NOW 2.0

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt met vier maanden verlengd. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Het kabinet streeft ernaar om het tweede aanvraagtijdvak open te stellen per 6 juli 2020.

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming voor de loonkosten vragen over de periode juni t/m september. Werkgevers die verwachten dat zij in deze periode minstens 20% omzetverlies zullen lijden, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Zowel werkgevers die al een NOW-aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW, mogen een aanvraag voor subsidie indienen.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september. Werkgevers die voor de tweede keer een NOW-aanvraag doen moeten deze periode laten aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar.

Subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen tellen mee als omzet, net als bij de eerste tranche van de NOW. Dat geldt ook voor de Tegemoetkoming vaste lasten voor het MKB.

Voorschot en vaststelling subsidie

Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV, net als bij de eerste tranche, een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus. Net als bij de eerste tranche kan bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Werkgevers die alleen een NOW-aanvraag voor de eerste subsidieperiode (maart, april, mei) hebben gedaan, kunnen vanaf 7 september vaststelling van de eerste NOW-subsidie aanvragen.

Werkgevers die voor beide subsidieperiodes of alleen de tweede subsidieperiode (juni, juli, augustus, september) een NOW-aanvraag doen, kunnen pas later een aanvraag voor vaststelling doen. De datum waarop wordt nog bekend gemaakt.

Seizoensbedrijven, bedrijfsovernames en 0-loonsom januari

Bij de berekening van de NOW-subsidie over het eerste tijdvak wordt voor de loonsom uitgegaan van het loon over het eerste aangiftetijdvak van het jaar 2020. Zijn voor deze periode geen gegevens beschikbaar bij het UWV, dan wordt gekeken naar de gegevens over de maand november 2019 of de twaalfde vierweken periode van 2019.

Betaalde een bedrijf in die perioden geen (representatief) loon uit, zoals bij seizoensbedrijven vaak het geval is, dan was hiervoor geen regeling opgenomen in de NOW. Voor seizoensbedrijven die slechts in bepaalde maanden loon betalen en/of juist hun omzet draaien in een bepaald seizoen, bood de NOW vaak geen tegemoetkoming. Het kabinet heeft bekeken hoe deze bedrijven toch steun kunnen krijgen.

Bij de verlenging van de NOW is gekozen voor de maand maart (peildatum 15 mei) als referentieloonsom. Dit kan uitkomst bieden voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart hebben opgeschaald. Als zij in maart een hogere loonsom hadden dan in januari, zal deze aanpassing voor het tweede tijdvak tot een hogere subsidie leiden.

Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, wordt ook een aanpassing gedaan in het eerste subsidietijdvak van de NOW.

Forfaitaire opslag wordt 40%

Bij de eerste NOW worden aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen. Het kabinet verhoogt de vaste forfaitaire opslag in de verlengde NOW van 30% naar 40%.

Bedrijfseconomisch ontslag en ontslagboete

De werkgever die een beroep doet op de NOW moet zich committeren om de lonen 100% door te betalen. De ‘ontslagboete’ bij bedrijfseconomisch ontslag die in de eerste tranche van de NOW-regeling was opgenomen verdwijnt echter voor de tweede subsidieperiode. De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast voor de tweede tranche van de NOW regeling. Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend.

Misbruikbepaling

De huidige ontslagbescherming voor werknemers blijft van kracht. Op 28 mei is aangekondigd dat een extra bepaling zal worden opgenomen in de NOW om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Dividend- en bonusuitkeringen

Een bedrijf of groep mag bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet ‘bij aanvang’ verklaard worden (staat in de Kamerbrief). Waarschijnlijk wordt hier bedoeld ‘bij de aanvraag’. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Op grond hiervan kan het zijn dat DGA’s/bestuurders en andere directieleden alleen hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling.

De verplichting zal alleen gelden voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. In de Kamerbrief Derde Wijziging NOW is aangegeven dat voor de NOW een accountantsverklaring verplicht wordt gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van € 125.000,- of meer een accountantsverklaring vereist. Ondernemingen die een voorschot van minder dan € 100.000,- hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op € 125.000,- of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te ondersteunen zal een online tool beschikbaar komen aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet nodig is.

Bijscholing en omscholing stimuleren

De tweede tranche van de NOW zal een inspanningsverplichting bevatten voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Werkgevers kunnen dit bijvoorbeeld doen door (vrijgekomen) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een O&O fonds.

Het kabinet komt met een flankerend crisispakket NL leert door, waar 50 miljoen euro voor beschikbaar wordt gesteld. Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het gaat hierbij niet alleen om werknemers in getroffen sectoren, maar ook om flexwerkers en ZZP’ers die geen opdrachten meer krijgen. Het crisispakket zal waarschijnlijk ingaan op 1 juli 2020 en lopen tot eind 2020.

Bron:XpertHR

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van HAUT Legal & Tax.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten