FAILLISSEMENTSRECHT

Faillissement en herstructurering

Wij houden ons volop bezig met het faillissementsrecht. Onze kantoorgenoten worden regelmatig aangesteld als curator in een faillissement of als bewindvoerder in een surseance van betaling.  

Advocaat faillissement en herstructureringen

HAUT Legal heeft uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van het faillissementsrecht. De curatoren en advocaten van HAUT Legal zijn betrokken (geweest) bij grote en spraakmakende faillissementenherstructureringen en saneringen. Wij begeleiden als advocaat zowel ondernemingen in (financiële) moeilijkheden, leveranciers en andere partijen die met een in financieel zwaar weer verkerende onderneming te maken krijgen. Daarnaast treden wij regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling.

Hieronder wordt achtereenvolgens de aanvraag/aangifte van een faillissement, de surseance van betaling (met akkoord) en het buitengerechtelijk akkoord nader uitgelegd. 

Het verloop van een faillissement

Een faillissement kan worden aangevraagd door a) de ondernemer zelf (de eigen aangifte) of b) door een schuldeiser wiens vordering onbetaald wordt gelaten of c) door het Openbaar Ministerie (bijvoorbeeld als er veel gedupeerden zijn).

Voor een faillissementsuitspraak op eigen aangifte moet(en):

 1. er sprake zijn van 2 of meer schulden, waarvan 1 opeisbaar (de betalingstermijn is voorbij);
 2. de onderneming in de toestand verkeren van opgehouden hebben te betalen;
 3. bij een BV de aandeelhouders een besluit hebben genomen om het faillissement aan te vragen (bij een eenmanszaak of VOF moet in sommige gevallen ook de echtelijke partner meetekenen).

Bij welke rechtbank de eigen aangifte moet worden ingediend, hangt af van de plaats van de statutaire zetel van de onderneming. Op de site van rechtspraak.nl kan gecontroleerd worden onder welke regio (arrondissement) de onderneming valt. Tevens kun je via dezelfde site het formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ invullen en downloaden. Op de laatste pagina van dit formulier staat precies welke stukken, soms origineel, bijgevoegd moeten worden. Voor een eigen aangifte is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen noch hoeft een advocaat op de zitting aanwezig te zijn. Jij als ondernemer moet wel aanwezig zijn op de zitting. Wil je geen vertraging oplopen in de indiening van de eigen aangifte dan raden wij wel aan een advocaat (kort) te raadplegen.

Als een schuldeiser het faillissement verzoekt dan zal een rechter bepalen of de faillissementsaanvraag terecht is. De ondernemer zal een oproep ontvangen om naar een rechtszitting te komen. Om verweer te voeren moet je verschijnen. Kies je ervoor niet naar de zitting te komen dan bestaat grote kans dat de onderneming failliet wordt verklaard (bij verstek).

Ook de schuldeiser/verzoeker en zijn advocaat moeten zelf op de zitting verschijnen. Als er namens de verzoeker niemand op de zitting verschijnt, kan het verzoek door de rechter worden afgewezen. De zitting is niet openbaar.

De rechter stelt tijdens de zitting vragen om te controleren of het verzoek kan worden toegewezen, ook in dit geval is in elk geval vereist dat de schuldenaar:

 1. minstens 2 schulden heeft, waarvan er 1 opeisbaar is;
 2. minstens 2 schuldeisers heeft;
 3. is opgehouden te betalen.

Tijdens de zitting kun je, eventueel met bijstand van een advocaat, verweer voeren. Wij adviseren altijd een schriftelijk ‘verweer’ op te stellen. Van belang is dat aangetoond wordt dat de vordering onterecht is en de onderneming niet in de toestand verkeert dat de onderneming is opgehouden te betalen, maar dat het slechts een tijdelijke situatie is van betalingsonmacht.

Als ondanks het verweer het faillissement toch wordt uitgesproken dan kun je in hoger beroep tegen de faillietverklaring. De zaak wordt voor een nieuwe behandeling voorgelegd aan het Gerechtshof. Dit moet binnen 8 dagen na de uitspraak worden gedaan en daar is verplichte bijstand van een advocaat voor nodig. Ben je het daarna nog niet eens met de uitspraak van het Gerechtshof, dan bestaat de mogelijkheid om in cassatie te gaan (ook binnen 8 dagen). Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een Gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor is verplichte bijstand van een advocaat vereist.

In het geval de onderneming failliet is verklaard bij een verstekvonnis (omdat je niet aanwezig was bij de zitting) dan kun je in verzet gaan tegen dit vonnis bij dezelfde rechter. Dit moet binnen 14 dagen na de uitspraak worden gedaan. Verplichte bijstand van een advocaat is daarbij vereist.

Als geen verzet, hoger beroep of cassatie wordt ingesteld of deze worden afgewezen, dan is het faillissement definitief. Alle beslissingen voor de onderneming worden genomen door de curator. De curator zal onderzoeken of een doorstart (zie onder) tot de mogelijkheden behoort en continueert eventueel de onderneming voor korte tijd. Ook zal de administratie van de onderneming nauwgezet worden onderzocht en zal de bedrijfsvoering door de ondernemer/bestuurder aan de orde komen. Daarbij wordt onder meer gekeken of de administratie correct is bijgehouden, jaarrekeningen gedeponeerd zijn en/of opmerkelijke transacties (rechtshandelingen) kort voor datum faillissement hebben plaatsgevonden. Om niet voor onverwachte en veelal onaangename verrassingen komen te staan, adviseren wij voordat het besluit wordt genomen om een faillissement aan te vragen een risicoanalyse door een externe partij (accountant/fiscalist of advocaat) te laten uitvoeren.

Doorstart
Een curator zal altijd proberen om een doorstart van de failliete onderneming te realiseren. Op die manier worden gezonde onderdelen gered en kan een deel van het personeel wellicht hun baan behouden. Alvorens een doorstart gerealiseerd is, onderhandelt de curator vaak met meerdere gegadigden. Als uitgangspunt geldt dat de partij die het meeste geld biedt de doorstart gegund krijgt. De doorstartende partij heeft vanzelfsprekend geen last van de schuldeisers van de failliete onderneming, aangezien de schulden daar achterblijven.

Zaken die vaak van de curator worden gekocht zijn de goodwill, intellectuele eigendomsrechten, klantenbestanden en lopende orders, maar ook inventaris en voorraden. Overige zaken zoals (een deel van) het personeel en verliesgevende contracten blijven vaak achter.

Aandachtspunten bij een doorstart zijn onder andere:

 • worden lopende overeenkomst overgenomen – wel contractsovername en medewerking van de wederpartij voor nodig;
 • zijn zaken al dan niet onder eigendomsvoorbehoud geleverd;
 • in hoeverre is sprake van opvolgend werkgeverschap of geniet het overgenomen personeel bescherming;
 • zijn er key-leveranciers die mogelijk niet meer willen leveren vanwege het faillissement;
 • kan de huur van de huidige locatie in goed overleg worden gecontinueerd of werkt de verhuurder niet mee;
 • PM

Bovenstaande punten moeten goed vooraf onderzocht worden alvorens een bod wordt uitgebracht in het kader van een doorstart van de activiteiten van de failliete onderneming.

Surseance van betaling

Er zijn situaties denkbaar dat een faillissement wellicht een te rigoureuze stap is. De onderneming verkeert bijvoorbeeld nu in zwaar weer en schuldeisers dreigen met een faillissementsaanvraag terwijl de ondernemer weet dat een ophanden zijnde order in de pijplijn zit en de situatie heel anders zal zijn als deze order ‘valt’. In die gevallen zou de aanvraag van een voorlopige surseance van betaling (al dan niet in combinatie met een akkoord) uitkomst bieden. Om surseance van betaling aan te vragen, is het noodzakelijk dat sprake is van tijdelijke betalingsonmacht. Een surseance van betaling moet worden aangevraagd door indiening van een verzoekschrift. Bijstand van een advocaat is noodzakelijk en de indiening en behandeling van de aanvraag staat uitgebreid omschreven op de site van rechtspraak.nl.

Surseance van betaling aanvragen
Bij het aanvragen van surseance van betaling kan tegelijk een voorstel worden gedaan voor een aan te bieden akkoord. Dit kan eventueel ook in een later stadium. De crediteuren krijgen dan de vraag om genoegen te nemen met een gedeelte van de uitstaande vordering. Voordeel van een akkoord in surseance is dat niet alle schuldeisers hoeven in te stemmen met het akkoord. Als de helft van de schuldeisers vertegenwoordigend de helft van de totale schuldenlast instemt dan is de andere helft (ook al stemmen zij tegen) gebonden. Dit wordt een dwangakkoord genoemd.
Hoe hoog het aan te bieden percentage moet zijn in het kader van een akkoord is lastig te zeggen. Het hangt af van de financiële mogelijkheden die de ondernemer (aantoonbaar) heeft en waar de crediteuren toe bereid zijn om afstand van te doen. De aanbieding van een akkoord is vormvrij dus allerlei hybride varianten zijn mogelijk.

De surseance heeft tot gevolg dat de betalingsverplichtingen worden uitgesteld. Echter dit uitstel geldt niet voor de betalingsverplichtingen naar de Belastingdienst. Tevens is het noodzakelijk dat tijdens de surseance een saneringsplan wordt opgesteld. Zonder dergelijk plan, eindigt een surseance vrijwel altijd in een faillissement. Wanneer een faillissement na surseance wordt uitgesproken, wordt de bewindvoerder doorgaans aangesteld als curator. 

Het buitengerechtelijk akkoord

Een door HAUT Legal veel toegepast saneringsmiddel is het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord. Het lastige van een buitengerechtelijk akkoord is dat alle schuldeisers moeten instemmen met het voorstel. Daar komt bij dat het voor een schuldenaar vrij lastig is om te beoordelen of het verstandig is om in te stemmen met het voorgestelde akkoord. Vanuit het perspectief van degene die het akkoord aanbiedt is het dan ook van groot belang dat er voldoende informatie wordt verstrekt zodat zijn/haar schuldeisers het aanbod goed kunnen beoordelen. Zo is het onder andere van belang te weten wie de schuldeisers zijn, hoe de schulden zijn opgebouwd, hoe de financiële situatie van de schuldenaar nu is, hoe de problemen zijn ontstaan en hoe het concrete toekomstperspectief is. Daarbij is het ook verstandig te achterhalen of de schuldenaar het akkoord zelf financiert of dat een derde partij hiervoor een bedrag ter beschikking heeft gesteld.

Lees meer over het buitengerechtelijk akkoord

Wet Homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hiermee is een nieuwe regeling in de Faillissementswet geïntroduceerd, waarmee schulden gesaneerd kunnen worden door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. De WHOA is er op gericht om faillissementen te voorkomen. Alle schuldeisers van een onderneming die in financiële problemen verkeert, worden in zogenaamde klassen ingedeeld. Per klasse wordt er dan door de onderneming een voorstel gedaan voor betaling van een deel van de vordering van deze schuldeisers tegen finale kwijting. Op deze manier kan er meer maatwerk geleverd worden. Als voldoende schuldeisers bereid zijn hun medewerking aan het akkoord te verlenen, kan de rechtbank het akkoord controleren en bij goedkeuring homologeren. Daardoor krijgt het algemene werking. Dit betekent dat schuldeisers die tegen stemmen, toch aan het akkoord gebonden zijn.

Onze advocaten delen hun kennis over actualiteiten omtrent de WHOA. Lees hier alles over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord.

Conservatoir Beslag

In de praktijk wordt conservatoir beslag gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Het woord ‘conservatoir’ komt van het werkwoord ‘conserveren’, wat bewaren betekent. Het kan in de praktijk voorkomen dat een schuldeiser gedurende of voorafgaand aan een procedure vreest dat zijn schuldenaar vermogensbestanddelen zal verkopen of bezwaren. Het leggen van een conservatoir beslag biedt de schuldeiser een mogelijkheid om de schuldenaar te beletten vermogensbestanddelen te verkopen of te bezwaren, voordat de schuldeiser een vonnis heeft verkregen waarmee hij tot executie kan overgaan.

Lees meer over conservatoir beslag

 

Executoriaal Beslag

Wanneer een schuldenaar in een rechterlijk vonnis veroordeelt wordt en niet overgaat tot voldoening van de schuld, dan geldt het vonnis van de rechter als een te executeren titel. De deurwaarder betekent het vonnis en kan dit vervolgens executeren. Dat betekent dat na betekening van het vonnis, de deurwaarder beslag kan leggen bij de schuldenaar.

Het executoriale beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld roerende zaken (zoals een auto) en onroerende zaken (zoals een huis). Bij beslag op een huis geldt dat de deurwaarder een beslagexploot opmaakt en deze in de openbare registers inschrijft. Op dat moment treedt het blokkeringseffect in en dat betekent dat de eigenaar niet meer vrijelijk het huis kan verkopen. Of de schuldeiser na beslag meteen over kan gaan tot verkoop en uitwinning van de schuld, is niet altijd even eenvoudig. Zo kan het huis bijvoorbeeld bezwaard zijn met een recht van hypotheek van de bank.

Lees meer over executoriaal beslag

 

Crediteurenakkoord

Een crediteurenakkoord wordt aangeboden door de schuldenaar om de bestaande schuldenlast te verminderen. Het akkoord dat aangeboden wordt, is niet gebonden aan regels, zodat de inhoud ervan niet beperkt wordt. Binnen het faillissementsrecht komt vaak een percentageakkoord voor. Dit houdt in dat aan schuldeisers gevraagd wordt om genoegen te nemen met een deelbetaling van de schuld in ruil voor over en weer te verlenen finale kwijting. Of een dergelijk aangeboden crediteurenakkoord een doorgang kan vinden, hangt af van de uitkomst van een risicoafweging. De vraag die door de schuldeisers in dat kader wordt gesteld is: wat is de kans dat ik beter af ben met of zonder akkoord?

Lees meer over een crediteurenakkoord

 

Faillissementsrecht advocaten

HAUT Legal is een gespecialiseerd kantoor op het gebied van o.a. faillissementsrecht. Bent u op zoek naar een advocaat faillissementsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten