HAUT Legal & Tax advocaten

Verjaring

Verjaring

Een vordering is naar Nederlands recht niet voor eeuwig in rechte afdwingbaar. De gedachte hierachter is dat schuldenaren ooit verlost moeten kunnen raken van hun schulden, in het geval de schuldeiser geen actie onderneemt. Als uitgangspunt geldt een verjaringstermijn van 20 jaar, tenzij de wet anders stelt. Volgens artikelen 3:307 en 3:310 BW zijn vorderingen uit overeenkomst, schadevergoeding of boete niet meer in rechte af te dwingen na verloop van vijf jaar. In het geval van een vordering uit overeenkomst begint de verjaringstermijn op de dag nadat de vordering opeisbaar is geworden. In het geval van vorderingen uit schadevergoeding of boete begint de verjaringstermijn op de dag nadat dat de schuldeiser bekend is geraakt met zowel de schade of de opeisbaarheid van de vordering als met de persoon die hiervoor aansprakelijk is. Het kan voorkomen dat de schuldeiser hier nooit bekend mee raakt. In dat geval verjaart de vordering dus ook na verloop van 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Wanneer een vordering is verjaard, is deze niet meer in rechte afdwingbaar. Toch bestaat de vordering nog wel, het is dan een natuurlijke verbintenis geworden.

Interessant begrip?

Deel dit begrip via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten