Ontslag statutair bestuurder

Gepubliceerd op: 30/04/2021

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Statutair bestuurder

De statutair bestuurder heeft meestal een dubbele rechtsverhouding met de rechtspersoon, namelijk een arbeidsrechtelijke relatie als directeur-werknemer en een vennootschapsrechtelijke relatie als directeur-bestuurder. Voor de statutair bestuurder die tevens werknemer is, gelden bijzondere regels die afwijken van het “normale” arbeidsrecht.

Wie mag de statutair bestuurder ontslaan?

Degene die bevoegd is om de statutair bestuurder te benoemen, is ook bevoegd tot ontslag van de statutair bestuurder (artikel 2:134 BW en artikel 2:244 BW). Dat zal de algemene vergadering van aandeelhouders zijn of de raad van commissarissen. Voor de statutair bestuurder gelden in beginsel dezelfde regels als voor “gewone werknemers”. Denk hierbij aan het opzegverbod tijdens ziekte, de transitievergoeding bij ontslag etc.

Afwijkende regels voor statutair bestuurders

Statutair bestuurders van een nv, een bv, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en corporaties kunnen door (meestal) de algemene vergadering worden ontslagen uit hun statutaire positie. Voordat de algemene vergadering van aandeelhouders kan overgaan tot arbeidsrechtelijk ontslag van de statutair bestuurder, moet er een ‘ontslagbesluit’ zijn dat toeziet op de beëindiging van de vennootschapsrechtelijke band. Van belang is dat dit ontslagbesluit rechtsgeldig tot stand komt. Op welke wijze een ontslagbesluit op een rechtsgeldige wijze tot stand komt, is beschreven in het stappenplan ontslag statutair bestuurder.

Het komt erop neer dat de algemene vergadering van aandeelhouders tijdig bijeen moet worden geroepen (er geldt een oproeptermijn), dat het functioneren (het mogelijke ontslag) van de statutair bestuurder duidelijk op de agenda staat en dat de statutair bestuurder wordt uitgenodigd voor deze vergadering (hoor en wederhoor). Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is het ontslagbesluit niet rechtsgeldig tot stand gekomen. Dit heeft tot gevolg dat het besluit en daarmee het ontslag vernietigbaar is.

Zodra de statutair bestuurder ontslagen is uit de vennootschapsrechtelijke positie, leidt (tenzij een opzegverbod geldt of anders is overeengekomen) dit ook tot het einde van de arbeidsovereenkomst van de statutair bestuurder als de statutair bestuurder in dienst is bij de rechtspersoon waar hij statutair bestuurder is (artikel 7:671 lid 1 sub e BW). Deze uitzonderingspositie geldt ook voor buitenlandse rechtspersonen die met deze rechtspersonen vergelijkbaar zijn, maar niet voor de stichtingsbestuurder.

Opzegtermijn

Net als bij een “gewone” werknemer moet bij de opzegging wel de toepasselijke opzegtermijn in acht worden genomen. Gebeurt dit niet dan is er sprake van onregelmatig ontslag. De statutair bestuurder kan dan aanspraak maken op de gefixeerde schadevergoeding.

Transitievergoeding en (aanvullende) billijke vergoeding

Bij het einde van zijn dienstverband heeft de statutair bestuurder in beginsel recht op de transitievergoeding. Ook kan een ontslagen statutair bestuurder (net als een gewone werknemer) de kantonrechter verzoeken een (aanvullende) billijke vergoeding toe te kennen. Daarvan kan op basis van artikel 7:682 lid 3 BW sprake zijn indien a) een redelijke grond voor opzegging ontbreekt, of b) sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de vennootschap. Anders dan bij een “gewone” arbeidsovereenkomst kan de statutair bestuurder op grond van artikel 7:682 BW geen herstel van de arbeidsverhouding vorderen na een onregelmatig ontslag (artikel 2:134 lid 3 BW).

Voor meer informatie neem contact op met de arbeidsrecht advocaten Maria Ok en Alexander Claus van HAUT Legal & Tax. Wij adviseren jou graag.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Maria Ok

Advocaat sinds 2018, gespecialiseerd in arbeidsrecht en huurrecht.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Aan een natuurlijk persoon die in staat van faillissement verkeert kan onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid geboden worden om het faillissement om te laten zetten in een wettelijke schuldsaneringsregeling. De voordelen van een WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke…
24-03-2015
Nieuws
Leestijd: 2 minuten De wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht is aan veel verandering onderhavig. Dit blijkt alleen al uit het feit dat op dit moment diverse wetsvoorstellen aanhangig zijn op het gebied van het arbeidsrecht. Regelmatig komen wij…
10-02-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten