PUBLICATIES

Duik in boeiende artikelen en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends.

Faillissement en herstructurering

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’ van BNR Nieuwsradio. In deze aflevering duikt Victor diep in het intrigerende verhaal van Koopjedeal, van de opkomst tot de ondergang en de uiteindelijke doorstart.

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan te maken. Lukt dit niet en blijft het faillissement van kracht, dan is het aanbieden van een faillissementsakkoord een mogelijkheid om het faillissement te laten

Lees verder »

Aandeelhoudersgeschillen in een BV

Met enige regelmaat worden wij door aandeelhouders (die soms ook bestuurders zijn) van een besloten vennootschap (B.V.) benaderd met de vraag of wij hen kunnen bijstaan in een geschil dat zij hebben met hun mede-aandeelhouder(s) c.q. compagnon(s). De meeste punten waar aandeelhouders over van mening verschillen, betreffen de verdeling van

Lees verder »

Cessie en akte van cessie overdracht van vordering

In de praktijk kunnen talloze redenen bestaan om een vordering die een schuldeiser (de crediteur) heeft op een schuldenaar (de debiteur) aan een andere (derde) partij over te dragen. Deze overdracht kan op twee manieren plaatsvinden: via openbare of stille overdracht. Voordat een dergelijke vordering kan worden overgedragen, moeten de

Lees verder »

Huurprijsverhoging op basis van het consumentenprijsindexcijfer in 2023 niet onverkort van toepassing

In een huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte komen partijen vaak een standaard indexeringsclausule van de huurprijs overeen op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Het CPI wordt maandelijks vastgesteld door het CBS op basis van het prijsverloop van goederen en uitgaven van Nederlandse huishoudens ten opzichte van dezelfde maand één jaar

Lees verder »

Nieuwe wet turboliquidatie – Heads up

In een eerdere blog stond ik stil bij de ontbinding van een vennootschap en turboliquidatie. De nieuwe wet Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie beoogt een groot aantal veranderingen in dat kader teweeg te brengen. Op 14 maart 2023 is de wet door de Eerste Kamer aangenomen. De verwachtingen waren dat de

Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid bij insolventierecht

In een situatie waarbij een onderneming geen werkkapitaal heeft (en dit ook niet kan aantrekken) en de opeisbare schulden zowel op korte als op lange termijn niet kan voldoen, koerst de vennootschap/onderneming af op een faillissement. De onderneming verkeert dan in een situatie opgehouden te zijn met betalen. Het faillissement

Lees verder »

Werknemersparticipatie

Binnen een onderneming heeft een werkgever c.q. ondernemer vaak een ander belang dan het personeel. Een ondernemer kan bijvoorbeeld het doel hebben om snel te groeien en een grote omzet te genereren, terwijl dit voor het personeel niet veel uitmaakt: zij krijgen immers in beide gevallen (wel of geen groei)

Lees verder »

De Collectieve Arbeidsovereenkomst – CAO Advocaat

De afspraken tussen werkgevers en werknemers worden niet alleen beheerst door de inhoud van een arbeidsovereenkomst. Naast de afspraken in een arbeidsovereenkomst, gelden vaak aanvullende regels op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Hierin staan aanvullende bepalingen over loon, toeslagen, betaling van overwerk, proeftijd, werktijden, opzegtermijn of pensioen. Wij krijgen

Lees verder »

Arbeidsovereenkomst opzeggen of beëindigen als werkgever

Ons kantoor krijgt regelmatig van werkgevers de vraag hoe een arbeidsovereenkomst met een werknemer kan worden opgezegd, zonder dat zij daar haar oorlogskas voor moet openen. Na het sluiten van de arbeidsovereenkomst, kunnen er verschillende redenen voor de werkgever zijn om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen of

Lees verder »

Advocaat arbeidsrecht bij reorganisatie

De recente ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben verregaande gevolgen teweeggebracht in het ondernemersklimaat. Vele ondernemingen zijn gekrompen, gewijzigd of soms zelfs verhuisd (online). Dit gaat vaak gepaard met schrapping van diverse banen. Het leerstuk reorganisatie wegens bedrijfseconomische omstandigheden is in dit kader relevant. In dit blog sta ik stil bij de

Lees verder »

Verschil bodembeslag en bodemvoorrecht uitgelegd

De termen bodembeslag en bodemvoorrecht lijken veel op elkaar en worden vaak met elkaar verward. Het is echter goed om deze begrippen goed uit elkaar te halen. In dit blog zal ik deze termen nader uitleggen. Bodemvoorrecht Het bodemvoorrecht is geregeld in artikel 21 van de Invorderingswet. Hierin staat omschreven

Lees verder »

Adviesrecht ondernemingsraad bij faillissement: hoe zit dat?

Een onderneming met 50 of meer werknemers dient op grond van de wet verplicht een Ondernemingsraad (OR) in te stellen. Op deze manier kunnen werknemers via de OR invloed uitoefenen op besluiten die – onder meer – door het bestuur van de onderneming worden genomen. Eén van de middelen die

Lees verder »

Nietig en vernietigbaar besluit: verschil uitgelegd

Wij krijgen vaak de vraag wat het verschil is tussen een besluit dat nietig is en een besluit dat vernietigbaar is binnen het vennootschapsrecht. Tussen een nietig en vernietigbaar besluit zit namelijk een groot verschil. Een vernietigbaar besluit is namelijk geldig tot het moment dat het wordt vernietigd, terwijl een

Lees verder »

Tegenstrijdig belang stichting en vereniging

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 ingegaan. Dit betekent dat de regels voor het bestuur van onder meer vereniging en stichtingen zijn veranderd. De WBTR streeft er naar om wanbestuur binnen rechtsvormen te voorkomen en sluit aan bij de regels die al gelden voor

Lees verder »

Enqueteprocedure

Het komt met enige regelmaat voor dat aandeelhouders onderling een hevige machtsstrijd aan het voeren zijn. De enquêteprocedure kan voor dergelijke gevallen een belangrijk instrument vormen voor het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen. In dit blog sta ik stil bij wat de enquêteprocedure inhoudt, hoe en door wie een dergelijke procedure

Lees verder »

Aandeelhouder uitkopen

Wij krijgen vaak de vraag wat een individuele aandeelhouder kan doen in het geval er een geschil bestaat tussen de aandeelhouders onderling. Indien onenigheid tussen de aandeelhouders niet in minnelijk overleg kan worden opgelost, biedt de wet een geschillenregeling (artikel 2:335 van het Burgerlijk Wetboek (BW)) voor aandeelhouders die onderling

Lees verder »

Oprichten joint venture

Partijen die met elkaar willen samenwerken, kiezen vaak voor een fusie/overname. Hierbij is sprake van overdracht van aandelen/activa. Nadeel van deze methode is echter dat ten minste één van de ondernemingen haar identiteit zal verliezen. In bepaalde gevallen kan dat niet wenselijk zijn, omdat partijen uitsluitend op één of enkele

Lees verder »

De aandeelhoudersovereenkomst

Indien een besloten of een naamloze vennootschap meer dan één aandeelhouder kent, is het gebruikelijk dat de aandeelhouders onderling een aandeelhoudersovereenkomst sluiten. In deze overeenkomst leggen de aandeelhouders de onderling gemaakte afspraken vast. In dit blog sta ik stil bij wat in een aandeelhoudersovereenkomst wordt geregeld. Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

Lees verder »

Huurprijsvermindering door Corona

Het coronavirus heeft in de afgelopen periode heel wat teweeggebracht in ons land. Als gevolg van de coronapandemie hebben wij geconstateerd dat veel ondernemers het financieel lastig hebben en enkele dientengevolge reeds failliet zijn gegaan. Veel ondernemers hebben ons de vraag gesteld of zij recht hebben op huurprijsvermindering. In dat

Lees verder »

Ontbinding besloten vennootschap

Het beëindigen van een besloten vennootschap (BV) kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan de opheffing van een BV een gevolg zijn van een faillissement indien er geen (bekende) baten meer zijn. Een andere mogelijkheid is opheffing van een BV op basis van een besluit van de aandeelhouder(s). Gevolgen ontbinding

Lees verder »

Bedrijfsovername en omzetgarantie

Tijdens een overname onderhandelen partijen over onder welke condities de overname wordt gesloten. Bij een besluit van de koper tot overname van een onderneming van een bedrijf en bij de bepaling van de koopprijs, spelen de te genereren omzet en winst een belangrijke rol. Om de verwachtingen van de koper

Lees verder »

Non-conformiteit bij een overname

Bij een overnameovereenkomst wordt vaak door de koper garanties en vrijwaringen bedongen. Schending van een garantie of vrijwaring, levert een inbreuk op de overeenkomst op. Praktijk leert dat hier vaak over geprocedeerd wordt. In dit blog zal ik stilstaan bij non-conformiteit bij een overname. Wat is een aandelentransactie of een

Lees verder »

Uitschrijven vennoot – beëindiging VOF bij KvK

Een vennootschap onder firma (vof) is een populaire ondernemingsvorm voor ondernemers die op een laagdrempelige manier met elkaar wensen samen te werken. Een vof is namelijk gemakkelijk op te richten (er geldt bijvoorbeeld geen schriftelijkheidsvereiste) en startkapitaal is evenmin benodigd. Een keerzijde van deze ondernemingsvorm is dat een vof géén

Lees verder »

Concurrentie na verkoop onderneming

Tijdens een overname is het gebruikelijk dat een koper in de overnameovereenkomst een non-concurrentiebeding opneemt. Met een dergelijk beding wordt het de verkoper verboden om direct te concurreren met de koper in een bepaalde markt. Veelal geldt een non-concurrentiebeding voor een bepaalde periode. Het schenden van een non-concurrentiebeding heeft vaak

Lees verder »

Onuitkeerbaar dividend binnen de vennootschap

Als aandeelhouder van een vennootschap heb je recht op winst, ook wel dividend genoemd. Als het goed gaat met de onderneming, verwacht je als aandeelhouder dan ook een dividenduitkering. Zo vanzelfsprekend is dat echter niet. Voordat er winst wordt uitgekeerd, moet er bijvoorbeeld een uitkeringstoets gedaan worden. In dit blog

Lees verder »

Van VOF naar BV

Een vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer vennoten. Een vof is gemakkelijk om te beginnen en evenmin behoeft de rechtsvorm een startkapitaal. Er kleven echter wel risico’s aan. Zo kent een vof geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de vennoten van een vof hoofdelijk aansprakelijk zijn

Lees verder »

De overname van een bedrijf stapsgewijs uitgelegd

De overname van een bedrijf is vaak een langdurig traject waarbij veel komt kijken. De daadwerkelijke overname is vaak een resultaat van weken dan wel maandenlange onderhandelingen. In deze blog sta ik stil bij hoe een overname van een bedrijf eruit ziet. Ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst Om goed voorbereid te

Lees verder »

Valt een ontslagvergoeding in de gemeenschap van goederen?

Een veelgestelde vraag in onze praktijk bij een echtscheiding is of een verkregen ontslagvergoeding moet worden verdeeld bij de verdeling van de gemeenschap van goederen. In deze blog zullen wij de hoofdlijnen van het geldende recht daarover schetsen. We maken daarbij geen onderscheid tussen een transitievergoeding, ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden

Lees verder »

Terughoudende opstelling Belastingdienst na corona

Steunmaatregelen gestopt Op 30 augustus 2021 is door de overheid bekend gemaakt dat het kabinet per 1 oktober 2021 gaat stoppen met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar zijn ingezet om de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis te helpen. Bij kamerbrief van 11 oktober jl. heeft

Lees verder »

Tussentijds opzeggen huurovereenkomsten bedrijfsruimte

Wij krijgen regelmatig de vraag of en hoe huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte kunnen worden opgezegd binnen de overeengekomen duur, oftewel wanneer sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. In deze blog worden kort de kenmerken van de verschillende huurregimes behandeld en welke mogelijkheden er zijn om tussentijds op te zeggen.

Lees verder »

Letter of intent (intentieovereenkomst)

Een Letter of Intent (LOI) wordt in het Nederlands een intentieovereenkomst genoemd. Een LOI wordt vaak gesloten in het kader van een voorgenomen overname van een onderneming. Daarin maken partijen (koper en verkoper) afspraken over de manier waarop zal worden geprobeerd de daadwerkelijke overnameovereenkomst, bijvoorbeeld een aandelentransactie (Share Purchase Agreement)

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten