HAUT Legal & Tax advocaten

De uitkeringstest

De uitkeringstest

De wetswijziging voor de flexibilisering van het BV-recht is op 1 oktober jl. in werking getreden. Door deze wetswijziging wordt het recht voor de besloten vennootschap (B.V.) ingrijpend aangepast. Een onderdeel hiervan wat voor de praktijk van belang is, is de verplichte uitkeringstest. Deze is immers ook verplicht voor bestaande B.V. ’s.

Uitkeringstest

Om schuldeisers van de B.V. voldoende te beschermen wordt door de nieuwe wetgeving de aansprakelijkheid van het bestuur vergroot. Op grond van de nieuwe wetgeving beslist de Algemene vergadering van aandeelhouders over de uitkeringen. De Uitkeringstest houdt in dat de B.V. bij elke uitkering voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig heeft. Iedere uitdeling van kapitaal en winst valt hieronder. Dus naast de dividenduitkering ook de terugbetaling van kapitaal en de verkapte winstuitdeling.

Het bestuur zal de hiervoor genoemde goedkeuring pas kunnen geven indien op basis van de laatst vastgestelde jaarrekening, het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Zij dient op grond van de nieuwe wetgeving voor de goedkeuring te toetsen of de B.V. in het geval van uitkering in de opvolgende 12 maanden aan haar (voorzienbare) opeisbare verplichtingen zal kunnen blijven voldoen.

Aansprakelijkheid bestuur

Indien achteraf blijkt dat het bestuur ten onrechte zijn goedkeuring heeft verleend en de vennootschap in betalingsproblemen komt, is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering. Voorwaarde voor het aannemen van deze aansprakelijkheid is dat het bestuur ten tijde van de uitkering (en dus niet ten tijde van de goedkeuring) wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap als gevolg van de uitkering in de financiele problemen zou komen.

Disculpatie is enkel mogelijk als een bestuurder bewijst dat de uitkering niet aan hem te wijten was, en hij niet nalatig is geweest om gevolgen daarvan af te wenden.

Let op, een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan het bestuur verleende décharge beperkt het genoemde aansprakelijkheidsrisico van het bestuur niet.

Aansprakelijkheid aandeelhouder(s)

Genoemde aansprakelijkheid geldt overigens ook voor de ontvanger van de uitkering, de aandeelhouder. Indien de aandeelhouder wist of redelijkerwijs kon weten dat de vennootschap als gevolg van de winstuitkering in de problemen zou komen kan ook hij hiervoor aansprakelijk gesteld worden,  echter tot maximaal het bedrag dat hij daarmee ontvangen heeft (vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering).

Teneinde als aandeelhouder en/of bestuurder aansprakelijkheid te voorkomen of te beperken raden wij u aan om vooraf gedegen onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden om een uitkering te doen en de eventuele besluitvorming daarna schriftelijk vast te leggen.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten