Fiscale gevolgen van crediteurenakkoord

Een onderneming in financiële moeilijkheden kan proberen om door middel van een akkoord haar schulden te saneren. De schuldeisers zullen onder omstandigheden een gedeelte van hun vorderingen kwijtschelden. In beginsel leidt dit tot fiscale winst bij de schuldenaar, omdat de schuldenlast afneemt.

Deze fiscale winst is vrijgesteld als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. er moet op het kwijtscheldingsmoment sprake zijn van een vordering op de debiteur;
  2. de crediteur heeft de vordering kwijtgescholden;
  3. de crediteur kon ten tijde van het prijsgeven van de vordering, subjectief en objectief gezien, menen dat die vordering niet meer voor verwezenlijking vatbaar was.

Deze vrijstelling wordt de ‘’kwijtscheldingsvrijstelling’’ genoemd.

Veel ondernemingen in zwaar weer leiden al enkele jaren verliezen. Deze verliezen kunnen worden verrekend met toekomstige winsten (9 jaar voorruit). Over de betreffende winsten hoeft dan ook geen of minder belasting betaald te worden. De kwijtscheldingsvrijstelling treedt pas in werking als alle fiscale verliezen zijn verrekend. Dit betekent dat de mogelijkheid om toekomstige winsten te verrekenen (gedeeltelijk) verloren gaat bij kwijtschelding van schulden. Er bestaan enkele mogelijkheden om een akkoord met crediteuren zo vorm te geven dat de compensabele verliezen niet geheel verloren gaan.

Voorwaardelijke kwijtschelding vordering
De eerste mogelijkheid is de voorwaardelijke kwijtschelding door een crediteur. Op het moment dat de crediteur zijn vordering voorwaardelijk kwijtscheldt, moet worden voldaan aan de voorwaarden van de kwijtscheldingsvrijstelling. Er kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat de schuldenaar 10 jaar lang 5 procent van de vordering betaalt en het restant (de overige 50%) na 10 jaar wordt kwijtgescholden. Door deze regeling kan de schuldenaar weer goede resultaten halen (lees: fiscale winst). Deze winsten kunnen worden verrekend met de compensabele verrekenbare verliezen. Er hoeft dan ook minder belasting betaald te worden. Na 10 jaar wordt de vordering definitief voor 50% kwijtgescholden. Doordat de vrijstellingswinst van toepassing is en de compensabele verliezen al verrekend zijn, is het netto-voordeel voor de schuldenaar groter.

Overname constructie
In dit geval worden de vorderingen van de crediteuren door een derde overgenomen tegen betaling van een gedeelte van de nominale waarde. De koper van deze vorderingen is meestal een vennootschap die al een aandelenbelang heeft in de schuldenaar, waardoor de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. De overgedragen vordering wordt vervolgens omgezet in aandelenkapitaal in de schuldenaar voor de nominale waarde van deze vordering. Wanneer de aandelen weer in waarde stijgen, gebeurt dit zonder belastingheffing door de werking van de deelnemingsvrijstelling (bij belang van 5% of meer is waardestijging aandelen onbelast).
Het voorgaande werkt door anti-misbruik wetgeving in beginsel niet als de schuldenaar de vordering al ten laste van het resultaat heeft afgewaardeerd. Wanneer de schuldeiser echter haar vordering afwaardeert en vervolgens aan een derde verkoopt die deze vordering omzet in aandelenkapitaal in de schuldenaar werkt de regeling wel. De anti-misbruik wetgeving geldt logischerwijs alleen voor de partij die de vordering heeft afgewaardeerd ten laste van de fiscale winst en weer (zonder belastingheffing) kan profiteren van de waardestijging van de aandelen.

Maatwerk
Beide mogelijkheden vereisen maatwerk. Alle aspecten, waaronder de regelingen met betrekking tot de omzetbelasting, verliesverrekening en het kwijtscheldingsbeleid van de fiscus zullen in kaart gebracht moeten worden. Neem contact op met mr. J.C. Siebert (janthijn@hautlegal.nl) voor een specifieke beoordeling van uw casus.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Werknemersparticipatie

Binnen een onderneming heeft een werkgever c.q. ondernemer vaak een ander belang dan het personeel. Een ondernemer kan bijvoorbeeld het doel hebben om snel te

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten