Vastgoedrecht advocaat

Onze vastgoedrecht advocaten kunnen u adviseren en bijstaan in (gerechtelijke procedures over) verschillende vastgoed gerelateerde kwesties

 Te denken valt aan juridische kwesties met betrekking de aan- en verkoop/verhuur van woningen en bedrijfsruimtes, maar ook het (ver)bouwen en/of ontwikkelen van onroerend goed. Het vastgoedrecht heeft daarnaast een overlap met andere rechtsgebieden en juridische onderwerpen zoals zekerheidsrechten, het VvE-recht, beperkte rechten als erfdienstbaarheid, recht van opstal en erfpacht en het algemeen verbintenissen- en procesrecht.

Koop en verkoop van onroerend goed

In Nederland staat het beginsel van contractsvrijheid voorop. Dat betekent dat het een ieder zelf vrij staat te bepalen met wie hij een overeenkomst sluit, wat de inhoud van deze overeenkomst zal zijn en hoe de overeenkomst wordt vormgegeven. Deze vrijheid kan worden beperkt door wet- en regelgeving. Zo is er in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat een koopovereenkomst met betrekking tot een woning, waarbij de koper een natuurlijk persoon betreft, schriftelijk moet worden aangegaan. Vaak wordt bij de aan- en verkoop van onroerend goed gebruik gemaakt van een standaard overeenkomst. Toch is het van belang u goed te laten adviseren over de inhoud en gevolgen van de overeenkomst.

Huur en verhuur van onroerend goed

Met betrekking tot onroerend goed onderscheidt het Burgerlijk Wetboek drie vormen van huur;

  1. (ver)huur van woonruimte;
  2. (ver)huur van bedrijfsruimtes voor de exploitatie van onder andere detailhandel en horeca, zogeheten artikel 290-bedrijfsuimtes;
  3. (ver)huur van overige bedrijfsruimtes als zoals bijvoorbeeld kantoren. Ook wel artikel 230a-bedrijfsruimtes genoemd;

Iedere vorm van huur kent zijn eigen regels met betrekking tot de looptijd van de huurovereenkomst, de wijze waarop de huurovereenkomst beëindigd kan worden en de huurprijs. Met name de huurders van woonruimte en bedrijfsruimte voor bijvoorbeeld detailhandel en horeca (artikel 290-bedrijfsruimtes) worden in vergaande mate beschermd.

Bent u voornemens een woon- en/of bedrijfsruimte te verhuren of huren? Dan is het van belang om gemaakte de afspraken duidelijk en volledig vast te leggen in een huurovereenkomst om eventuele toekomstige geschillen te voorkomen. Onze advocaten van HAUT Legal kunnen u adviseren en begeleiden bij het aangaan van een huurovereenkomst, maar ook gedurende de looptijd van een huurovereenkomst. Is een reeds bestaande huurrelatie geëscaleerd en uitgelopen op een geschil? Ook dan staan onze advocaten voor u klaar. Zij hebben onder andere ervaring met geschillen en gerechtelijke procedures op het gebied van beëindiging en ontruiming van het verhuurde, huurprijsaanpassingen, gebreken en renovatie en huurincasso’s. 

VvE-recht

Wonen in een appartementencomplex brengt met zich mee dat de appartementseigenaar een exclusief gebruiksrecht heeft van zijn privé ruimte(s) en daarnaast mede eigenaar is van gemeenschappelijke delen van het gebouw. Een appartementsrecht bevat ook automatisch een lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit lidmaatschap kan niet worden beëindigd of opgezegd. De regels van de VvE zijn vastgelegd in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. In deze regels staat onder andere hoe de VvE vergadert, op welke wijze besluiten kunnen worden genomen en hoeveel stemmen iedere appartementseigenaar heeft.

Besluiten van de VvE kunnen nietig of vernietigbaar zijn indien deze in strijd zijn met de wet of de splitsingsakte, of wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. 

Bouwrecht

Het bouwrecht wordt beheerst door de in het Burgerlijk Wetboek geregelde overeenkomst van opdracht en de overeenkomst van aanneming van werk. Daarnaast worden er veelal standaard algemene voorwaarden als de UAV 2012, UAV-GC 2005 of AVA 2013 van toepassing verklaard. Het is uiteraard ook mogelijk om als aannemer eigen algemene voorwaarden op te stellen en van toepassing te verklaren op de overeenkomst met een opdrachtgever. Let er wel op dat algemene voorwaarden ook altijd overhandigd moeten worden aan de opdrachtgever.

Hebt u als aannemer of opdrachtgever een geschil over meer- en minderwerk, (opleverings)gebreken of bouwtijdoverschrijding? Neem dan contact op met een van onze advocaten. 

Advocaat Vastgoedrecht Haarlem & Utrecht

Vragen over een aan vastgoed gerelateerde kwestie? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten. Bij HAUT Legal kunt u onder andere terecht voor:

  • Advies bij de aan- en verkoop van onroerend goed;
  • Advies bij de (ver)huur van onroerend goed;
  • Opstellen van koop- en/of huurovereenkomsten;
  • Overige huurrecht gerelateerde kwesties;
  • Bouwrecht en aanneming van werk;
  • Ontwikkeling van vastgoedprojecten;
  • Geschillen binnen de VvE.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten