Klachtplicht en verjaringstermijn bij koopovereenkomsten

Indien u als koper van mening bent dat een gekochte zaak niet aan de overeenkomst beantwoord is het van groot belang dat u op tijd klaagt bij de verkoper. Wellicht wilt u dat de verkoper de zaak herstelt, een vervangende zaak levert of wenst u een schadevergoeding te ontvangen. Het niet op tijd klagen kan tot gevolg hebben dat u als koper uw rechten niet langer geldend kan maken. In dit artikel wordt kort ingegaan op de vragen wanneer een gekochte zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt en binnen welke termijn u dient te klagen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit artikel niet ziet op consumentenkoop, waarvoor op onderdelen een afwijkende regeling geldt.

Gekochte zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden

Als koper heeft u vooraf bepaalde verwachtingen van de gekochte zaak. Indien niet aan deze verwachtingen wordt voldaan zal vastgesteld moeten worden of de zaak ook in juridische zin niet aan de overeenkomst beantwoord. Artikel 7:17 BW bepaalt immers dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Uit artikel 7:17 lid 2 BW volgt dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Van belang is dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn. Vastgesteld zal dus moeten worden wat het normale gebruik van de zaak is en of de zaak ook op deze wijze is gebruikt. Tevens zijn van belang de mededelingen van koper (waarvoor wordt de zaak gebruikt) en verkoper (verstrekte informatie en gedane toezeggingen/garanties) bij het aangaan de overeenkomst. Voor de beantwoording van de vraag wat de koper mag verwachten, met betrekking tot het normale gebruik van de zaak, spelen alle omstandigheden van het geval een rol. De inhoud van de verbintenis (wat is er afgesproken) moet nauwkeurig vastgesteld worden om te bepalen of de zaak aan de overeenkomst (de gemaakte afspraken) beantwoord. De advocaten van HAUT Legal & Tax kunnen u hierover in specifieke gevallen adviseren.

Tijdig klagen zeer belangrijk

Artikel 7:23 lid 1 BW bepaalt dat een koper geen beroep meer erop kan doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Op grond van artikel 7:23 lid 1 BW dient de koper binnen bekwame tijd nadat hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat de zaak niet aan overeenkomst beantwoordt de verkoper hiervan in kennis te stellen (klagen). De gevolgen van niet-tijdig klagen zijn groot. De koper kan bij te laat klagen geen beroep meer doen op het gebrek in de nakoming van de verbintenis en aldus geen nakoming, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst vorderen. Tevens is het opschorten van de eigen verplichtingen niet langer toegestaan. Indien de verkoper een bepaalde eigenschap heeft gegarandeerd, terwijl deze eigenschap toch ontbreekt dan dient binnen bekwame tijd na ontdekking geklaagd te worden (onderzoeksplicht kan dan klachttermijn niet eerder doen aanvangen).

Alle omstandigheden zijn van belang bij de beoordeling of binnen bekwame tijd is geklaagd, waaronder het nadeel dat de verkoper lijdt als gevolg van het verstrijken van tijd tot het moment dat is geprotesteerd. Ook de waarneembaarheid van de afwijking, de deskundigheid van partijen, afhankelijkheid van derden voor het ontdekken van het gebrek en de onderlinge verhoudingen zijn van belang. Verder zijn van belang de aard en inhoud van de rechtsverhouding, de aard en inhoud van de prestatie en de aard van het gestelde gebrek in de prestatie. Een vaste termijn kan dan ook niet worden gehanteerd. Op de koper rust ook een onderzoeksplicht (in het kader van het redelijkerwijs kunnen ontdekken van het gebrek). Indien de koper er echter op heeft kunnen vertrouwen dat de zaak aan de overeenkomst beantwoordt hoeft hij minder snel een onderzoek in te stellen.

Het is dus zeer belangrijk om niet te lang stil te zitten en tijdig een voldoende onderbouwde klacht in te dienen bij de verkoper.

Verjaringstermijn

De verjaringstermijn is op grond van artikel 7:23 lid 2 BW gekoppeld aan de klachttermijn. Op grond van artikel 7:23 lid 2 BW verjaart een rechtsvordering gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoord, door verloop van twee jaar na de kennisgeving daarvan. Het is allereerst dus vereist dat tijdig is geklaagd. Indien niet tijdig is geklaagd komen de rechten van de koper te vervallen. Ook na de klacht kan de koper niet te lang stilzitten vanwege de korte verjaringstermijn van twee jaar.

Terugkerende klachten

De Hoge Raad heeft op 15 april 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP0630) bepaalt dat bij terugkerende klachten waarbij na herstelpogingen telkens opnieuw over het teruggekeerde gebrek wordt geklaagd het volgende geldt.  De Hoge Raad bepaalt dat ‘’in een zodanig geval, dat erdoor wordt gekenmerkt dat tijdig is gereclameerd nadat het gebrek zich voor het eerst voordeed, en dat daarna eveneens is gereclameerd over het terugkeren daarvan, het in strijd is met de strekking van deze bepaling de vordering tot vergoeding van de schade uit de beginperiode verjaard te achten omdat meer dan twee jaren sinds de eerste klacht(en) zijn verstreken’’. Indien het gebrek herhaaldelijk terugkeert dient telkens opnieuw tijdig geklaagd te worden.

Advies 

Het is van groot belang dat u als koper of verkoper de juiste stappen onderneemt om uw rechten veilig te stellen. De advocaten van HAUT Legal & Tax kunnen u bijstaan en adviseren. Daarbij kunnen wij u mede adviseren over de mogelijkheden die u heeft als koper of verkoper.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten