HAUT Legal & Tax advocaten

Welke mogelijkheden bestaan er om huwelijkse voorwaarden aan te vechten?

Welke mogelijkheden bestaan er om huwelijkse voorwaarden aan te vechten?

De mogelijkheden om huwelijkse voorwaarden juridisch aan te vechten zijn beperkt, maar onder omstandigheden is het mogelijk. Echtgenoten die huwelijkse voorwaarden aangaan, doen dit vaak om verschillende redenen. Een voorbeeld is het veiligstellen van het privévermogen voor schuldeisers van de onderneming van één van de echtgenoten. Echter, veel gehuwden staan tijdens het huwelijk niet stil bij de consequenties van de huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding. De afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden kan namelijk onredelijk uitpakken of in strijd lijken te zijn met de bedoelingen van partijen. De vraag is of het mogelijk is om af te wijken van de huwelijkse voorwaarden op grond van de redelijkheid en billijkheid.

Huwelijkse voorwaarden in strijd met partijbedoeling

Vooropgesteld moet worden dat huwelijkse voorwaarden slechts bij notariële akte opgesteld kunnen worden en ingeschreven moeten worden in het huwelijksgoederenregister. Wanneer echtgenoten zich niet (meer) kunnen vinden in de tekst van de huwelijkse voorwaarden kunnen zij deze tussentijds wijzigen. Vanaf 1 januari 2012 is hiervoor geen toestemming van de rechter meer vereist. De stelling, bij echtscheiding, dat de echtgenoten ten tijde van het aangaan van de huwelijkse voorwaarden iets anders hebben bedoeld dan wat is vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden heeft in beginsel dan ook geen kans van slagen. Deze partijbedoeling, veelal in de vorm van een mondelinge of stilzwijgende overeenkomst, voldoet namelijk niet aan de wettelijke voorschriften voor het aangaan van huwelijkse voorwaarden.

Een en ander is op 17 april 2013 bevestigd door het Gerechtshof Den Haag.  Het Gerechtshof heeft bepaald dat een stilzwijgende overeenkomst tussen echtgenoten die afwijkt van de opgestelde huwelijkse voorwaarden, eveneens dient te worden aangemerkt als huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden zijn echter nietig indien zij niet bij notariële akte zijn aangegaan. Er kan dan ook geen beroep worden gedaan op deze stilzwijgende partijbedoeling.

 

Partijbedoeling en uitleg huwelijkse voorwaarden

Wel kan het voorkomen dat bepalingen uit de huwelijkse voorwaarden niet duidelijk zijn of voor verschillende uitleg vatbaar zijn. In dat geval zal de rechter kijken naar de bedoeling van partijen. Gerechtshof Den Haag heeft zich op 11 juni 2014 uitgelaten over een geschil waarbij de uitleg van de huwelijkse voorwaarden in het geding was. Uit de uitspraak blijkt dat de bedoelingen van partijen van belang zijn bij de uitleg van huwelijkse voorwaarden. De partijbedoeling dient daarbij wel aannemelijk gemaakt te worden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van schriftelijke correspondentie, zoals emailberichten of brieven. Het Gerechtshof verwoordt het als volgt:

 

“Bij huwelijkse voorwaarden prevaleert in beginsel de partijbedoeling in de onderlinge verhouding tussen partijen. Het hof begrijpt uit de stellingen van de man dat het niet de bedoeling is dat de vrouw aanspraak kan maken op het vermogen van de man in de onderneming. Het hof acht deze stelling aannemelijk nu uit de stukken – waaronder de overgelegde aantekeningen van de kandidaat-notaris bij gelegenheid van de bespreking van de huwelijkse voorwaarden van partijen, bijlage 1 bij brief van 2 oktober 2012 aan de rechtbank van de advocaat van de man – blijkt dat het klaarblijkelijk de bedoeling van partijen is geweest dat slechts inkomen uit arbeid zal worden verrekend”.

 

 Huwelijkse voorwaarden in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Uitgangspunt is dat slechts in zeer bijzondere omstandigheden een beroep kan worden gedaan op de redelijkheid en billijkheid om de huwelijkse voorwaarden geheel of gedeeltelijk opzij te zetten. De afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden dienen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te zijn voor een of beide echtgenoten. Het onderlinge overeenstemmend gedrag van partijen tijdens het huwelijk is hierbij van groot belang volgens de rechtspraak.

 

Een voorbeeld is een recente uitspraak van Rechtbank Amsterdam. Bij dit geschil pakte de uitvoering van de huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding bijzonder onredelijk uit. De vrouw had recht op een groot vermogen, terwijl de man met lege handen zou achterblijven. Andere bijzondere omstandigheden waren dat het huwelijk 44 jaar had geduurd. De echtgenoten hadden zich gedurende deze 44 jaar gedragen alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. De woning was op naam van de vrouw gezet ter voorkoming van de zakelijke risico’s die de man liep. De vrouw betwiste overigens dat de huwelijkse voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar waren voor de man.

 

De rechtbank komt tot de volgende conclusie:

 

Het bovenstaande leidt ertoe dat partijen met elkaar dienen af te rekenen als ware er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. De rechtbank merkt daarbij op dat in goederenrechtelijke zin sprake blijft van afgescheiden vermogens en dat derhalve van verdelen geen sprake is”.

 

Het is dan ook van groot belang dat u deskundig advies inwint voordat u huwelijkse voorwaarden laat opstellen. Ook tijdens het huwelijk kan het onder omstandigheden zinvol zijn om de huwelijkse voorwaarden aan te laten passen aan uw huidige situatie. Siebert & Becker advocaten kunnen u hierover adviseren. Ook kunnen wij u bijstaan bij een echtscheiding, waarbij de uitleg van huwelijkse voorwaarden tot geschillen kan leiden. Indien de huwelijkse voorwaarden bijzonder onredelijk uitpakken kunnen wij voor u beoordelen of het aanvechten van deze voorwaarden juridisch haalbaar is.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten