HAUT Legal & Tax advocaten

Uw recht halen: op tijd geklaagd?

Uw recht halen: op tijd geklaagd?

Wanneer moet je klagen over een gebrekkige prestatie?

Waar de meeste mensen niet bij stilstaan is dat de klachtplicht van groot belang is om een vorderingsrecht te hebben. Immers met tijdig klagen kun je een procedure maken of breken.

In artikel 6:89 BW staat de klachtplicht omschreven. Deze bepaling houdt in dat de schuldeiser op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.

De ratio achter artikel 6:89 BW is het belang van de rechtszekerheid voor degene die zijn prestatie heeft verricht. De schuldenaar mag erop rekenen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt of de prestatie aan de verbintenis beantwoordt. Mocht de prestatie niet beantwoorden aan de verbintenis dient de schuldenaar dit met spoed te melden.

In het arrest van de Hoge Raad 8 februari 2013 is uitgemaakt dat aan twee vereisten moet zijn voldaan wil de schuldeiser binnen bekwame tijd hebben geklaagd, te weten:

1. Dat deze tijdig nagaat of de overeenkomst aan de prestatie beantwoordt en

2. Als blijkt dat sprake is van een gebrek in de prestatie hij daar tijdig over heeft geklaagd bij de wederpartij.

Om te kunnen bewijzen dat aan de onderzoeks- en klachtplicht is voldaan dient de schuldeiser zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, te weten nadat deze heeft gemerkt dat er sprake is van een gebrek, klaagt.

De idee achter tijdig klagen is dat de schuldenaar in de gelegenheid wordt gesteld om maatregelen te treffen om de tekortkoming ongedaan te maken. Als je als schuldeiser niet tijdig klaagt wordt die mogelijkheid beperkt en wordt de schuldenaar, mogelijk, onredelijke benadeeld. De schuldenaar kan door het late klagen de klachten lastig(er) betwisten waardoor hij in een lastigere bewijspositie raakt. Door (te) laat klagen kan het ongedaan maken van het gebrek en de gevolgen daarvan meer problemen geven of meer kosten met zich meebrengen voor de schuldenaar.

De wet stelt geen vormvereisten aan de klachtplicht, er dient alleen protest te zijn tegen de geleverde dienst. Om te kunnen bewijzen dat aan de klachtplicht is voldaan geschiedt klagen schriftelijk. Daarnaast heeft de Hoge Raad ook nog duidelijk gemaakt dat de schuldeiser niet altijd kan volstaan met de enkele mededeling dat de prestatie niet overeenkomt met wat is afgesproken, maar dat hij de schuldenaar – voor zover mogelijk- moet informeren over de aard en omvang van de tekortkoming.

 

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten