Schulden hebben invloed op verplichting om alimentatie te betalen

Gepubliceerd op: 27/08/2018

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 3 minuten

Indien u een geschil heeft over de hoogte van (partner)alimentatie is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met uw schulden. Door deze schulden zult u immers rente en aflossingen moeten betalen. Hierdoor is per saldo minder inkomen beschikbaar voor het betalen van alimentatie. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden zal de alimentatie op een te hoog bedrag vastgesteld kunnen worden en kunt u in financiële problemen geraken. De rechtbank zal ook bij het beoordelen van de alimentatie in beginsel rekening houden met alle schulden, waardoor de maandelijks verschuldigde alimentatie op een lager bedrag zal worden vastgesteld.

Bewijslast

Allereerst is van groot  belang dat u in de procedure voldoende bewijsstukken inbrengt van het bestaan van de schulden, de achtergrond van de schulden, de aflossingsverplichtingen en rentebetalingen. Indien het bestaan van de schulden goed wordt gemotiveerd is de kans dat de rechter rekening houdt met de schulden aanzienlijk groter. Indien onvoldoende bewijsstukken worden overgelegd kan de rechtbank met uw stellingen geen rekening houden. De bewijslast met betrekking tot de schulden rust op de partij die de stelling inneemt dat door deze schulden onvoldoende draagkracht resteert om alimentatie te betalen.

Motivatieplicht rechtbank indien geen rekening wordt gehouden met schuld

Nadat inzichtelijk is gemaakt welke schulden en aflossingsverplichtingen bestaan kan de rechtbank verzocht worden rekening te houden met de schulden. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad dient bij het bepalen van de draagkracht rekening te worden gehouden met alle schulden van de onderhoudsplichtige, ook met schulden waarop niet wordt afgelost. Weliswaar kan de rechter redenen aanwezig oordelen om in afwijking van deze hoofdregel aan bepaalde schulden geen of minder gewicht toe te kennen, maar in dat geval dient hij dit oordeel te motiveren (vgl. onder meer HR 14 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:627, NJ 2014/169).

Belang achtergrond schuld

In de praktijk blijkt dat door rechtbanken goed wordt gekeken naar de achtergrond van de schulden. De rechtbank zal willen beoordelen op welke wijze de schuld is ontstaan. Zeker bij het bepalen van de draagkracht voor de kinderalimentatie, waarbij groot belang zal worden gehecht aan het belang van de kinderen, zal beoordeeld worden of de schuld niet op een verwijtbare wijze is ontstaan en of er een mogelijkheid bestaat voor de alimentatieplichtige om zich van de schuld te bevrijden of een regeling te treffen. Indien de schulden bijvoorbeeld afgelost kunnen worden uit vermogen of door ontvangst van een erfenis zal geen rekening worden gehouden met het bestaan van de schulden. De rechtbank kan besluiten of en op welke wijze rekening wordt gehouden met schulden. Ook hier is de motivatie betreffende de noodzaak van de schulden en de gevolgen van de schulden van groot belang.

Onderbouwing van gevolgen schuld voor financiële draagkracht

Verder is van belang dat voldoende onderbouwd wordt op welke wijze rekening gehouden dient te worden met de schulden. Daarbij kan aansluiting gezocht worden bij de noodzakelijke aflossing. Indien bijvoorbeeld een regeling is getroffen met een schuldeiser van € 250 per maand en de schuldeiser invorderingsmaatregelen zal nemen indien deze regeling niet wordt nagekomen kan gemotiveerd worden dat rekening gehouden dient te worden met deze aflossing. Indien de schuld nog niet opeisbaar is geworden en er dus nog niet afgelost hoeft te worden kan toch rekening gehouden worden met de schuld. Gemotiveerd kan bijvoorbeeld worden dat alvast een maandelijks bedrag gereserveerd moet worden voor de toekomstige aflossing, omdat anders in de toekomst financiële problemen kunnen ontstaan. Uiteraard zal ook in dat geval inzicht gegeven moet worden in de volledige financiële positie. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 13 juli 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2368) uiteengezet dat het naar maatschappelijke maatstaven gezien onaanvaardbaar is, dat, indien geen rekening wordt gehouden met de schulden, de alimentatieplichtige niet meer in de noodzakelijke kosten van zijn bestaan zou kunnen voorzien. Indien rekening wordt houden met schulden bestaat immers vaak geen of aanzienlijk minder draagkracht meer om kinder- of partneralimentatie te voldoen.

Zakelijke schulden

Ondernemers met een eenmanszaak of een B.V. kunnen ook zakelijke schulden hebben. Op deze schulden moet vaak afgelost worden. Deze aflossingsverplichting heeft geen invloed op het resultaat van de onderneming. Wel vermindert deze aflossingsverplichting de beschikbare kasstromen. Mits goed onderbouwd zal de rechtbank rekening houden met de zakelijke schulden van de onderneming indien hierdoor minder liquide middelen beschikbaar zijn. Ook hier geldt weer dat het belangrijk is dat voorgaande voldoende inzichtelijk wordt gemaakt. Uiteindelijk is van belang om te beoordelen welk inkomen de ondernemer kan genieten uit de onderneming, zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Daarbij kan rekening worden gehouden met alle financiële omstandigheden.

Advies

HAUT Legal & Tax is gespecialiseerd in de financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Met name bij echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken is het van belang dat uw advocaat cijfermatige en fiscale kennis heeft. Deze kennis is ook van belang bij het opstellen van alimentatieberekeningen en het analyseren van de jaarrekening van de onderneming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. M. van Zijtveld op 023-5310060 of marinus@hautlegal.nl

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten