Positie contractspartijen (crediteuren, leveranciers en verhuurder)

Een WHOA-akkoord heeft niet noodzakelijkerwijs gevolgen voor alle betrokken binnen een onderneming. De schuldenaar of herstructureringsdeskundige die het akkoord aanbiedt, kiest welke partijen hij daarin betrekt. Zo kan een schuldenaar besluiten om alleen de rechten van bijvoorbeeld de hypotheekgever en de fiscus te wijzigen.

Belangrijk gegeven is dat enkel de rechten van werknemers niet gewijzigd kunnen worden door middel van een WHOA-traject.

Voor schuldeisers/crediteuren is een WHOA-akkoord mogelijk ondoorzichtig. Om die reden kunnen schuldeisers in bepaalde gevallen bij de rechter verzoeken om benoeming van een observator. De observator houdt toezicht op de totstandkoming van het WHOA-akkoord en heeft daarbij oog voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

Voor een schuldeiser worden de (verhaals)rechten wel ingeperkt. Zo mag een schuldeiser tijdens een afkoelingsperiode alleen nog verhaal nemen als de rechter daarvoor machtiging verleent, of als de afkoelingsperiode eindigt. Daarnaast kan een door een schuldenaar gelegd conservatoir beslag op verzoek van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige door de rechter worden opgeheven en wordt de behandeling van een faillissementsaanvraag van de schuldenaar geschorst gedurende de afkoelingsperiode.

Een zeer verstrekkende maatregel binnen de WHOA is dat de schuldenaar de mogelijkheid heeft om een voorstel te doen, lopende overeenkomsten met schuldeisers te wijzigen of te beëindigen (behalve arbeidsovereenkomsten). Stemt de schuldeiser niet in met dit wijzigingsvoorstel, dan mag de schuldenaar de overeenkomst opzeggen. De rechter moet daar wel toestemming voor verlenen en het akkoord moet daadwerkelijk gehomologeerd worden. Vanzelfsprekend kan een schuldeiser bij de rechter bezwaar maken tegen de opzegging doch zal de rechtspraak moeten uitwijzen hoe daarmee wordt omgegaan.

Kleine MKB-bedrijven worden bij een WHOA-regeling beschermd, omdat zij bij een WHOA-akkoord in beginsel minimaal 20% van hun vordering voldaan moeten krijgen.

Bent u leverancier en heeft u geleverd onder eigendomsvoorbehoud dan kunt u niet meer op dezelfde wijze van uw rechten gebruik maken. De schuldenaar blijft namelijk bevoegd tot het gebruiken, verbruiken en verkopen van de goederen als (i) de schuldenaar dit voor afkondiging van de afkoelingsperiode ook al mocht, (ii) dit nodig is voor de normale voortzetting van de onderneming en (iii) uw belang voldoende is gewaarborgd, bijvoorbeeld doordat er vervangende zekerheid is gesteld of er direct betaald is. Als de schuldenaar niet kan garanderen dat uw belang voldoende is gewaarborgd, kunt u de rechter verzoeken om het gebruiksrecht te beperken of op te heffen. Op voorwaarde dat de leverancier betaald wordt (zekerheid wordt verstrekt) kan ook de verplichting bestaan om door te leveren.

Ten aanzien van een verhuurder kan de schuldenaar een voorstel doen om de huurovereenkomst te wijzigen of te beëindigen. Het meest voor de hand liggende voorstel is een lagere huurprijs, maar ook andere voorstellen zijn mogelijk. Voor opzegging van de huurovereenkomst geldt wel dat een rechter daarvoor toestemming moet verlenen en het akkoord daadwerkelijk gehomologeerd moet worden.

Advocaten van Haut Legal & Tax spreken de taal van ondernemers, corporate bedrijven en overheidsinstanties. Heeft u vragen omtrent de WHOA, bel ons gerust op +31(0)23 – 531 0060

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten