Advocaat ondernemingsrecht Amsterdam

RECHTSGEBIEDEN

ONDERNEMINGSRECHT • PROCESRECHT • ARBEIDSRECHT FAILLISSEMENT EN HERSTRUCTURERING • HANDEL EN CONTRACTEN

Daadkrachtig ondernemers bijstaan in alle juridische zaken waarmee zij geconfronteerd kunnen worden: dat is waar Haut Legal & Tax voor staat.

Met advocatenkantoren in de regio Haarlem en Utrecht staan wij ondernemers bij vanaf de start tot het einde van de onderneming, en alles wat in de tussentijd gebeurt. Daarnaast staan wij ondernemers ook bij als ze privé in zwaar weer verkeren, zoals bij een echtscheiding.

Ondernemingsrecht advocaat nodig?

De ondernemingsrecht advocaten in de regio  van HAUT Legal & Tax willen de ondernemer en de onderneming helpen met groeien. We geven adviezen om problemen in de toekomst te voorkomen en we kunnen helpen als er conflicten zijn ontstaan. Met ons team van advocaten kan HAUT Legal & Tax alle stakeholders van een onderneming bijstaan op allerlei verschillende juridische rechtsgebieden; laagdrempelig maar met advies van een hoge kwaliteit.

Expert in rechtsvormen en ondernemingsvormen

Iedere rechtsvorm is onderworpen aan eigen wetgeving en kent andere stakeholders. De advocaten van HAUT Legal & Tax hebben jarenlange ervaring in het adviseren over en procederen voor verschillende ondernemingsvormen en de belangen van verschillende stakeholders. Een deel van onze diensten bestaat uit zogenaamde ‘board-room counseling’. Wij helpen het bestuur en denken mee in alledaagse zaken waar de ondernemer tegenaan loopt.

B.V. oprichten

Wilt u een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) oprichten? Controleer dan of handelsnaam beschikbaar is. Een eerdere registratie van dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam kan namelijk problemen opleveren. Daarna moet een notariële oprichtingsakte door de notaris worden opgesteld. De oprichtingsakte bevat de statuten; de grondregels van de BV, waarin de onderlinge verhoudingen binnen de onderneming worden vastgelegd. Daarna moet er tenminste 1 eurocent in de onderneming worden gestort om de BV op te richten. Nadat de oprichtingsakte is ondertekend en het minimum startkapitaal in de BV is gestort, moet de BV worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Totdat de BV is geregistreerd, is er sprake van een BV in oprichting. Personen die handelen namens de BV in oprichting, meestal de bestuurders, zijn in beginsel persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomsten gesloten door de BV in oprichting. Na de registratie is de BV aansprakelijk.
 

Aandeelhoudersovereenkomst

Richt u de BV op met één of meer andere aandeelhouders? Dan is het aan te raden om onderlinge afspraken te maken en deze vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. In een aandeelhoudersovereenkomst (of shareholders agreement) kunt u als (toekomstige) aandeelhouder van een onderneming afspraken maken over de inrichting en doelstelling(en) van de onderneming, het ondernemingsplan en over de manier waarop de aandeelhouders van plan zijn te zullen gaan samenwerken. De aandeelhouders hebben een grote mate van vrijheid om hun samenwerking naar eigen wens vorm te geven. Geen één aandeelhoudersovereenkomst is daarom hetzelfde. Als aandeelhouders gaat u met de medeaandeelhouders in figuurlijke zin een zakelijk huwelijk aan. U committeert zich daarbij voor de langere termijn. Dan is het verstandig om duidelijke en afdwingbare afspraken te maken over de rechten en verplichtingen van de aandeelhouders. Zo kunt u voorkomen dat op een later moment (bijvoorbeeld bij wanprestatie van uw medeaandeelhouder) er onduidelijkheden of geschillen ontstaan. Dit kan namelijk leiden tot een juridische procedure waarin deze geschillen worden uitgevochten. Een aandeelhoudersovereenkomst biedt de aandeelhouders duidelijkheid. Een goede aandeelhoudersovereenkomst beschrijft welke rechten en verplichtingen de aandeelhouders hebben en waarvoor zij aansprakelijk kunt zijn. De advocaten van HAUT Legal & Tax helpen u en uw onderneming bij het opstellen van een degelijke aandeelhoudersovereenkomst conform de wensen van de aandeelhouders.
 

Aandeelhouder uiktopen of onstlag bestuurder

Het kan in alle soorten ondernemingen voorkomen: het uitkopen van een aandeelhouder. De aanvankelijk goede verhoudingen tussen aandeelhouders kunnen na verloop van tijd verstoord raken. Soms kan de onderlinge verhouding worden hersteld met n een goed gesprek, het maken van nadere afspraken of met behulp van een mediator. Maar het gebeurt ook dat de verhoudingen zo verstoord zijn dat het voortbestaan van de vennootschap in gevaar komt. Misschien is dan de enige oplossing nog het vertrek van één of meer van de aandeelhouders. De wet kent een drietal procedures als het gaat om de uitkoop of uitstoting van aandeelhouders.

Lees meer over een aandeelhouder uitkopen

Juridische procedures tussen aandeelhouders of bestuurders

Een verschil van mening over financieringen, winstuitkeringen, de strategie van de vennootschap of de uitleg van de aandeelhoudersovereenkomst kan zomaar de oorzaak zijn voor een aandeelhoudersgeschil. Vaak is een geschil tussen aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en bestuurders van grote invloed op de onderneming. Soms kan het voortbestaan van de onderneming erdoor in gevaar komen. Het kan daarom van belang zijn dat het geschil zo snel mogelijk wordt opgelost. Indien het niet lukt om in goed overleg tot een oplossing te komen, dan kan een geschil worden voorgelegd aan de rechter. Aandeelhoudersgeschillen kunnen worden voorgelegd via een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer maar kunnen ook worden behandeld via arbitrage of een geschillenregeling. De advocaten van HAUT legal & Tax zijn ervaren in het procederen voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in het kader van een enquêteprocedure. In deze procedure wordt dan op verzoek van de aandeelhouders of de vennootschap zelf een onderzoek verricht naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap, om op die wijze de onderneming bij te sturen in de voor u noodzakelijk richting.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vennootschap handelt u namens de onderneming. Uitgangspunt daarbij is dat de onderneming aansprakelijk is voor haar handelen. Als bestuurder bent u dit in beginsel niet. Dit kan anders zijn, als u uw taak als bestuurder onbehoorlijk vervuld. Dit heeft dan nog steeds niet tot gevolg dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarvan is pas sprake als u ook nog een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Lees meer over bestuurdersaansprakelijkheid

Fusie en overname

Fusies, overnames, herstructureringen of nieuwe samenwerkingsverbanden vergen een goede voorbereiding. Veelal is het een intensief proces waarin onder hoge druk snel de juiste beslissingen genomen moeten worden. De advocaten van HAUT Legal zijn gespecialiseerd in fusie en overnames en geven u praktisch en duidelijk advies over de juridische gevolgen van die beslissingen. Bij een fusie of overname verzorgen wij onder meer:

 • Intentieverklaring opstellen
 • Due diligence: voorbereiden, coördineren en uitvoeren
 • Onderhandelingen met koper/verkoper
 • Juridische adviezen op gebied van wetgeving
 • Opstellen Koopcontract en overige contracten zoals een management- of aandeelhoudersovereenkomst

Waar nodig bundelen wij onze kennis met die van de andere disciplines binnen ons kantoor, zoals arbeidsrecht of fiscaal recht. Binnen ons kantoor zijn vrijwel alle rechtsgebieden vertegenwoordigd. Natuurlijk blijft uw vaste contactpersoon uw vertrouwde aanspreekpunt.

Jaarrekening opstellen

Simpel gezegd dient u de jaarrekening te zien als een financieel eindverslag van uw bedrijf, waarin u beschrijft wat u zakelijk gezien heeft gedaan in het betreffende boekjaar. Zo maakt u (of uw accountant) in feite de financiële balans op. Belangrijk om te weten is dat een jaarrekening goed moet aansluiten op uw zakelijke administratie, waarin u de bewijzen van inkomsten en uitgaven bewaart.

Grotere ondernemingen zijn verplicht om de jaarrekening te laten goedkeuren door een belastingadviseur of accountant. Of deze verplichte controle ook van toepassing is op voor uw onderneming, kunt u navragen bij de fiscalisten van HAUT Legal & Tax.

De ervaren advocaten van HAUT Legal & Tax kunnen contracteren, adviseren en procederen voor alle stakeholders van ondernemingen.

 

Advocaat ondernemingsrecht

Iedere ondernemer kan met diverse, verschillende juridische kwesties op het gebied van het ondernemingsrecht te maken krijgen. Dit is een heel breed gebied. Het vennootschapsrecht alleen over de besloten vennootschap en naamloze vennootschap gaat. Maar er zijn ook diverse andere soorten rechtspersonen die gebruikt kunnen worden in het economisch verkeer. De meest ideale structuur voor uw bedrijf is vooral afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft. Elke gekozen rechtsvorm heeft weer andere juridische en economische consequenties. 

De ondernemingsrecht advocaten en fiscalisten van HAUT Legal & Tax kunnen u begeleiden en adviseren over onder andere:

 • Het oprichten van personenvennootschappen en rechtspersonen;
 • Het inrichten en/of herstructureren van uw organisatie;
 • Het opstellen of wijzigen van statuten;
 • Juridische vraagstukken over fusies, splitsingen, overnames en verkoop van een onderneming of delen daarvan;
 • Financiering en herstructurering;
 • Insolventierecht;
 • Mededingingsrecht;
 • Contracten en algemene voorwaarden;
 • Gerechtelijke procedures en arbitrages.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten