Surseance van betaling

Gepubliceerd op: 10/05/2020
Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 3 minuten

Jaarlijks worden een beperkt aantal voorlopige surseances van betaling uitgesproken. Vanwege de Corona-crisis zal de toename van het aantal aanvragen met zekerheid sterk stijgen. Hieronder zal worden aangegeven wanneer een surseance van betaling de meeste kans van slagen heeft. Daarbij  zal eerst worden uitgelegd wat een surseance van betaling inhoudt. Daarbij zal ook het akkoord in een surseance van betaling aan bod komen.

Surseance van betaling

Als een onderneming (de schuldenaar) haar opeisbare schulden tijdelijk niet meer kan betalen, kan het surseance van betaling (= uitstel van betaling) aanvragen. Voordeel van een surseance van betaling is dat de onderneming niet gedwongen kan worden bepaalde vorderingen te voldoen. Dit geldt echter niet voor alle vorderingen. Zo geldt de uitstel van betaling onder andere niet voor:

  • Belastingschulden
  • Schulden aan het UWV
  • Schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht (zoals bijvoorbeeld de bank).

De praktijk is veelal wel dat met deze schuldeisers wel een regeling valt te treffen.

Het doel van de surseance van betaling is primair erop gericht om een faillissement te voorkomen. Door de surseance ontstaat namelijk een tijdelijke situatie ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitsproblemen. Met andere woorden de onderneming krijgt de gelegenheid om haar financiële problemen op te lossen, waarna zij de schuldeisers alsnog geheel of gedeeltelijk kan voldoen en faillissement kan worden voorkomen. Om dit in goede banen te leiden en tot waarborg voor de schuldeisers wordt voor de tijd van de surseance van betaling door de rechtbank een bewindvoerder aangesteld. Die brengt onder andere periodiek verslag uit over de gang van zaken én moet toestemming geven bij alle daden van beheer of beschikking die de onderneming wil doen. Handelt de ondernemer zonder toestemming van de bewindvoerder, dan zijn die handelingen nietig.

Advocaat dient verzoek in

Het verzoek tot het verlenen van surseance dient door een advocaat te worden ingediend. De raadkamer van de rechtbank zal het verzoek met de meeste spoed behandelen en zal toetsen of de stukken compleet zijn en aan alle vereisten voldoet. Op de site van de rechtbank staat alle praktische informatie over het indienen van een verzoekschrift tot surseance, de rol van de bewindvoerder en FAQ in een surseance van betaling.

Een surseance van betaling wordt eerst voorlopig verleend. Er wordt direct één of meerdere bewindvoerders benoemd die de levensvatbaarheid van de onderneming gaan onderzoeken. Zonder medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder is het bestuur van de onderneming onbevoegd een daad van beheer of beschikking met betrekking tot de boedel te verrichten.

Sanering en crediteurenakkoord

Doordat de surseance van betaling de onderneming wat lucht geeft, is er soms tijd om een schuldensanering te realiseren. Dit kan gebeuren door de crediteuren een akkoord aan te bieden. De zogenoemde preferente schuldeisers, zoals de belastingdienst en het UWV, vallen buiten het akkoord en dienen in beginsel volledig te worden voldaan. Het akkoord geldt wel voor de concurrente crediteuren, meestal grotendeels bestaande uit de normale handelscrediteuren. Indien de gewone meerderheid van de ter vergadering verschenen crediteuren die gezamenlijk minimaal de helft van het bedrag van de erkende en toegelaten crediteuren vertegenwoordigen voorstemmen, wordt het akkoord in beginsel aangenomen.

Omzetting in faillissement

Ondanks het feit dat de surseance van betaling voornamelijk tot doel heeft om een onderneming uit de tijdelijke financiële malaise te loodsen, blijkt dat daar in de praktijk weinig van terecht komt. Het merendeel van de surseance van betalingen wordt namelijk omgezet in een faillissement. Vraag is hoe dat risico enigszins kan worden verkleind. Op de eerste plaats is het essentieel dat de onderneming nog wel omzet genereert. De lopende kosten moeten immers tijdens de surseance wel gewoon worden voldaan. Daarnaast is het van groot belang dat de ondernemer al goed heeft nagedacht over een saneringsplan. Dit vergt een behoorlijke voorbereiding met de accountant en de advocaat. Ook de inzet van of het achter de hand hebben van (tijdelijke) geldschieters wordt sterk aanbevolen. De gevolgen van de surseance van betaling voor alle contractpartijen waarmee de onderneming zaken doet, moet ook goed worden onderzocht. Tenslotte adviseren wij altijd om de mogelijkheden voor een gerechtelijk akkoord in een surseance te onderzoeken. Bestaat de mogelijkheid daartoe dan is het wel van groot belang dat het ontwerpakkoord tegelijk met de aanvraag van de surseance van betaling wordt ingediend. Doe je dat niet dan gaat kostbare tijd verloren.

Professionele ondersteuning

Wij beschikken over zeer ervaren insolventierecht advocaten. Ook worden wij zelf regelmatig aangesteld als curator in een faillissement of bewindvoerder in een surseance. Schroom niet om met ons te bellen als je vragen hebt over het bovenstaande. Wij kunnen vrij snel beoordelen of de aanvraag van een surseance van betaling in jouw geval een verstandige keuze is.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janthijn Siebert

Advocaat sinds 2003, curator en partner, gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius), huurrecht en ondernemingsrecht, Grotius fusies en overnames, lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met…
24-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten De Corona-crisis zal in veel sectoren onvermijdelijk lijden tot herstructurering of tot reorganisaties. In een aantal blogs zullen wij schetsen welke maatregelen een ondernemer (zelf) kan nemen. Als eerste komt aan bod het bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan….
16-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers (inclusief payrollers) binnen de categorie uitwisselbare functie…
16-07-2020
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax