HAUT Legal & Tax advocaten

Recht van reclame – maak er tijdig gebruik van!

Recht van reclame – maak er tijdig gebruik van!

Het recht van reclame is het recht van de verkoper om een door hem geleverde zaak  door middel van een schriftelijke verklaring van de koper terug te vorderen indien de koopprijs niet (volledig) is betaald en de termijn hiervoor verstreken is. De zaak moet een roerende zaak zijn en dus geen registergoed. Door deze schriftelijke verklaring wordt de koop ontbonden, waardoor de verkoper weer eigenaar van de betreffende zaak wordt. Het recht van reclame kan ook worden uitgeoefend bij de ruil van roerende zaken.

Zoals hiervoor al aangegeven dient het recht van reclame ingeroepen te worden door middel van een schriftelijke verklaring. Dit moet binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden of binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de zaak in eigendom van de koper is overgedragen. Wordt het recht van reclame niet binnen één van deze termijnen ingeroepen, dan vervalt het recht en kan de verkoper zich er niet meer op beroepen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het eigendomsvoorbehoud hoeft het recht van reclame niet te zijn overeengekomen. Het recht van reclame is namelijk een wettelijke bevoegdheid van de verkoper. Om te voorkomen dat de koper de zaken doorverkoopt, weggeeft of wegsluist, kan beslag worden gelegd op de zaken. Een belangrijk verschil met het  recht op ontbinding zit in de gevolgen voor de rechtspositie na succesvolle inroeping. Bij succesvolle inroeping van het recht van reclame wordt de overeenkomst ontbonden. Ook het recht op ontbinding brengt dit met zich mee. Het  recht van reclame gaat echter verder: het eigendoom keert terug bij de verkoper. Bij ontbinding ontstaan van rechtswege twee nieuwe verbintenissen tot ongedaanmaking van de overeenkomst. Bij het recht van reclame valt de eigendom automatisch terug naar de verkoperen vervalt het eigendomsrecht van de koper. Dit is met name van belang in het geval van faillissement van de koper. Ontbindt de verkoper de overeenkomst in geval van faillissement, dan moet hij als schuldeiser in de rij om zijn zaak terug te kunnen krijgen. Maakt hij echter gebruik van het recht van reclame, dan valt het eigendom van rechtswege terug en kan hij de zaak als eigenaar terugvorderen.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten