Compensatie transitievergoeding aanvragen

Vanaf vandaag, 1 april 2020, kunnen werkgevers bij het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding welke betaald is aan een werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In dit artikel lees je wanneer je het kan aanvragen en beantwoorden we de vraag “Hoe kan je compensatie transitievergoeding aanvragen?”

Wanneer is compensatie mogelijk?

Op aanvraag van de werkgever, verstrekt het UWV een compensatie voor transitievergoedingen welke betaald zijn bij (gedeeltelijk) beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het aanvragen van de compensatie is mogelijk wanneer de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid door opzegging (met toestemming van het UWV), door ontbinding via de kantonrechter, met wederzijds goedvinden of de arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd en de werknemer op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, wegens ziekte of gebreken niet in staat was de bedongen arbeid te verrichten.

Hoe moet de compensatie transitievergoeding worden aangevraagd en geldt er een termijn?

De werkgever moet een digitaal formulier invullen bij het UWV. Dit formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat per 1 april 2020 in het werkgeversportaal op www.uwv.nl.
De werkgever die op of na 1 april 2020 een transitievergoeding verstrekt bij ontslag van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer moet de aanvraag indienen binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding. Let op! Een aanvraag indienen na die termijn wordt afgewezen. De aanvraag wordt ook afgewezen indien de volledige transitievergoeding niet is betaald.
In het geval de werkgever op of na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020, de transitievergoeding aan zijn werknemer heeft betaald, moet de werkgever uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd bij het UWV. Het UWV beslist binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook krijgt.

Welke documenten moet de werkgever meesturen bij de aanvraag compensatie transitievergoeding?

– De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer (of een document waaruit blijkt wanneer de arbeidsovereenkomst is aangevangen, zoals een eerste loonstrook);
– Documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd:
• de beëindigingsovereenkomst; of
• de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
• de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
– De berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
– De loonstroken waaruit het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon blijkt;
– Bewijs van betaling van de transitievergoeding;
– Bewijs dat de werknemer ziek uit dienst is getreden. In de meeste gevallen zal het UWV een beschikking hebben gegeven betreffende de aanvraag voor een uitkering op grond van de WIA-uitkering of, als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld hebben toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Op de website van het UWV is aangegeven welke gegevens en documenten in de betreffende situatie nodig zijn.

Hoe hoog is de compensatie?

Hoe hoog de compensatie is, hangt af van het bedrag dat de werkgever heeft betaald voor de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt weer berekend aan de hand van het loon (en overige emolumenten), alsmede het aantal jaren van het dienstverband van werknemer. Let op! Indien de arbeidsovereenkomst niet meteen is beëindigd na de 104 weken periode, bijvoorbeeld omdat een loonsanctie aan werkgever is opgelegd dan valt de transitievergoeding die de werkgever aan werknemer moet betalen hoger uit. Die extra periode wordt echter niet vergoed door het UWV. Indien werkgever en werknemer een lagere transitievergoeding overeenkomen, wordt ook alleen dat bedrag vergoed.

Voor meer informatie neem contact op met de arbeidsrecht advocaten van HAUT Legal & Tax. Wij adviseren jou graag.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten