Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vennootschap handelt u namens de onderneming. Uitgangspunt daarbij is dat de onderneming aansprakelijk is voor haar handelen. Als bestuurder bent u dit in beginsel niet. Dit kan anders zijn, als u uw taak als bestuurder onbehoorlijk vervuld. Dit heeft dan nog steeds niet tot gevolg dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarvan is pas sprake als u ook nog een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

De wet verplicht de bestuurder om zijn taak behoorlijk te vervullen (artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek). Doet u dit niet, dan kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld als er een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Wanneer is daarvan nu sprake? Denk daarbij aan een bestuurder:

  • Die handelt in strijd met de wet;
  • Die handelt in strijd met de statuten;
  • Die geld verplaatst waardoor een onderneming met financiële ‘ellende’ wordt achtergelaten;
  • Die niet (tijdig) de jaarstukken deponeert of een deugdelijke administratie bijhoudt;
  • Die onnodige financiële risico’s neemt.

Indien de bestuurder geen verwijt kan worden gemaakt én de bestuurder maatregelen heeft getroffen om de negatieve gevolgen af te wenden, dan kan hij zichzelf vrijpleiten.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Na faillietverklaring van de onderneming kan een curator de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen. In dat geval moet er sprake zijn van wanbeleid. Het is aan de curator om wanbeleid aan te tonen. Ook moet worden aangetoond dat het wanbeleid tot het faillissement heeft geleid. Bij wanbeleid kunt u denken aan het niet-tijdig publiceren van de jaarrekening of het niet-nakomen van de boekhoudplicht. Is aan een van deze twee punten voldaan, dan staat onbehoorlijk bestuur vast. Het is dan aan een bestuurder om aan te tonen dat deze punten niet de belangrijkste oorzaken waren van het faillissement. De advocaten van HAUT Legal & Tax staan bestuurders bij om feiten en omstandigheden in het licht te brengen of nader te belichten die niet door de curator in haar vordering tot onbehoorlijk bestuur zijn verdisconteerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid door een onrechtmatige daad.

Uitgangspunt voor bestuurdersaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad is dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit een onrechtmatige daad van vennootschap. Onder bijzondere omstandigheden is, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor bestuurdersaansprakelijkheid. Dan moet de bestuurder een persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt kunnen worden. Of daarvan sprake is, hangt weer af van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten