Reorganisatie: de UWV-procedure

Reorganisatie: de UWV-procedure

INDIENEN ONTSLAGAANVRAAG

Indien jij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, is het daarbij verplicht om de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ in te vullen. De aanvraag bestaat uit 3 delen: A (op dit formulier moeten de gegevens van de werkgever worden ingevuld), B (op dit formulier moeten de gegevens worden ingevuld van de werknemer voor wie toestemming wordt gevraagd om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen) en C (op dit formulier moet worden gemotiveerd welke bedrijfseconomische reden(en) de werkgever heeft om het dienstverband van de werknemer(s) te willen beëindigen). Let op! Het UWV hanteert korte termijnen voor het invullen van de formulieren. De formulieren dienen op de juiste wijze, goed onderbouwd en volledig te worden ingevuld. Kennis van het arbeidsrecht is dan ook onontbeerlijk.

Pas als de complete aanvraag bij het UWV binnen is neemt het UWV de aanvraag in behandeling.

De Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (versie augustus 2018) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe het UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet bijvoegen.

TOETSINGSKADER

De werkgever dient aan het UWV aannemelijk te maken dat het bij de ontslagaanvraag in zijn situatie gaat om (negatieve) bedrijfseconomische omstandigheden. Daarbij moet de werkgever kunnen aantonen dat het treffen van maatregelen die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen (over een toekomstige periode van 26 weken) noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Hieruit moet ook volgen dat het vervallen van de arbeidsplaatsen logisch samenhangt met de ernst van de bedrijfseconomische omstandigheden en de door hem getroffen maatregelen. Daarnaast moet ook worden aangetoond dat de juiste volgorde voor ontslag is gehanteerd (afspiegelingsbeginsel) en er geen mogelijkheden zijn de werknemer(s) binnen een redelijke termijn te herplaatsen naar een andere passende functie binnen de onderneming.

IN DE PRAKTIJK

Vaak wordt eerst een voorlopig aanvraag ingediend indien de werkgever nog met zijn werknemer(s) wil onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst (schikkingspoging). Als dit het geval is, kan de werkgever volstaan met het indienen van een zogenaamde voorlopige aanvraag. Als geen uitstel wordt gevraagd voor onderhandelingen, moet de aanvraag worden aangevuld met formulieren deel B en C. Dit staat in de ‘Handleiding aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen’.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten