
Het processtuk waarin de partij die hoger beroep instelt uitlegt welke grieven (bezwaren) hij heeft tegen het vonnis in eerste aanleg.

N.

De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter. Een zaak is niet-ontvankelijk als het niet tot een inhoudelijke behandeling komt omdat er niet is voldaan aan formele vereisten.
Bij een nul-uren contract is de werkgever verplicht om de oproepkracht (de werknemer) op te roepen wanneer er werkzaamheden voor de oproepkracht beschikbaar zijn. Deze verplichting vloeit in ieder geval voort uit het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW, maar kan ook nog expliciet worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.Als de oproepkracht wordt opgeroepen, is hij in principe verplicht om ook te komen werken. Voor deze verplichting is het wel vereist dat de oproep tijdig plaatsvindt. Dit is uiterlijk het wettelijke oproeptermijn van vier dagen (96 uur). Alleen bij cao kan deze termijn worden ingekort naar 1 dag (24 uur). De oproepkracht is dus niet verplicht te komen werken als hij te laat is opgeroepen.Ook afzegging van een eerdere oproep moet minimaal vier dagen van tevoren plaatsvinden (of 1 dag bij cao). Als een oproep te laat wordt afgezegd heeft de oproepkracht recht op het loon waarvoor hij aanvankelijk was opgeroepen.Omdat nul-uren contracten onvoordelig zijn voor werknemers, geldt er een aantal beschermingsregels. Zo hebben oproepkrachten onder andere voor elke keer dat zij worden opgeroepen recht op minimaal drie uur loon. Zelfs als zij maar voor 1 uur zijn opgeroepen om te werken.Telkens als de arbeidsovereenkomst (per nul-uren contract) 12 maanden heeft geduurd is de werkgever verplicht om de oproepkracht een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Dit aanbod moet tenminste gelijk zijn aan de gemiddelde arbeid van de voorafgaande 12 maanden. De werknemer mag er dus niet op achteruit gaan in het aantal werkuren. Als de werknemer liever als oproepkracht wil blijven werken, mag hij dit aanbod natuurlijk afwijzen.

O.

Niet te herroepen, niet te veranderen. Een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoekende geen beroep of cassatie meer kan instellen, bijvoorbeeld omdat de termijn waarbinnen men beroep moet instellen verlopen is.

In het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is het uitgangspunt dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Schadevergoeding is een uitzondering. Voordat er sprake is van schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, moet er eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan zoals genoemd in artikel 6:162 BW jo. artikel 6:163 BW:

 • Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad;
 • De onrechtmatige daad moet de dader toe te rekenen zijn (toerekenbaar);
 • Er moet sprake zijn van schade;
 • De schade moet het gevolg van de onrechtmatige daad zijn (causaliteit);
 • De norm die geschonden is moet ertoe hebben gediend om die schade te voorkomen (relativiteit).

Indien aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan, heb je recht op een schadevergoeding.

Ontslag met wederzijds goedvinden houdt in dat werkgever en werknemer wederzijds duidelijk instemmen met het ontslag. Ontslag met wederzijds goedvinden voorkomt een ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV.Bij een ontslag met wederzijds goedvinden maak je geen aanspraak op een transitie vergoeding. Het is daarom van groot belang dat je goed onderhandelt over financiële vergoedingen. Daarnaast dien je niet ziek te zijn, want als je akkoord gaat met uw ontslag terwijl je ziek bent, heb je wellicht geen recht op een uitkering.Bij een ontslag met wederzijds goedvinden wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin leg je de afspraken over het ontslag schriftelijk vast. Deze overeenkomst is belangrijk omdat dit het bewijs is van de door jou gemaakte afspraken met je werkgever.
Ontslag op staande voet is een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook verlies je hiermee je recht op een WW-uitkering. Omdat dit zeer ingrijpend is moet de werkgever hier een dringende reden voor hebben, die hij ook direct bij het ontslag moet mededelen. Dringende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn; diefstal, werkweigering of vernieling van bedrijfseigendom. Of er sprake is van een dringende reden is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wanneer je op staande voet bent ontslagen, kun je binnen twee maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Je verzoekt dan vernietiging van het ontslag of een schadevergoeding.
Tijdens ziekte gelden er bijzondere ontslagregelingen. Zo geldt in beginsel een opzegverbod, wat inhoudt dat je niet ontslagen kan worden tijdens ziekte. Hier zijn wel grenzen aan verbonden. Zo is ontslag op staande voet nog steeds mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer je je niet houdt aan de verplichtingen die gelden tijdens ziekte, zo moet je actief meewerken aan je herstel en re-integratie.Ook geldt het opzegverbod slechts voor twee jaar ziekte. Na deze twee jaar kun je overeenkomen dat je dienstverband stopt (een beëindigingsovereenkomst), of je werkgever moet ontslag aanvragen bij het UWV. Het UWV toetst dan aan vier criteria: 1) of je langer dan twee jaar ziek bent, 2) of je niet binnen 26 weken zult herstellen, 3) of er geen aangepast werk mogelijk is en 4) of er geen andere functie binnen het bedrijf geschikt is. Slechts als aan alle vier de criteria is voldaan wordt ontslag toegestaan door het UWV. Een andere uitzondering op het opzegverbod is een proeftijd. Binnen de proeftijd kan je werkgever je nog steeds ontslaan zonder opgave van reden. Hiernaast hoeft de werkgever een aflopend contract niet te verlengen tijdens ziekte. Het is dus mogelijk dat je tijdens ziekte geen contractverlenging krijgt.In het geval je ziek bent en nog in dienstverband staat met je werkgever, krijg je loon doorbetaald en bouw je vakantiedagen op. In de arbeidsvoorwaarden kan staan dat er na 104 weken ziekte nog 70% van het gebruikelijke loon wordt betaald. Wanneer je ziek bent en geen werkgever meer hebt kan er in de meeste gevallen een ziektewetuitkering worden aangevraagd.
Iemand betaalt of levert iets terwijl hij daartoe niet verplicht was.

Op iedere arbeidsovereenkomst is een opzegtermijn van toepassing.

Standaard opzegtermijn

De opzegtermijn voor de werknemer is standaard één maand. Je werkgever moet een opzegtermijn in acht nemen die afhankelijk is van de lengte van je dienstverband:

 • een maand, als je minder dan vijf jaar in dienst bent
 • twee maanden, als je langer dan vijf jaar en korter dan tien jaar in dienst bent
 • drie maanden, als je langer dan tien jaar, maar korter dan vijftien jaar in dienst bent
 • vier maanden, als je langer dan vijftien jaar in dienst bent

Afwijken van de opzegtermijn kan, maar dan enkel onder een aantal voorwaarden.

In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de gevolgen van de echtscheiding voor de gezamenlijke kinderen. Zo worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de kinderalimentatie, de zorgverdeling of omgangsregeling, de besluitvorming en andere belangrijke zaken omtrent de kinderen. Bij gehuwden is het ouderschapsplan een onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Ook ex-partners die niet zijn getrouwd doen er goed aan om een ouderschapsplan te laten opstellen om geschillen te voorkomen.
Een tekortkoming waar een schuldenaar niets aan kon doen.

P.

In het geval van payrolling is de werknemer in dienst bij de ene ondernemer. Toch verricht hij zijn werkzaamheden bij een andere ondernemer. De werkgever waarbij de wernemers daadwerkelijk gaan werken regelt de selectie en werving. Slechts op papier treedt de werknemer in dienst van het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf speelt dus geen zelfstandige en inhoudelijke rol bij de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst.Het burgerlijk wetboek (artikel 7:692 BW) omschrijft payrolling als ‘de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.’
Schriftelijk verslag van hetgeen op de rechtszittingen aan de orde is gekomen.
Griffierechten en een deel van de werkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

Op deze pagina leggen wij uit wat het proeftijdbeding is.

Wat is het proeftijdbeding?
Werkgevers en werknemers hebben bij het aangaan van een eerste arbeidsovereenkomst de mogelijkheid om een proeftijd af te spreken. De proeftijd is bedoeld om te ondervinden of de werknemer echt zo goed (en zo leuk) is als hij tijdens de sollicitatie heeft verteld én of het werk en het bedrijf echt zo leuk is als de werkgever aan de werknemer heeft voorgespiegeld. Tijdens de proeftijd kunnen partijen de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. 

R.

Rechter bij het gerechtshof of Hoge Raad.

 
Bij langdurige ziekte is je werkgever verplicht om te helpen met re-integreren. Je start dan samen met je werkgever een re-integratietraject zodat je zo snel mogelijkheid weer kunt werken. Hierbij moet een bedrijfsarts of de arbodienst worden ingeschakeld. Deze stelt de ziekte vast en schrijft adviezen. Aan de hand van deze adviezen moet een plan van aanpak worden geschreven.Als werknemer ben je verplicht goed mee te werken aan dit traject. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je tijdelijk ander werk moet verrichten. Ook de werkgever moet actief helpen door bijvoorbeeld ander (passend) werk te zoeken, al dan niet buiten het bedrijf. Het is heel belangrijk voor de werkgever om een re-integratieverslag bij te houden. Als na twee jaar ziekte een WIA-uitkering wordt aangevraagd moet de werkgever kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. Als dit verslag incompleet of gebrekkig is, kan het UWV besluiten dat de werkgever het loon nog maximaal 1 extra jaar moet doorbetalen tijdens de ziekte.
Omvat regels die alleen gelden als partijen niets anders hebben afgesproken door middel van hun overeenkomst.

Een relatiebeding zorgt ervoor dat de werknemer bij uitdiensttreding niet de zakelijke relaties van de werkgever met zich mee mag nemen.

Lees meer 

De zitting van de rechtbank waarop de formele kant van de rechtszaak wordt behandeld.

S.

In een samenlevingscontract kunnen personen die samen in één woning wonen, afspraken maken over de financiën en de gevolgen van de samenleving in de breedste zin van het woord. Daarbij hoeft niet per definitie sprake te zijn van een affectieve relatie; ook familieleden die samenwonen kunnen een samenlevingscontract (laten) opstellen.

Het samenlevingscontract vertoont vaak veel gelijkenissen met huwelijkse voorwaarden. Vaak wordt bijvoorbeeld bepaald hoe de verdeling van de kosten van de huishouding wordt geregeld, de verdeling van de bankrekeningen en andere bezittingen, vergoedingsrechten, een pensioenverdeling etc.

Tevens is nog een onderscheid te maken tussen een notarieel samenlevingscontract en een niet-notarieel samenlevingscontract. De tweede vorm is niet gebonden aan enig vereiste en kan ook zonder tussenkomst van een derde door jullie zelf worden opgesteld. Banken en pensioenfondsen vragen echter vaak om een notarieel samenlevingscontract. Ook afspraken met betrekking tot het overlijden van een van de partners zijn slechts geldig indien de notaris je samenlevingscontract heeft opgesteld.

De persoon die een vordering heeft op een ander.
Degene die een schuld heeft aan een ander.
Een stichting is een rechtspersoon die beoogt een in de statuten bepaald doel na te streven. De stichting wordt opgericht middels een notariële akte door één of meerdere (rechts)personen en moet worden geleid door een bestuur. In de akte van oprichting wordt vastgelegd wat de naam is, welk doel de stichting nastreeft, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders, de vestigingsgemeente en hoe het geld van de stichting zal worden besteed.Algemeen bekende stichtingen zijn bijvoorbeeld Amnesty International, Stichting Tegen Zinloos Geweld en Anne Frank Stichting.Elke stichting opereert zonder winstoogmerk. Het is namelijk verplicht om gemaakte winsten te besteden aan het doel (die beschreven staat in de statuten). Het is daarnaast ook mogelijk dat de bestuurders op de loonlijst staan, al is dit ongebruikelijk. Meestal krijgen zij alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten (onkostenvergoeding). Wanneer de stichting een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) status heeft is het zelfs niet toegestaan om de bestuurders op de loonlijst te plaatsen.In Nederland staan op dit moment ongeveer 40.000 stichtingen ingeschreven in het handelsregister.HAUT Legal & Tax heeft de kennis in huis om stichtingen te ondersteunen bij in- of externe conflicten. Ook kunnen wij het bestuur adviseren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de pagina over het expertise gebied Onderneming, Aandeelhouders en Bestuurders. Wil je graag meer informatie of wil je weten hoe wij jou kunnen helpen dan kun je altijd direct vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.
Stuiting is het ‘pauzeren’ van een lopende verjaringstermijn. Stuiting kan op drie manieren plaatsvinden. Allereerst wordt er gestuit door het instellen van een daad van rechtsvervolging. Dit houdt in dat er middels dagvaarding of een verzoekschrift een eis wordt ingesteld. Stuiting kan verder door een schriftelijke aanmaning/mededeling. Tot slot kan de schuldenaar de stuiting erkennen. De inhoudelijke vereisten van stuiting hangen af van het soort vordering.

T.

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar een werknemer, in bepaalde gevallen, recht op heeft bij de beëindiging van zijn dienstverband. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld voor de transitie naar ander werk en anderzijds bedoeld als vorm van waardering voor de staat van dienst van werknemer.

Bij de liquidatie van een vennootschap zit er veel tijd en kosten in de vereffening van de baten. In het geval er geen baten meer zijn, is vereffening ook niet vereist. Dan is een snellere en voordeligere manier van liquideren de turboliquidatie. Hiermee wordt de onderneming ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, op grond van artikel 2:19 BW.

Lees meer 

Rechterlijke uitspraak waarin de rechter nog geen oordeel geeft over de zaak. In het tussenvonnis vraagt de rechter meestal om meer bewijs.

U.

De mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren.

V.

Het minimum aantal vakantiedagen voor werknemers is bij wet geregeld. Je hebt recht op viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Een werknemer met een vijfdaagse werkweek heeft op grond van de wet dus aanspraak op twintig vakantiedagen per jaar (viermaal vijf dagen). Werkt een werknemer drie dagen per week, dan heeft hij recht op twaalf vakantiedagen per jaar (viermaal drie dagen). Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. Deze opbouw loopt ook door tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte. Ongebruikte wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De vakantiedagen die bijvoorbeeld in 2020 zijn opgebouwd, zijn komen te vervallen op 1 juli 2021 (in de cao kan hier in het voordeel van werknemer van worden afgeweken).Je kunt meer vakantiedagen overeenkomen met je werkgever. Dit heten dan bovenwettelijke vakantiedagen. Over de opbouw en verjaringstermijn hiervan kunnen aparte afspraken worden gemaakt.
Een vaststellingsovereenkomst is een bindende afspraak tussen partijen. In het arbeidsrecht wordt een vaststellingsovereenkomst vaak gebruikt in geval van ontslag met wederzijds goedvinden. De vaststellingsovereenkomst heet dan een beëindigingsovereenkomst. De wettelijke regeling van artikel 7:900 e.v. is hier van toepassing.

Een vergoedingsvordering is het recht van de ene partner op de andere om een geldsom terug te vorderen, omdat deze voor de ander iets heeft betaald uit zijn of haar eigen vermogen. Onder het eigen vermogen wordt verstaan vermogen dat uitsluitend toebehoort aan een van de partners. Dit kan bijvoorbeeld bepaald zijn in huwelijkse voorwaarden of omdat een van de partners een erfenis met uitsluitingsclausule heeft ontvangen.

Voorbeelden van dergelijke betalingen zijn bijvoorbeeld:

 • De financiering van een woning die uitsluitend op naam van de ander staat;
 • Volledig de kosten van de gezamenlijke woning voldoen, terwijl het een gezamenlijke last is;
 • Investeren in de woning, terwijl het de gezamenlijke woning of de woning van de ander betreft.

Een uitwerking hiervan is als volgt:

Partijen zijn getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Zij kopen tijdens het huwelijk samen een woning voor € 500.000,-. Ter financiering van deze woning wordt een gezamenlijke hypotheek afgesloten van € 450.000,-. De resterende € 50.000,- wordt door een van de partners gefinancierd uit spaargeld dat al voor het huwelijk was opgebouwd. Op het moment van aankoop ontstaat er een vergoedingsrecht ten waarde van € 50.000,-.

Indien je getrouwd bent zorgt de wet ervoor dat je een vergoedingsrecht krijgt. In beginsel ontstaat dit recht op het moment dat je de investering verricht. Ook is het mogelijk af te spreken in de huwelijkse voorwaarden dat het vergoedingsrecht op een andere manier ontstaat of zelfs helemaal niet ontstaat.

Een vordering is naar Nederlands recht niet voor eeuwig in rechte afdwingbaar. De gedachte hierachter is dat schuldenaren ooit verlost moeten kunnen raken van hun schulden, in het geval de schuldeiser geen actie onderneemt. Als uitgangspunt geldt een verjaringstermijn van 20 jaar, tenzij de wet anders stelt. Volgens artikelen 3:307 en 3:310 BW zijn vorderingen uit overeenkomst, schadevergoeding of boete niet meer in rechte af te dwingen na verloop van vijf jaar. In het geval van een vordering uit overeenkomst begint de verjaringstermijn op de dag nadat de vordering opeisbaar is geworden. In het geval van vorderingen uit schadevergoeding of boete begint de verjaringstermijn op de dag nadat dat de schuldeiser bekend is geraakt met zowel de schade of de opeisbaarheid van de vordering als met de persoon die hiervoor aansprakelijk is. Het kan voorkomen dat de schuldeiser hier nooit bekend mee raakt. In dat geval verjaart de vordering dus ook na verloop van 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Wanneer een vordering is verjaard, is deze niet meer in rechte afdwingbaar. Toch bestaat de vordering nog wel, het is dan een natuurlijke verbintenis geworden.
Normaliter verjaart een vordering uit overeenkomst na 5 jaar (artikel 3:307, lid 1 BW). Als uitzondering hierop geldt een verkorte verjaringstermijn voor consumentenkoop. Een consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een particuliere koper en een professionele verkoper. Diensten vallen hier niet onder. Op grond van artikel 7:28 BW geldt in die gevallen een verjaringstermijn van 2 jaar. De wetgever beoogt hiermee een vorm van consumentenbescherming te bieden, omdat professionele partijen vaak een sterkere positie hebben. Sinds 14 juli 2004 geldt de verkorte verjaringstermijn ook voor gas- en energieschulden.
Wanneer iemand zonder toestemming van de eigenaar grond in bezit neemt, is deze bezitsverschaffing in beginsel niet rechtsgeldig. Toch kan er onder omstandigheden sprake zijn van verkrijgende verjaring. In dit geval wordt de bezitter toch rechtsgeldige eigenaar. De drie cumulatieve criteria zijn gegeven in artikel 3:99BW: – Onafgebroken bezit van de grond. – De bezitter dient te goeder trouw te zijn. – Het verjaringstermijn van tien jaar moet zijn verlopen.Verkrijgende verjaring is ook mogelijk voor rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn en rechten aan toonder/order. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van drie jaar.
Een verrekenbeding is een afspraak tussen partners in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract. Veelal worden deze documenten verwerkt dat de gemeenschap van goederen tussen de partners is uitgesloten. Met het verrekenbeding wordt beoogd te bepalen hoe op een andere wijze overgespaarde inkomens, vermogen, bezittingen en schulden tussen de partners worden verdeeld.Een onderscheid is te maken tussen finale verrekenbedingen en periodieke verrekenbedingen. Finale verrekenbedingen bepalen hoe overgespaard geld en/of andere vermogensbestanddelen bij beëindiging van de relatie worden verrekend. Een periodiek verrekenbeding regelt dat partners dit na een bepaalde periode (meestal jaarlijks) doen.Een periodiek verrekenbeding dient strikt te worden nageleefd. Indien dit niet gebeurt loop je het risico dat je bij de echtscheiding alsnog moet afrekenen alsof je was gehuwd in gemeenschap van goederen (artikel 1:141 BW).
Op de rolzitting is de gedaagde niet verschenen waardoor de rechter meestal de vordering van de eiser toewijst.
Het arbeidsrecht kent een aantal vervaltermijnen, bijvoorbeeld in het geval je het niet eens bent met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Je kunt dan als werknemer, afhankelijk van de situatie, een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter tot herstel van de arbeidsovereenkomst of vernietiging van de opzegging of een billijke vergoeding verzoeken. Een vervaltermijn houdt in dat jij, als werknemer, een handeling moet verrichten om jouw rechten veilig te stellen. Als je dit niet op tijd doet vervalt je recht.
Een rechtsmiddel waardoor men bij dezelfde rechter opkomt tegen een verstekvonnis. Hierdoor wordt de zaak opnieuw behandeld.
Een uitspraak van de rechter.
Een vordering is een bedrag, product of dienst dat iemand nog tegoed heeft. Als je een vordering hebt, heeft de andere partij dus nog een verplichting jegens jou. Een vordering wordt vaak een openstaande factuur genoemd. Als je zelf nog vorderingen op anderen hebt, staan deze als debiteuren op de jaarrekening. Andersom staan vorderingen jegens jou als crediteuren op de jaarrekening. Een vordering is niet zonder meer opeisbaar, zo is het mogelijk dat er voorwaarden zijn verbonden aan het innen. Dit zijn dan voorwaardelijke vorderingen. Ook is het mogelijk dat vorderingen toekomstig zijn. Ze zijn dan nog niet opeisbaar bij het aangaan van de verbintenis.

W.

Een tekortkoming die de schuldenaar is aan te rekenen.
Voor sommige rechtshandelingen is een werkgeversverklaring vereist, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een hypotheek. Een werkgeversverklaring is een document met specificaties over je dienstverband en salaris. Hiermee kun je aantonen dat je een bestendig inkomen hebt voor bijvoorbeeld de gewenste hypotheek. Een werkgeversverklaring kun je opvragen bij je werkgever, meestal via de afdeling personeelszaken of human resources (HR). In het geval jouw werkgever geen verklaringen klaar heeft liggen zijn er invulmodellen online gepubliceerd.Als het niet mogelijk is een werkgeversverklaring op te vragen, bijvoorbeeld omdat je geen werkgever hebt, kun je hetzelfde bereiken met een inkomensverklaring of het UWV verzekeringsbericht. Een inkomensverklaring vraag je op bij de Belastingdienst. Op deze inkomensverklaring staan jouw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Een werkgeversverklaring kan alleen verstrekt worden bij vaste dienstverbanden. Wanneer je nog geen vast contract hebt is het ook mogelijk een intentieverklaring op te vragen.

Bij HAUT Legal & Tax voeren wij regelmatig procedures ter wijziging van de partner- of kinderalimentatie. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

Partneralimentatie

 • Je ex-partner woont samen met een nieuwe partner;
 • Je ex-partner voldoet niet aan haar inspanningsverplichting om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien na de echtscheiding;
 • Je ex-partner gaat na de echtscheiding veel meer verdienen;
 • Je inkomen is gedaald, waardoor je de afgesproken alimentatie niet meer kunt voldoen;
 • Je hebt een nieuwe partner en/of je krijgt opnieuw kinderen;

 

Kinderalimentatie

 • Je ex-partner gaat na de echtscheiding veel meer verdienen;
 • Je inkomen is gedaald, waardoor je de afgesproken alimentatie niet meer kunt voldoen;
 • Je hebt een nieuwe partner en/of je krijgt opnieuw kinderen;
 • Een van je kinderen gaat fulltime werken;
Een omstandigheid waarbij een partij wel de wil heeft een bepaalde overeenkomst te sluiten, maar deze wil is op gebrekkige wijze tot stand gekomen.
Verzoek aan de rechtbank om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten