Het akkoord, de stemming en de homologatie

Homologeren is een archaïsch woord dat staat voor bekrachtigen. Met de homologatie wordt het onderhands akkoord bekrachtigd ofwel verbindend voor alle schuldeisers en aandeelhouders.

Voordat een akkoord kan worden gehomologeerd heeft het een al een lange weg afgelegd. Het akkoord dient namelijk eerst te worden opgesteld en aangeboden aan de schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming wiens rechten door het akkoord worden gewijzigd. Aansluitend dienen deze stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders over het aangeboden akkoord te stemmen. Een besluit tot instemming in een klasse van schuldeisers of aandeelhouders is genomen indien ten minste twee derden van het totale bedrag aan vorderingen respectievelijk kapitaal in die betrokken klasse instemt. Uiterlijk binnen zeven dagen na stemming stelt de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, een verslag van de stemming op. Het verslag bevat de uitslag van de stemming en antwoord op de vraag of men voornemens is het akkoord ter homologatie aan de rechtbank voor te leggen.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van een akkoord is dat dezelfde schuldeisers op gelijke wijze worden behandeld. Een gevolg van het akkoord kan namelijk zijn dat een minderheid van schuldeisers die in een gelijke positie verkeren door een meerderheid van die schuldeisers bij stemming wordt gedwongen de inhoud van dat akkoord te accepteren. Daartoe worden de schuldeisers in zogeheten klassen ingedeeld. Elk ontwerpakkoord moet een klassenindeling bevatten, alsmede de criteria op basis waarvan schuldeisers en aandeelhouders zijn ingedeeld. Zo kunnen schuldeisers met een verschillende rang en/of met niet gelijksoortige (vorderings)rechten niet in een zelfde klasse worden ingedeeld. De klassenindeling kan overigens door de rechtbank bindend worden vastgesteld.

Het uitgangspunt is dat de rechtbank het verzoek tot homologatie van een aangeboden akkoord onder de WHOA zal goedkeuren. Dit is enkel anders wanneer één of meer van de algemene of aanvullende afwijzingsgronden die in de wet zijn opgenomen, toepassing vindt. Toetsing van de afwijzingsgronden door de rechtbank vindt ambtshalve plaats of op verzoek van een van de stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders, mits een beroep op een afwijzingsgrond tijdig is gedaan. Algemene en aanvullende afwijzingsgronden zijn onder andere:

  • De schuldenaar moet in serieuze financiële problemen zitten die het voortbestaan van zijn onderneming bedreigen. Tegen een homologatiebeslissing staat geen voorziening open;
  • De schuldenaar heeft niet voldaan aan de kennisgevingsverplichting aan zijn schuldeisers en aandeelhouders;
  • Onjuiste inhoud van het akkoord;
  • Onjuiste stemrechtverdeling;
  • Indien er onvoldoende duidelijk is dat de schuldenaar het akkoord daadwerkelijk kan nakomen en het door het akkoord beoogde doel kan worden bereikt (het principe van ‘deal certainty’);
  • In geval van schadelijke nieuwe financiering, bedrog en geen voldoening van kosten van de herstructureringsdeskundige;
  • Het akkoord dient een verbetering te zijn voor de betrokken schuldeisers en aandeelhouders van de schuldenaar in vergelijking tot een faillissementsscenario.
  • Andere redenen die zich tegen homologatie verzetten.

Dat de homologatie het sluitstuk vormt blijkt uit de rechtsgevolgen die eruit voortvloeien. Tegen de beslissing op het verzoek van de rechtbank staat geen rechtsmiddel van beroep of hoger beroep open. De rechtvaardiging hiervoor zit hem natuurlijk in de noodzaak van het akkoord. Teneinde een faillissementsscenario af te wenden dient het akkoord snel te worden uitgevoerd.

Een gehomologeerd akkoord bindt de schuldenaar en alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders, ook al heeft een aantal daarvan tegengestemd of zich onthouden van stemming. Het vonnis van homologatie levert voor de stemgerechtigde schuldeisers met niet door de schuldenaar betwiste vorderingen een executoriale titel op, hetgeen qua werking gelijk is aan een vonnis.

Advocaten van Haut Legal & Tax spreken de taal van ondernemers, corporate bedrijven en overheidsinstanties. Heeft u vragen omtrent de WHOA, bel ons gerust op +31(0)23 – 531 0060

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten