Voorkom aansprakelijkheid, acteer tijdig als bestuurder, zeker nu!

Gepubliceerd op: 31/08/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

Als een bedrijf failliet verklaard wordt, benoemt de Rechtbank een curator die het faillissement afwikkelt. Eén van de taken van de curator is het onderzoeken van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. Hebben de bestuurders juist gehandeld en de op hen rustende verplichtingen vervuld? Wanneer dat niet het geval is, kunnen de bestuurders persoonlijk, dus in privé, aansprakelijk zijn voor de schulden van de failliete onderneming, het zogenaamde (faillissements)tekort.

Aansprakelijkheid bij niet handelen

De afgelopen jaren is er veel geprocedeerd over de aansprakelijkheid van bestuurders. In de rechtspraak zijn normen vastgelegd waaraan het handelen of juist niet handelen van bestuurders wordt getoetst. Niet handelen kan ook tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Als er sprake is van een vennootschap die feitelijk failliet is en deze situatie is onomkeerbaar, kan op de bestuurders de verplichting rusten om het faillissement van de onderneming aan te vragen. Het in de lucht houden van een onderneming die niet meer levensvatbaar is, kan dan tot aansprakelijkheid leiden.

Schuldeisers stellen bestuurders aansprakelijk

Op 17 juni 2020 heeft de Rechtbank Noord-Holland hierover een interessante uitspraak gedaan. Meestal stelt de curator van de failliete onderneming de bestuurders aansprakelijk. In deze procedure is dat niet zo. De bestuurders hadden al overeenstemming bereikt met de curator en een deal gesloten. De bestuurders werden daarna alsnog door een aantal concurrente crediteuren op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld. Dit gebeurt niet vaak. Meestal wachten schuldeisers de afwikkeling van het faillissement af, met tijdsverloop tot gevolg. Daarnaast hebben schuldeisers vaak een informatieachterstand.

Wat was er aan de hand?

In september 2016 werd een aannemingsbedrijf op eigen aangifte failliet verklaard. In de vijf jaren voor het uitspreken van het faillissement was vennootschap X enig aandeelhouder en bestuurder van het aannemingsbedrijf. Kort voor het faillissement vond een bestuurswisseling plaats waarbij vennootschap Y enig aandeelhouder en bestuurder van het aannemingsbedrijf werd. De heer Z was zowel van vennootschap X als van vennootschap Y de enig aandeelhouder en bestuurder. Achteraf bleek dat X een kapitaalkrachtige vennootschap was, en Y een nagenoeg lege vennootschap. De individuele crediteuren (onderaannemers) stelden de beide vennootschappen en de bestuurder in privé aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Zij stelden zich op het standpunt dat de handelswijze van het bestuur na een bepaalde peildatum onrechtmatig was in de zin van  artikel 6:162 BW. De schuldeisers beriepen zich op de normen zoals eerder door de Hoge Raad geformuleerd in het arrest Ontvanger/Roelofsen (HR 8 december 2006, NJ 2006, 559).

Maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid

Uit dat arrest volgt dat in geval van benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering, naast de vennootschap mogelijk ook sprake kan zijn van aansprakelijkheid van de bestuurder wanneer deze (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. In beide gevallen is volgens de Hoge Raad in het algemeen alleen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid wanneer deze, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Rechtbank stelt peildatum vast

Nadat de Rechtbank naar alle feiten en omstandigheden gekeken heeft, concludeert zij dat het faillissement al drie maanden vóór het uitspreken hiervan onafwendbaar was. De Rechtbank concludeert dat vanaf dat moment onvoldoende financiële middelen waren om aan lopende en nieuwe verplichtingen te voldoen en het faillissement dus onafwendbaar was. Daarnaast is niet gebleken van een reddingsplan. Ook zijn geen andere mogelijkheden onderzocht om uit de financiële problemen te komen. Van belang daarbij is ook de bestuurswissel 6 weken vóór het faillissement waarbij de kapitaalkrachtige bestuurder (vennootschap X) vervangen is door de nagenoeg lege vennootschap (Y). De Rechtbank concludeert dat zowel de vennootschappen X en Y, als de privépersoon Z aansprakelijk zijn voor de schade die onderaannemers hebben geleden. Die schade bestaat uit de onbetaald gebleven facturen na de peildatum.

Bestuurdersaansprakelijkheid en Corona

De uitspraak van de Rechtbank ziet op feiten en omstandigheden die spelen vóór de Coronacrisis. Om te overleven zijn veel bedrijven op dit moment afhankelijk van staatssteun (NOW-regeling etc.). De kans bestaat dat bedrijven die eigenlijk geen economisch bestaansrecht meer hebben, nu in leven worden gehouden terwijl deze ondernemingen eigenlijk feitelijk insolvent zijn. Zou dat aansprakelijkheid met zich mee kunnen brengen? Zal de Coronacrisis leiden tot een herijking van de normen voor bestuurdersaansprakelijkheid? De tijd zal het leren!

De advocaten en curatoren van HAUT Legal & Tax hebben jarenlange ervaring met het adviseren van bestuurders over de valkuilen met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders. Veelvuldig zijn claims afgewend, en procedures gewonnen. Acteer tijdig als bestuurder, het team van HAUT Legal en Tax staat altijd voor je klaar. Bij vragen, mail of bel met Janthijn Siebert (janthijn@hautlegal.nl 06-19934330) en Alexander Claus (alexander@hautlegal.nl 06-11302936)

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Overige / Varia
Leestijd: 2 minuten De oplossing voor de aangiftestress van 1 april: Siebert & Becker Belastingkundigen en ZPservice regelen uitstel en geven deskundig advies 1 april nadert met rassen schreden. Voor veel  ZZP’ers en DGA’ers is dit een stressvolle periode. De schoenendozen…
13-03-2014
Fiscaal recht, Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Het is een vraag die veel ZPP-ers bezig houdt. Welke kosten zijn aftrekbaar en verminderen de hoogte van de onvermijdelijke belastingaanslag. Wat niet alle ZZP-ers weten is dat ook kosten van bijvoorbeeld zakenlunches, sigaren en studiereizen voor…
01-03-2013
Handel en contracten, Nieuws
Leestijd: 3 minuten Vanaf as. 12 juli gelden nieuwe regels voor alle online platformen die consumentenproducten of -diensten aanbieden. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de Europese ‘Platform-to-Business (P2B)’ Verordening. Het doel van de nieuwe regels is om een eerlijk, transparant…
16-06-2020
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten