De aanvang van de WHOA-procedure

Doel van het traject

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hiermee is een nieuwe regeling in de Faillissementswet geïntroduceerd, waarmee schuldenaren hun schulden kunnen saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Dit akkoord is vergelijkbaar met de uit Amerika bekende Chapter-11 procedure. Indien de rechtbank dit aangeboden akkoord goedkeurt (homologeert), zijn alle schuldeisers aan dit akkoord gebonden, ook de schuldeisers die niet met het akkoord ingestemd hebben. Het WHOA-akkoord wordt dan ook wel een dwangakkoord genoemd.

Nu kennen we al jaren het dwangakkoord in een faillissementssituatie. Bij dat akkoord biedt de schuldenaar in het faillissement zijn schuldeisers een regeling aan, waarbij geldt dat het akkoord aangenomen wordt indien tenminste de helft van de schuldeisers, die gezamenlijk ten minste de helft van de gezamenlijke schuldenlast vertegenwoordigen. Indien die drempel wordt gehaald, is het akkoord aangenomen en zijn ook de tegenstemmende schuldeisers aan het akkoord gebonden.

Het bijzondere aan het WHOA-akkoord, is het feit dat dit akkoord buiten faillissement aan de schuldeisers en aandeelhouders aangeboden kan worden. De WHOA is er juist op gericht om faillissementen te voorkomen. Op dit moment kunnen schuldenaren ook aan hun schuldeisers buiten een faillissementssituatie om een akkoord aanbieden, maar het succes daarvan was helemaal afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de schuldeisers. Indien deze niet instemden met het akkoord, kon het akkoord geen doorgang vinden, en volgde er alsnog een faillissement.

Het WHOA-akkoord kan twee doelen bieden. In de eerste plaats kan de WHOA ingezet worden om door middel van een sanering van de schuldenlast de onderneming te herstructureren. Daarmee wordt een faillissement voorkomen. Daarnaast kan de WHOA ook gebruikt worden om een onderneming af te wikkelen en te laten eindigen zonder een faillissement.

Er moet volgens de wetgever wel sprake zijn van een dreigend faillissement. De schuldenaar moet zich in een toestand bevinden, waarin het redelijkerwijze aannemelijk is dat hij niet voort zal kunnen gaan met het betalen van zijn schulden. In principe vindt deze toets pas plaats bij de homologatie van het akkoord. Die aanvangstoets is wel verplicht op het moment dat de rechter aan het begin van het WHOA-traject een zogenaamde herstructureringsdeskundige benoemt. Een dergelijke benoeming is niet verplicht.

VOOR WELKE SCHULDENAREN IS DE REGELING BESTEMD?

Het WHOA-traject is niet bestemd voor natuurlijke personen zonder beroep of bedrijf, of banken en verzekeraars. Alle (overige) ondernemingen kunnen in het voorkomende geval gebruik maken van de WHOA.

Wie neemt het initiatief voor de start van het traject?

Het bijzondere aan het WHOA-traject is het feit dat het akkoord niet alleen door de schuldenaar zelf aangeboden kan worden, maar dat ook schuldeisers, aandeelhouders of de
personeelsvertegenwoordiging de rechter via hun advocaat kunnen verzoeken een herstructureringsdeskundige te benoemen. De herstructureringsdeskundige kan dan vervolgens een akkoord aanbieden.

Als de schuldenaar een rechtspersoon is, zal de schuldenaar in het traject vertegenwoordigd worden door het bestuur. Het bestuur heeft voor het doorlopen van het traject de instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders niet nodig.

Hoe begint het traject?

Op het moment dat de schuldenaar start met de voorbereiding van het akkoord, legt hij een zogenaamde startverklaring af die ter inzage ligt bij de rechter. De rechter toetst de startverklaring niet. Hoewel de startverklaring niet meer is dan een document waarmee aangegeven wordt dat de schuldenaar met het WHOA-traject is begonnen, geeft deze startverklaring de schuldenaar wel de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse voorzieningen uit de WHOA, bijvoorbeeld de afkoelingsperiode.

Besloten of openbaar traject

De schuldenaar mag kiezen of hij gebruik wenst te maken van de openbare of gesloten procedure. Als er gekozen wordt voor een gesloten procedure, behandelt de rechtbank het traject achter gesloten deuren. Eén van de redenen om te kiezen voor een gesloten procedure, kan gelegen zijn in het feit dat het traject dan buiten de publiciteit blijft, hetgeen een commerciële overweging kan zijn. In het geval van een openbare procedure publiceert de schuldenaar bij de start van de procedure een aantal gegevens in de insolventieregisters en in de Staatscourant. Als de schuldenaar te maken heeft met buitenlandse partijen of goederen, kan het raadzaam zijn om te kiezen voor een openbare procedure. De keuze voor de openbare procedure brengt toepasselijkheid van de Europese Insolventieverordening (IVO) met zich mee. Dit betekent bijvoorbeeld dat beslissingen in de openbare akkoordprocedure, zoals een afkoelingsperiode, op grond van de IVO in andere lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) worden erkend. Er zijn echter ook mogelijke beperkingen. In de IVO is bijvoorbeeld uitgesloten dat de akkoordprocedure invloed heeft op de zekerheidsrechten op goederen gelegen in een andere lidstaat van de Europese Unie. Zelfs wanneer er een afkoelingsperiode is afgekondigd, kan een schuldenaar met een zekerheidsrecht op een goed in een ander land in de Europese Unie, dat zekerheidsrecht uitwinnen. De beperkingen van de IVO gelden niet voor de besloten procedure.

Het is derhalve zaak in het voorkomende geval dat er sprake is van een akkoordprocedure met meerdere buitenlandse schuldeisers, activiteiten en goederen een zorgvuldige afweging te maken.

Advocaten van Haut Legal & Tax spreken de taal van ondernemers, corporate bedrijven en overheidsinstanties. Heeft u vragen omtrent de WHOA, bel ons gerust op +31(0)23 – 531 0060

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten