Corona en (commerciële) contracten

Gepubliceerd op: 23/03/2020
Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Door de corona-crisis zullen veel bedrijven moeite hebben om aan hun contractuele verplichtingen te blijven voldoen. Maar welke rechten en verplichtingen hebben partijen bij commerciële contracten in deze onzekere tijden?

Is er sprake van overmacht?

Een beroep op overmacht kan worden gedaan wanneer sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan de schuldenaar te wijten is en niet voor zijn rekening komt. Wanneer sprake is van overmacht, is de schuldenaar niet gehouden de overeenkomst na te komen, noch de schade die de andere contractspartij hierdoor lijdt te vergoeden.

Of door het coronavirus een beroep kan worden gedaan op overmacht, is in de eerste plaats afhankelijk van wat er in de overeenkomst en algemene voorwaarden is afgesproken. Veel commerciële contracten bevatten een overmachtsclausule. In sommige gevallen is daarin ook opgenomen dat het uitbreken van een epidemie of pandemie wordt beschouwd als overmacht. In veel contracten is een algemene omschrijving van overmacht opgenomen. Of de uitbraak van het coronavirus hieronder valt, is geen uitgemaakte zaak, maar gezien de ernst en de omvang hiervan is dit wel verdedigbaar. Bericht in ieder geval altijd zo snel mogelijk de andere contractspartij wanneer je een beroep wil doen op overmacht.

Wanneer geen overmachtsclausule is opgenomen, moet worden teruggegrepen naar de wettelijke regeling. De drempel voor het aannemen van overmacht is hoog. De uitbraak van het coronavirus kan onder omstandigheden een beroep op overmacht rechtvaardigen. Er moet dan worden vastgesteld wat de daadwerkelijke oorzaak is waardoor nakoming niet (meer) mogelijk is en of deze oorzaak niet aan de schuldenaar te wijten is. Hierbij spelen alle omstandigheden van het geval een rol. Is bijvoorbeeld sprake van een maatregel van de overheid welke ervoor zorgt dat het nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk is? Hieronder zou bijvoorbeeld het sluiten van alle horeca in Nederland kunnen vallen. Zijn er alternatieve manieren om alsnog aan de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen?

Onvoorziene omstandigheden

Wanneer geen beroep kan worden gedaan op overmacht, kan een beroep op onvoorziene omstandigheden mogelijk nog uitkomst bieden. Onder omstandigheden kan dan aan de rechter worden verzocht de overeenkomst te wijzigen. Dit kan wanneer de contractspartijen bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening hebben gehouden met de omstandigheden en de omstandigheden van zodanige aard zijn dat het ongewijzigd in stand houden van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht. Ook hier is de drempel hoog en zijn alle omstandigheden van het geval van belang. Een rechter kijkt vaak naar wat onder het ondernemersrisico valt. Te verwachten is dat een rechter in geval van een beroep op onvoorziene omstandigheden door het coronavirus, een redelijke wijzigingsvoorstel zal honoreren. Nu rechtbanken op het moment alleen spoedeisende zaken behandelen, is het echter zeer de vraag of deze mogelijkheid op korte termijn uitkomst biedt wanneer overeenkomsten niet nagekomen kunnen worden.

Nieuwe contracten? Neem een overmachtsclausule op!

Bij het afsluiten van nieuwe contracten is het goed een overmachtsclausule op te nemen. Wij kunnen je adviseren bij het goed formuleren van een goede definitie van overmacht en de gevolgen daarvan. Ook kunnen wij je adviseren over het nemen van crisismaatregelen door het opstellen van een stappenplan. Vanwege de crisis doen we dit tegen een gereduceerd tarief. Hier kun je daarover meer informatie vinden.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat sinds 2010, gespeciali- seerd in ondernemingsrecht, faillissementsrecht en procesrecht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 3 minuten Vanaf vandaag, 1 april 2020, kunnen werkgevers bij het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding welke betaald is aan een werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Wanneer is compensatie mogelijk? Op aanvraag van de…
01-04-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 2 minuten Het kabinet wil tijdens de Corona-crisis banen en inkomens van mensen beschermen. De voorwaarden van deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) zijn bekend. De regeling is bedoeld voor bedrijven die de komende 3 maanden minimaal…
31-03-2020
Echtscheidingsrecht
Leestijd: 2 minuten Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 juni 2016 bepaald dat de alimentatieplichtige het recht heeft om periodiek te controleren of de alimentatiegerechtigde wel voldoende inspanningen verricht om een eigen inkomen te verwerven. Over het algemeen mag namelijk…
30-03-2020
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax.