Letter of intent (intentieovereenkomst)

Een Letter of Intent (LOI) wordt in het Nederlands een intentieovereenkomst genoemd. Een LOI wordt vaak gesloten in het kader van een voorgenomen overname van een onderneming. Daarin maken partijen (koper en verkoper) afspraken over de manier waarop zal worden geprobeerd de daadwerkelijke overnameovereenkomst, bijvoorbeeld een aandelentransactie (Share Purchase Agreement) of een activa/passiva-transactie (Asset Purchase Agreement), te bereiken en welke regels partijen in acht moeten nemen.

Anders dan het woord intent doet vermoeden, kan een niet zuiver geformuleerde LOI ongewenste verplichtingen teweegbrengen, waarbij partijen in het vervolg de onderhandelingen niet zomaar (kosteloos) kunnen afbreken.

Inhoud van een LOI

Een LOI bevat veelal de volgende onderwerpen:
de partijen;

  • contouren van de overname;
  • de koopprijs;
  • de bedrijfsvoering tijdens het onderhandelingsproces;
  • wijze waarop het due diligenceonderzoek wordt uitgevoerd;
  • voorbehouden en veronderstellingen;
  • geheimhouding; en
  • exclusiviteit.

Een LOI bevat de partijen met wie de uiteindelijke overnameovereenkomst wordt gesloten. Dat kan een natuurlijk persoon of een vennootschap zijn. Verder worden de contouren van de transactie in de LOI bepaald. Denk daarbij aan de tijdspad waarbinnen de transactie dient te worden afgerond. Ook worden afspraken gemaakt over hoe de bedrijfsvoering zal verlopen tijdens onderhandelingen. Vaak wil de koper dat tot de daadwerkelijke overdracht van de onderneming, de verkoper geen onttrekkingen doet uit de onderneming of andere verplichtingen aangaat, anders dan verplichtingen in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Daarbij kunnen afspraken worden gemaakt met betrekking tot het boekenonderzoek, de due diligence. Hierbij kan gedacht worden aan wat de koper mag onderzoeken en of key-personel benaderd mag worden. De koper dwingt vaak in een LOI ook exclusiviteit af en partijen spreken meestal af dat de koper de ontvangen informatie geheim zal houden.

Juridische gebondenheid

Een veel voorkomend onderwerp wanneer gesproken wordt over een LOI, is de juridische binding. Of een LOI bindend is, hangt veelal af van de manier hoe de LOI is geformuleerd. Juridisch gezien blijft dat een heikel punt waarover partijen vaak procederen. Of met het aangaan van een LOI een rechtens afdwingbare overeenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan aandelen moeten worden overgedragen, is niet op voorhand te zeggen. In de regel heeft de verkoper belang bij een vroegtijdige binding, terwijl de koper dat zou willen voorkomen. Het een en ander hangt van de bedoeling van de partijen af. Deze bedoeling is onder meer af te leiden uit hetgeen partijen zelf in een LOI hebben bepaald (bijvoorbeeld in de overwegingen). Andere aspecten kunnen echter ook een rol spelen. Denk in dat kader aan bijvoorbeeld het gedrag van partijen tijdens de onderhandelingen, de gedetailleerdheid van de artikelen in een LOI, het al dan niet opnemen van de belangrijkste punten van de

koopovereenkomst (bijvoorbeeld de koopprijs, voorwaarden, garanties en vrijwaringen) en de aanwezigheid van bepaalde (opschortende) voorwaarden.

Take Aways

Het is van belang om de bedoeling van partijen zo veel mogelijk vooraf vast te stellen. In dat kader is het handig om een kopje met overwegingen op te nemen om op die manier te verklaren dat de bepalingen in de LOI partijen niet binden tot het daadwerkelijk aangaan van de transactie.

Verder is het goed om opschortende voorwaarden op te nemen, zodat de eindovereenkomst afhankelijk wordt gemaakt van bepaalde voorwaarden, zoals de uitkomst van het boekenonderzoek of financiering.

Voorts geldt dat partijen er verstandig aan doen om de gevolgen van het niet tot stand komen van de uiteindelijke overnameovereenkomst te regelen. Zo kan overeengekomen worden dat er geen verplichting zal ontstaan tot het betalen van een (schade)vergoeding.

Tenslotte geldt dat de formulering van de LOI doorslaggevend kan zijn met betrekking tot het bindende karakter van een LOI. Wanneer partijen geen intenties, maar verplichtingen opnemen, kan al snel gesproken worden van een juridisch bindende overeenkomst.

Ons kantoor is gespecialiseerd in het opmaken en beoordelen van juridische documentatie tijdens een overname. Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten