Winst van B.V. van belang voor berekenen alimentatie DGA

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2014 bepaald dat bij het berekenen van de verschuldigde alimentatie rekening gehouden dient te worden met de winst van de B.V. van een Directeur Groot Aandeelhouder (hierna: DGA).

Een DGA is een ondernemer die bij het verrichten van werkzaamheden gebruikt maakt van een vennootschap, meestal een Besloten Vennootschap (hierna: B.V.). Uit deze B.V. ontvangt de DGA een salaris. De winst die de B.V. maakt kan echter fors afwijken van het salaris dat de DGA ontvangt. De vraag is of bij het bepalen van het inkomen van de DGA, naast het salaris, ook rekening gehouden dient te worden met het resultaat van de B.V. Dit is van belang omdat de hoogte van het inkomen van groot belang is bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie. Hoe hoger het inkomen van de DGA is hoe groter zijn draagkracht wordt. Bij een grotere draagkracht zal de DGA maandelijks meer alimentatie moeten betalen.

De hoogte van zijn salaris bepaalt de DGA meestal zelf, alhoewel de DGA wel gehouden is aan de fiscale wetgeving hieromtrent. Uitgangspunt volgens de fiscale wetgeving is dat, zonder de uitzonderingen en verdere voorwaarden nader te uit te werken, de DGA  zichzelf minimaal een salaris van  € 44.000 per kalenderjaar dient toe te kennen. Binnen deze wettelijke grenzen kan de DGA besluiten om een (groot) gedeelte van de winst toe te voegen aan de reserves van de B.V. en niet uit te keren als salaris. Het lijkt dan ook niet redelijk om bij het berekenen van de alimentatie alleen rekening te houden met dit salaris, zoals dat bij gewone werknemers wel het geval is.

Hoge Raad: ook winst van B.V. van belang bij berekenen alimentatie

De Hoge Raad heeft zich over deze kwestie op 6 juni 2014 duidelijk uitgelaten. Bij het bepalen van het inkomen gaat het volgens de Hoge Raad niet alleen om het salaris maar ook om de inkomsten die de DGA redelijkerwijs kan verwerven. Daarom dient er volgens de Hoge Raad ook rekening gehouden te worden met de winst van de B.V. Wanneer deze winst wordt toegevoegd aan de reserves van de B.V. kan de DGA bijvoorbeeld, onder voorwaarden, besluiten om deze reserves (gedeeltelijk) als dividend uit te keren.

Bepalen inkomen DGA blijft maatwerk

Onduidelijk is gebleven of dan het volledige bedrag van deze winst moet worden meegenomen of wellicht een gedeelte. In het rapport ‘’alimentatienormen versie 2014’’, aan welk rapport in de rechtspraak grote waarde wordt toegekend, zijn enkele aanknopingspunten te vinden. De continuïteit van de onderneming dient allereerst niet in gevaar te komen. Een gezonde financiële reserve mag dan ook worden aangehouden. De liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming dienen beoordeelt te worden. Een belangrijke conclusie is dat een en ander afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval en maatwerk vereist. Aan de hand van een kasstroomoverzicht (daadwerkelijke inkomsten en uitgaven) dient bepaald te worden hoe hoog het inkomen van de DGA redelijkerwijs kan zijn zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Hierbij dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met investeringen, aflossingen en te betalen rente.

Verder zal rekening gehouden moeten worden met de regels omtrent kapitaalbescherming. Het is niet altijd wettelijk toegestaan om de reserves als dividend uit keren.

Advies

Siebert & Becker advocaten heeft de juiste kennis in huis om DGA’s of partners van DGA’s te adviseren over echtscheiding en alimentatie. Naast de juridische kennis hebben onze advocaten ook kennis op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. Onze advocaten maken gebruik van professionele alimentatieprogramma’s waarbij ook rekening wordt gehouden met fiscale en bedrijfseconomische elementen.

Lees verder: Optimalisering fiscale structuur DGA

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten