Fiscaal Recht

Expert in fiscaal recht

Wij zijn gespecialiseerd in fiscaal recht en staan ondernemers en bedrijven bij in het geval van conflicten met de Belastingdienst. 

Vrijwel alle transacties dragen fiscale aspecten in zich en zijn doorgaans cruciaal voor de keuze voor een bepaalde rechtsvorm of bepalend voor de hoogte van een koopsom.  

Wanneer jij als ondernemer of bedrijf een conflict hebt (of dreigt te krijgen) met de Belastingdienst, dan kunnen wij jou hierin bijstaan. Denk aan onterechte belastingaanslagen of fiscale boetes, tijdelijke betalingsonmacht of aansprakelijkheidsstelling als bestuurder. Ook geschillen tussen de ondernemer en zijn (dan vaak voormalige) adviseur over de kwaliteit en gevolgen van fiscale advisering komen veelvuldig in onze praktijk voor. HAUT Legal & Tax beschikt over uitgebreide financiële en fiscale kennis, waarmee wij u uitstekend kunnen bijstaan in fiscale procedures en belastingtechnische geschillen. Als het tot een gerechtelijke procedure komt is specifieke kennis over de bewijslastverdeling en de regels van goede procesorde essentieel nu de (vaste) termijnen goed bewaakt moeten worden. HAUT Legal & Tax heeft deze specifieke kennis. Tenslotte hebben wij bijzondere expertise op het gebied van fiscale bestuurdersaansprakelijkheid en bezwaar- en beroepsprocedures over belastingaanslagen.

Als advocaat op het gebied van fiscaal recht hebben wij zowel een geheimhoudingsplicht als een verschoningsrecht. Dit laatste betekent dat in het geval een van onze advocaten als getuige worden opgeroepen hij/zij kan weigeren de gestelde vragen van de rechter te beantwoorden.

HAUT Legal & Tax is gespecialiseerd op volgende gebieden van fiscaal recht.

Fiscale Invordering

Als de Belastingdienst een aanslag oplegt die je niet kan of wil betalen, kan de Ontvanger van de Belastingdienst allerlei invorderingsmaatregelen nemen.

Denk hierbij aan onder andere: het uitgeven van dwangbevelen, beslagleggingen, executieverkopen, faillissementsaanvragen of zelfs een aansprakelijkstelling van de directeur, opdrachtgevers (ketenaansprakelijkheid) of andere derden.

Deze maatregelen hebben veelal een enorme impact op het bedrijf en leiden in ieder geval tot aanzienlijke schade. De fiscale advocaten van HAUT Legal & Tax kunnen jou bijstaan bij het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst of gerechtelijke procedures. Wij kunnen formele procedures starten bij de rechtbank tegen de invorderingswijze van de Belastingdienst. Ook kan er verzet worden ingesteld tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel, of een executiegeschil worden gestart in een spoedprocedure. Datzelfde geldt als de hoogte van de ingevorderde belastingschuld niet juist is. Omdat wij in sommige gevallen korte lijnen hebben met de Belastingdienst hebben wij meer ingangen om namens jou een voorstel te doen tot uitstel van betaling of sanering van jouw belastingschuld(en).

Belastingcontrole/boekenonderzoek

Voordat een belastingcontrole plaatsvindt, is al uitgebreid intern onderzoek verricht op basis de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst. Degene die de belastingcontrole uitvoert heeft dus al uitvoerig vooronderzoek verricht voordat jij als belastingplichtige daadwerkelijk wordt gecontroleerd. Het is van groot belang dat je in die gevallen als belastingplichtige je zo volledig mogelijk laat informeren over jouw rechten en plichten naar de Belastingdienst. Daarbij adviseren wij om samen met de ervaren advocaten van HAUT Legal & Tax een strategie te bepalen ten aanzien van de belastingcontrole om op die manier de vermoedens van de Belastingdienst zo veel mogelijk te ontkrachten.

Uit een belastingcontrole kunnen naheffings- of navorderingsaanslagen volgen. Tevens kunnen verzuim- of vergrijpboetes worden opgelegd. Wij kunnen adviseren over de mogelijkheden om fiscale boetes te voorkomen of te beperken. Omdat de fiscalisten van HAUT Legal & Tax ook financieel onderlegd zijn, kunnen wij u ook ondersteunen bij het verbeteren van uw administratie en het in orde maken van een dossier.

Fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

Indien jij het niet eens bent met een belastingaanslag, belastingboete of beschikking aansprakelijkheid van de Belastingdienst is het van groot belang dat tijdig (binnen 6 weken) bezwaar wordt aangetekend. Indien de bezwaarprocedure niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij het gerechtshof. Kennis van het fiscale procesrecht is daarbij van groot belang en de advocaten van HAUT Legal & Tax hebben hiermee ruime ervaring.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als je als bestuurder door de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk bent gesteld dan adviseren wij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een deskundig adviseur. HAUT Legal & Tax heeft veel ervaring in dit soort zaken en heeft in het verleden veel succes gehad met het weerleggen van het standpunt van de Belastingdienst.

Een van de onderdelen waarop de Belastingdienst haar aansprakelijkheidsstelling kan baseren is het niet tijdig melden van betalingsonmacht. In dat geval geldt zelfs de wettelijke fictie dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Er is dan nog slechts tegenbewijs mogelijk als de bestuurder bewijst dat het niet melden van de betalingsonmacht niet aan hem te wijten was.

Informatiebeschikking

Als belastingplichtige heeft u een inlichtingen- of administratieplicht. Wanneer deze gegevens niet tijdig worden verstrekt kan de belastinginspecteur een informatiebeschikking uitreiken waarmee u een laatste mogelijkheid wordt geboden de gevraagde gegevens te overhandigen. Het is van belang u goed te laten adviseren nu deze informatiebeschikking kan uitmonden in een omkering van de bewijslast. Met een juiste strategie kan wel bezwaar en beroep worden aangetekend. HAUT Legal & Tax kan u bijstaan wanneer u een informatiebeschikking heeft ontvangen.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten