Faillissement en herstructurering

Wij houden ons volop bezig met het faillissementsrecht. Onze kantoorgenoten worden regelmatig aangesteld als curator in een faillissement of als bewindvoerder in een surseance van betaling.

Expert in faillissement en herstructureringen

HAUT Legal & Tax heeft uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van het faillissementsrecht. De curatoren en advocaten van HAUT Legal & Tax zijn betrokken (geweest) bij grote en spraakmakende faillissementen, herstructureringen en saneringen. Wij begeleiden als advocaat zowel ondernemingen in (financiële) moeilijkheden, leveranciers en andere partijen die met een in financieel zwaar weer verkerende onderneming te maken krijgen. Daarnaast treden wij regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling.

Hieronder wordt achtereenvolgens de aanvraag/aangifte van een faillissement, de surseance van betaling (met akkoord) en het buitengerechtelijk akkoord nader uitgelegd. Tevens staat onderaan deze pagina een opsomming van onze overige expertise in het kader van een reorganisatie / herstructurering.

Het verloop van een faillissement

Een faillissement kan worden aangevraagd door a) de ondernemer zelf (de eigen aangifte) of b) door een schuldeiser wiens vordering onbetaald wordt gelaten of c) door het Openbaar Ministerie (bijvoorbeeld als er veel gedupeerden zijn).

Voor een faillissementsuitspraak op eigen aangifte moet(en):

 1. er sprake zijn van 2 of meer schulden, waarvan 1 opeisbaar (de betalingstermijn is voorbij);
 2. de onderneming in de toestand verkeren van opgehouden hebben te betalen;
 3. bij een BV de aandeelhouders een besluit hebben genomen om het faillissement aan te vragen (bij een eenmanszaak of VOF moet in sommige gevallen ook de echtelijke partner meetekenen).

Bij welke rechtbank de eigen aangifte moet worden ingediend, hangt af van de plaats van de statutaire zetel van de onderneming. Op de site van rechtspraak.nl kan gecontroleerd worden onder welke regio (arrondissement) de onderneming valt. Tevens kun je via dezelfde site het formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ invullen en downloaden. Op de laatste pagina van dit formulier staat precies welke stukken, soms origineel, bijgevoegd moeten worden. Voor een eigen aangifte is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen noch hoeft een advocaat op de zitting aanwezig te zijn. Jij als ondernemer moet wel aanwezig zijn op de zitting. Wil je geen vertraging oplopen in de indiening van de eigen aangifte dan raden wij wel aan een advocaat (kort) te raadplegen.

Als een schuldeiser het faillissement verzoekt dan zal een rechter bepalen of de faillissementsaanvraag terecht is. De ondernemer zal een oproep ontvangen om naar een rechtszitting te komen. Om verweer te voeren moet je verschijnen. Kies je ervoor niet naar de zitting te komen dan bestaat grote kans dat de onderneming failliet wordt verklaard (bij verstek).

Ook de schuldeiser/verzoeker en zijn advocaat moeten zelf op de zitting verschijnen. Als er namens de verzoeker niemand op de zitting verschijnt, kan het verzoek door de rechter worden afgewezen. De zitting is niet openbaar.

De rechter stelt tijdens de zitting vragen om te controleren of het verzoek kan worden toegewezen, ook in dit geval is in elk geval vereist dat de schuldenaar:

 1. minstens 2 schulden heeft, waarvan er 1 opeisbaar is;
 2. minstens 2 schuldeisers heeft;
 3. is opgehouden te betalen.

Tijdens de zitting kun je, eventueel met bijstand van een advocaat, verweer voeren. Wij adviseren altijd een schriftelijk ‘verweer’ op te stellen. Van belang is dat aangetoond wordt dat de vordering onterecht is en de onderneming niet in de toestand verkeert dat de onderneming is opgehouden te betalen, maar dat het slechts een tijdelijke situatie is van betalingsonmacht.

Als ondanks het verweer het faillissement toch wordt uitgesproken dan kun je in hoger beroep tegen de faillietverklaring. De zaak wordt voor een nieuwe behandeling voorgelegd aan het Gerechtshof. Dit moet binnen 8 dagen na de uitspraak worden gedaan en daar is verplichte bijstand van een advocaat voor nodig. Ben je het daarna nog niet eens met de uitspraak van het Gerechtshof, dan bestaat de mogelijkheid om in cassatie te gaan (ook binnen 8 dagen). Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een Gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor is verplichte bijstand van een advocaat vereist.

In het geval de onderneming failliet is verklaard bij een verstekvonnis (omdat je niet aanwezig was bij de zitting) dan kun je in verzet gaan tegen dit vonnis bij dezelfde rechter. Dit moet binnen 14 dagen na de uitspraak worden gedaan. Verplichte bijstand van een advocaat is daarbij vereist.

Als geen verzet, hoger beroep of cassatie wordt ingesteld of deze worden afgewezen, dan is het faillissement definitief. Alle beslissingen voor de onderneming worden genomen door de curator. De curator zal onderzoeken of een doorstart (zie onder) tot de mogelijkheden behoort en continueert eventueel de onderneming voor korte tijd. Ook zal de administratie van de onderneming nauwgezet worden onderzocht en zal de bedrijfsvoering door de ondernemer/bestuurder aan de orde komen. Daarbij wordt onder meer gekeken of de administratie correct is bijgehouden, jaarrekeningen gedeponeerd zijn en/of opmerkelijke transacties (rechtshandelingen) kort voor datum faillissement hebben plaatsgevonden. Om niet voor onverwachte en veelal onaangename verrassingen komen te staan, adviseren wij voordat het besluit wordt genomen om een faillissement aan te vragen een risicoanalyse door een externe partij (accountant/fiscalist of advocaat) te laten uitvoeren.

Doorstart
Een curator zal altijd proberen om een doorstart van de failliete onderneming te realiseren. Op die manier worden gezonde onderdelen gered en kan een deel van het personeel wellicht hun baan behouden. Alvorens een doorstart gerealiseerd is, onderhandelt de curator vaak met meerdere gegadigden. Als uitgangspunt geldt dat de partij die het meeste geld biedt de doorstart gegund krijgt. De doorstartende partij heeft vanzelfsprekend geen last van de schuldeisers van de failliete onderneming, aangezien de schulden daar achterblijven.

Zaken die vaak van de curator worden gekocht zijn de goodwill, intellectuele eigendomsrechten, klantenbestanden en lopende orders, maar ook inventaris en voorraden. Overige zaken zoals (een deel van) het personeel en verliesgevende contracten blijven vaak achter.

Aandachtspunten bij een doorstart zijn onder andere:

 • worden lopende overeenkomst overgenomen – wel contractsovername en medewerking van de wederpartij voor nodig;
 • zijn zaken al dan niet onder eigendomsvoorbehoud geleverd;
 • in hoeverre is sprake van opvolgend werkgeverschap of geniet het overgenomen personeel bescherming;
 • zijn er key-leveranciers die mogelijk niet meer willen leveren vanwege het faillissement;
 • kan de huur van de huidige locatie in goed overleg worden gecontinueerd of werkt de verhuurder niet mee;
 • PM

Bovenstaande punten moeten goed vooraf onderzocht worden alvorens een bod wordt uitgebracht in het kader van een doorstart van de activiteiten van de failliete onderneming.

Surseance van betaling

Er zijn situaties denkbaar dat een faillissement wellicht een te rigoureuze stap is. De onderneming verkeert bijvoorbeeld nu in zwaar weer en schuldeisers dreigen met een faillissementsaanvraag terwijl de ondernemer weet dat een ophanden zijnde order in de pijplijn zit en de situatie heel anders zal zijn als deze order ‘valt’. In die gevallen zou de aanvraag van een voorlopige surseance van betaling (al dan niet in combinatie met een akkoord) uitkomst bieden. Om surseance van betaling aan te vragen, is het noodzakelijk dat sprake is van tijdelijke betalingsonmacht. Een surseance van betaling moet worden aangevraagd door indiening van een verzoekschrift. Bijstand van een advocaat is noodzakelijk en de indiening en behandeling van de aanvraag staat uitgebreid omschreven op de site van rechtspraak.nl.

Bij het aanvragen van uitstel van betaling kan tegelijk een voorstel worden gedaan voor een aan te bieden akkoord. Dit kan eventueel ook in een later stadium. De crediteuren krijgen dan de vraag om genoegen te nemen met een gedeelte van de uitstaande vordering. Voordeel van een akkoord in surseance is dat niet alle schuldeisers hoeven in te stemmen met het akkoord. Als de helft van de schuldeisers vertegenwoordigend de helft van de totale schuldenlast instemt dan is de andere helft (ook al stemmen zij tegen) gebonden. Dit wordt een dwangakkoord genoemd.

Hoe hoog het aan te bieden percentage moet zijn in het kader van een akkoord is lastig te zeggen. Het hangt af van de financiële mogelijkheden die de ondernemer (aantoonbaar) heeft en waar de crediteuren toe bereid zijn om afstand van te doen. De aanbieding van een akkoord is vormvrij dus allerlei hybride varianten zijn mogelijk.

De surseance heeft tot gevolg dat de betalingsverplichtingen worden uitgesteld. Echter dit uitstel geldt niet voor de betalingsverplichtingen naar de Belastingdienst. Tevens is het noodzakelijk dat tijdens de surseance een saneringsplan wordt opgesteld. Zonder dergelijk plan, eindigt een surseance vrijwel altijd in een faillissement. Wanneer een faillissement na surseance wordt uitgesproken, wordt de bewindvoerder doorgaans aangesteld als curator.

Het buitenechtelijk akkoord

Een door HAUT Legal & Tax veel toegepast saneringsmiddel is het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord. Het lastige van een buitengerechtelijk akkoord is dat alle schuldeisers moeten instemmen met het voorstel. Daar komt bij dat het voor een schuldenaar vrij lastig is om te beoordelen of het verstandig is om in te stemmen met het voorgestelde akkoord. Vanuit het perspectief van degene die het akkoord aanbiedt is het dan ook van groot belang dat er voldoende informatie wordt verstrekt zodat zijn/haar schuldeisers het aanbod goed kunnen beoordelen. Zo is het onder andere van belang te weten wie de schuldeisers zijn, hoe de schulden zijn opgebouwd, hoe de financiële situatie van de schuldenaar nu is, hoe de problemen zijn ontstaan en hoe het concrete toekomstperspectief is. Daarbij is het ook verstandig te achterhalen of de schuldenaar het akkoord zelf financiert of dat een derde partij hiervoor een bedrag ter beschikking heeft gesteld.

In de praktijk zijn de preferente schuldeisers (zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en het UWV) veelal bereid mee te werken aan het akkoord als dit de schuldenaar kan redden én als zij het dubbele percentage ten opzichte van de overige (concurrente) schuldeisers krijgen. In de loop der jaren zijn er onder andere voor dergelijke gevallen door de belastingdienst richtlijnen vastgesteld in de zogenaamde ‘leidraad invordering’.

In beginsel kan een schuldeiser niet gedwongen worden akkoord te gaan met een aangeboden akkoord. Uit de rechtspraak blijkt wel dat een weigering van het aanbod onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid of handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid kan opleveren, dan wel strijdig kan zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer volgens ongeschreven recht betamelijk is. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als slechts één relatief kleine schuldeiser niet in stemt met het akkoord, met als gevolg dat het gehele akkoord niet zal slagen en een faillissement alsnog onafwendbaar is.

In het kader van herstructurering van jouw onderneming kunnen de advocaten van HAUT Legal & Tax jou/jouw onderneming ook adviseren op het gebied van:

 • Vestiging en uitwinning van zekerheden;
 • Beoordelen kredietdocumentatie;
 • Debt-for-equity-swap;
 • Advisering en bemiddeling bij (her)financiering;
 • Begeleiding bij kredietopzegging door banken en/of bijzonder beheer;
 • Opstellen en beoordelen van borgtochten en bankgaranties;
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Regres en subrogatie;
 • Opstellen zekerheidsbedingen in contracten;
 • Wederzijdse zekerhedenregeling (overwaarde-arrangement);
 • Financiële herstructurering;
 • Bancaire financiering;
 • Overnamefinanciering;
 • Factoring;
 • Leasetransacties.
 • In overleg met onze fiscale advocaten worden ook de fiscale gevolgen van een bepaald besluit beoordeeld.

Wet Homologatie onderhands akkoord(WHOA)

Op dit moment ligt er een voorstel bij de Eerste Kamer om de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aan te nemen. Deze wet heeft als doel om de schulden van ondernemingen buiten faillissement en surseance van betaling te saneren. Alle schuldeisers van een onderneming die in financiële problemen verkeert, worden in zogenaamde klassen ingedeeld. Op deze manier kan er meer maatwerk worden geleverd. Per klasse wordt er dan door de onderneming een voorstel gedaan voor betaling van een deel van de vordering van deze schuldeisers tegen finale kwijting. Als voldoende schuldeisers bereid zijn hun medewerking te verlenen, kan de rechtbank op verzoek het akkoord controleren en bij goedkeuring homologeren. Daardoor krijgt het algemene werking. Dit betekent dat schuldeisers die tegen stemmen, toch aan het akkoord gebonden zijn.

Meer over Faillissement en herstructurering

Direct in contact met onze experts

Leg uw zaak voor en schakel direct met één van onze advocaten.

Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Experts
Uw specialisten in faillissementsrecht en herstructurering
Alexander Claus

Advocaat / partner

Insolventierecht, Ondernemingsrecht & Arbeidsrecht

06-11302936

Janthijn Siebert

Advocaat / partner

Insolventierecht, Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames

06-19934330

Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat

Insolventierecht & Ondernemingsrecht

023 531 0060

José Kelderman

Faillissementsmedewerker

Insolventierecht

023-5310060

Victor Kruit

Advocaat / partner

Insolventierecht, Ondernemingsrecht & Procesrecht

06-17072728

Nicky Jansen

Advocaat

Insolventierecht, Arbeidsrecht & Privacy

06-57112731

Roef van Dijk

Legal / of counsel

Ondernemingsrecht & Insolventierecht

030-2718844

Tietia van Gaans

Faillissementsmedewerker

Insolventierecht

030-2718844

Wil je teruggebeld worden?

Door dit formulier te verzenden, gaat u akkoord met de opslag én verwerking van uw gegevens door Haut Legal
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax