Stappenplan ontslag statutair bestuurder

Statutair bestuurders die ook werknemers zijn in de naamloze of besloten vennootschap kunnen ook worden ontslagen. In dit stappenplan zie je hoe dit te werk gaat.

Stap 1. Stel vast wie bevoegd is tot het ontslag van de statutair bestuurder

In de statuten van de vennootschap staat wie bevoegd is tot benoeming van de bestuurders van de rechtspersoon. Dat is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of de raad van commissarissen. Aan de hand van de statuten van de vennootschap moet worden nagegaan wie bevoegd is tot benoeming en daarmee het ontslag van de bestuurder. Meestal betreft dit de AvA. In dit stappenplan wordt daar ook van uitgegaan.

Stap 2. Roep de AvA bijeen

De hoofdregel is dat het bijeenroepen van een AvA geschiedt door het bestuur of door de raad van commissarissen van de vennootschap. In de statuten kan deze bevoegdheid ook aan anderen worden verleend. De wettelijke oproepingstermijn voor de NV is vijftien dagen en voor de BV acht dagen. Op grond van de statuten kan een andere oproepingstermijn gelden.

Enkele punten die van belang zijn in verband met het bijeenroepen van de AvA zijn onder meer de volgende:

  • De plaats van de vergadering moet conform de statuten van de desbetreffende vennootschappen zijn;
  • In de oproepingsbrief moet het onderwerp van de vergadering dus de voorgenomen ontslag) zijn aangegeven;
  • De adressering van de oproepingsbrief dient juist te zijn.

Stap 3. Roep het bestuur op en (als die er zijn) de commissarissen

De bestuurders en (als er een raad van commissarissen is) de commissarissen moeten voor de vergadering worden opgeroepen. De bestuurders en commissarissen hebben in de AvA als zodanig een ‘raadgevende stem’. De bestuurders en (als die er zijn) commissarissen moeten gelijktijdig met het bijeenroepen van de AvA, (zie stap 2) worden opgeroepen en in de gelegenheid worden gesteld hun advies te geven.

Gebeurt dit niet, dan is het besluit vernietigbaar.

Stap 4. Advies OR

Over het voorgenomen ontslag moet volgens de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) aan de ondernemingsraad (OR) advies worden gevraagd. Er moet ten minste één overlegvergadering plaatsvinden. Het advies moet op een zodanig tijdstip gevraagd worden dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Verder moet de OR van de beweegredenen voor het voorgenomen ontslag in kennis worden gesteld. Indien de WOR op dit punt niet wordt nageleefd kan dit de besluitvoering van de met ontslag bedreigde statutair bestuurder niet aantasten. Wel kan dit de verhouding met de OR onder druk zetten. De OR kan ook naar de rechter stappen.

Stap 5. De vergadering

Tijdens de AvA wordt de statutair bestuurder over het te nemen besluit gehoord. Het is raadzaam het besluit te laten bestaan uit een schorsing en het verbreken van zowel de vennootschapsrechtelijke als de arbeidsrechtelijke band.

Van de vergaderingen en de daar genomen besluiten moeten notulen worden opgemaakt, bij voorkeur door een derde. In die notulen moet worden weergegeven dat het besluit bestaat uit een schorsing en het verbreken van zowel de vennootschapsrechtelijke als de arbeidsrechtelijke band. Let op dat goed word aangegeven om welke vennootschap het gaat indien er meerdere zijn. Verder moet voorzien worden in een (tijdelijke) statutaire bestuurder van de vennootschap.

Stap 6. Uitvoering van het besluit

Op het moment dat de AvA het besluit heeft genomen tot schorsing/ontslag, dan moet aan de statutair bestuurder een schriftelijke kennisgeving (aangetekend en per gewone post) worden gedaan van de schorsing en het vennootschappelijke ontslag als statutair bestuurder (dat kan met onmiddellijke ingang). Zowel de schorsing als het ontslag moet worden ingeschreven in het Handelsregister.

Stap 7. Arbeidsrechtelijk traject

Niet alleen de vennootschapsrechtelijke band moet worden verbroken, maar ook de arbeidsrechtelijke band moet worden verbroken. De arbeidsovereenkomst moet derhalve worden beëindigd. Dit gebeurt direct na het genomen besluit door de AvA. Voor het ontslag is wel een redelijke ontslaggrond nodig. Al hoeft het ontslag niet vooraf worden getoetst door het UWV of de kantonrechter, het ontslag moet wel aan de geldende arbeidsrechtelijke ontslagregels voldoen. De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

Let op! Indien de statutair bestuurder zich voorafgaand aan een oproeping voor de desbetreffende vergadering ziek heeft gemeld, is een opzegverbod van toepassing. In dat geval moet een ontbindingsverzoek worden voorgelegd aan de rechtbank waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voor meer informatie neem contact op met de arbeidsrecht advocaten Maria Ok en Alexander Claus van HAUT Legal & Tax. Wij adviseren jou graag.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten